Avís legal

Avís legal i política de privacitat

1. IDENTITAT DEL RESPONSABLE

Per tal d'acomplir allò que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, LSSI), a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

– Titular: Fundació Studium
– Direcció: C/ Castelló 115, 2n, 28006 — Madrid
– Contacte: info@studium-foundation.org
– Dades Registrals: assistència social per Ordre del Ministeri de Treball i Assumptes Socials de 8 de setembre de 2000, (BOE 5-10-2000), inscrita al Registre de Fundacions de competència estatal amb el número 497, amb CIF número G-82637471

La titularitat del lloc web http://escriva.org (d'ara endavant, el Lloc Web) és de la Fundació Studium.

Fundació Studium us dona la benvinguda i us convida a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest Lloc Web (d'ara endavant, les «Condicions Generals»), que descriuen els termes i condicions que seran aplicables, de conformitat amb el que estableix la normativa europea i espanyola. Atès que Fundació Studium podria modificar en el futur aquestes Condicions us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informats.

Amb l'ànim que l'ús del Lloc Web s'ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, la Fundació Studium informa a l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals s'adreçarà a la Fundació Studium, a l'adreça de correu electrònic info@ fundacio-studium.org

L'Usuari es compromet a fer-ne ús dels serveis, productes i utilitats oferts per aquest Lloc Web de conformitat amb la Llei, amb el contingut d'aquestes Condicions Generals i d'acord amb la moral, els costums acceptats i l'ordre públic.

2. OBJECTE

Fundació Studium subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al Lloc Web, amb subjecció a les presents Condicions Generals, així com a la Política de Privacitat.

L'accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma us atorga la qualificació d'«Usuari» i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals, reservant-se Fundació Studium el dret a modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de cada Usuari l'atenta lectura de les Condicions Generals vigents; en cas de desacord amb qualsevol dels extrems disposats aquí, s'ha d'abstenir respecte a l'ús del Lloc Web.

Així mateix, l'Usuari queda advertit que, de vegades, es podran establir Condicions Particulars per a la utilització al Lloc Web de continguts i/o serveis específics. La utilització d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les Condicions Particulars especificades.

Política de Privacitat i galetes

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (Reglament general de protecció de dades, RGPD), us informem que les dades personals, incloses les fotografies, recollides en aquesta pàgina web es podran incorporar i tractar en un fitxer de titularitat de Fundació Studium per si escau posar-nos en contacte amb vostè per via telefònica o electrònica a través de la seva adreça de correu electrònic, així com també per atendre la vostra sol·licitud d'informació, els vostres comentaris o consultes, alta al butlletí i/o per garantir una correcta atenció en les nostres comunicacions amb vostè.

Els titulars queden informats i consenten expressament que Fundació Studium, com a responsable del fitxer, pugui tractar i cedir, si s’escau, les dades personals, incloses fotografies de l'usuari, per a les seves finalitats legítimes, exclusivament a les entitats que participen en les seves activitats, desenvolupament i fi social, així com les persones i entitats directament relacionades amb aquesta Entitat.

Atenent el nostre compromís de vetllar per la privacitat, Fundació Studium té com a prioritat mantenir una acurada confidencialitat de tota la informació que vostè hagi pogut confiar i disposa dels mitjans tècnics, organitzatius i humans necessaris per garantir que només el personal autoritzat tingui accés a dades, i en tot cas amb ple respecte a la seva intimitat.

Us informem que en qualsevol moment podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals incloses en els nostres fitxers, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que us identifiqui, dirigit a:

Fundació Studium

C/ Castelló 115, 2n, 28006-Madrid

Adreça electrònica: info@studium-foundation.org

Com que en aquest Lloc Web —escriva.org— no es processen galetes personals ni conductuals, no s'inclou aquesta política.

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut d'aquestes pàgines estan reservats legalment. Els textos i les imatges no poden ser reproduïts per cap mitjà o procediment, sense autorització dels titulars dels drets d‘autor.

Aquest permís es pot considerar tàcitament atorgat (llevat d'indicació expressa en sentit contrari) per citar fragments d'aquests escrits, sempre que no tinguin caràcter comercial i s’esmenti explícitament la font d'aquests textos.