Oficiālais paziņojums un privātuma politika

1. ATBILDĪGĀS PERSONAS IDENTITĀTE

Saskaņā ar 11. jūlija Spānijas Likuma Nr. 34/2002 par informācijas sabiedrības pakalpojumiem un elektronisko tirdzniecību (turpmāk tekstā - LSSI) noteikumiem turpmāk ir sniegta vispārīga informācija par šo tīmekļa vietni:

– Turētājs: Fundación Studium.
– Adrese: c/ Castelló 115, 2º - 28006 Madride (SPĀNIJA)
– Kontakti: info@studium-foundation.org
– Reģistrācija dati: ar Darba un sociālo lietu ministrijas 2000. gada 8. septembra
rīkojumu (B.O.E. 5-10-2000) klasificēts kā Labdarības fonds sociālajai palīdzībai, reģistrēts valsts nozīmes fondu reģistrā ar numuru 497, ar C.I.F. numuru G-82637471-.

Tīmekļa vietne http://escriva.org (turpmāk tekstā - "tīmekļa vietne") pieder Studiju fondam.

Fundación Studium sveic jūs un aicina rūpīgi izlasīt šīs tīmekļa vietnes vispārīgos lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā - "Vispārīgie noteikumi"), kuros aprakstīti piemērojamie noteikumi un nosacījumi saskaņā ar Eiropas un Spānijas tiesību aktu noteikumiem. Ņemot vērā, ka nodibinājums Fundación Studium nākotnē var grozīt šos Noteikumus, iesakām tos periodiski apmeklēt, lai būtu pienācīgi informēti.

Lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietnes lietošana atbilst pārredzamības, skaidrības un vienkāršības kritērijiem, Fundación Studium informē lietotājus, ka jebkuri ierosinājumi, šaubas vai jautājumi par Vispārīgajiem noteikumiem ir jāadresē Fundación Studium uz e-pasta adresi info@fundacion-studium.org.

Lietotājs apņemas izmantot šīs tīmekļa vietnes piedāvātos pakalpojumus, produktus un labumus saskaņā ar likumu, šo vispārīgo noteikumu saturu, kā arī saskaņā ar morāli, pieņemtajām paražām un sabiedrisko kārtību.

2. PAZIŅOJUMA PRIEKŠMETS

Fundación Studium nodrošina tīmekļa vietnē pieejamo saturu un pakalpojumus saskaņā ar šiem vispārīgajiem noteikumiem, kā arī privātuma politiku. Piekļuve šai tīmekļa vietnei vai tās izmantošana jebkādā veidā piešķir jums "lietotāja" statusu un nozīmē bezierunu piekrišanu visiem vispārīgajiem noteikumiem, Fundación Studium paturot tiesības tos jebkurā laikā mainīt. Līdz ar to visi lietotāji ir atbildīgi par to, lai rūpīgi izlasītu spēkā esošos vispārīgos noteikumus; ja viņi nepiekrīt kādam no tajos izklāstītajiem punktiem, viņiem ir jāatturas no to izmantošanas. Tāpat Lietotājs tiek brīdināts, ka atsevišķos gadījumos var tikt noteikti Īpaši nosacījumi konkrēta tīmekļa vietnes satura un/vai pakalpojumu izmantošanai. Minētā satura vai pakalpojumu izmantošana nozīmē, ka lietotājs piekrīt tajos noteiktajiem īpašajiem nosacījumiem.

Privātuma politika un sīkdatnes

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (Vispārīgā datu aizsardzības regula, VDAR) mēs Jūs informējam, ka šajā tīmekļa vietnē savāktie personas dati, tostarp fotogrāfijas, var tikt iekļauti un apstrādāti datnē, kas pieder Fundación Studium, lai vajadzības gadījumā sazinātos ar Jums pa tālruni vai elektroniski, izmantojot Jūsu e-pasta adresi, kā arī lai atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumiem, komentāriem vai jautājumiem, reģistrāciju jaunumu biļetenā un/vai lai nodrošinātu pienācīgu uzmanību mūsu saziņā ar Jums.

Lietotāji ir informēti un nepārprotami piekrīt, ka Fundación Studium kā par datni atbildīgā struktūra var apstrādāt un attiecīgā gadījumā nodot personas datus, tostarp lietotāja fotogrāfijas, saviem likumīgajiem mērķiem, tikai un vienīgi struktūrām, kas piedalās tās darbībā, attīstībā un sociālajā nolūkā, kā arī personām un struktūrām, kas ir tieši saistītas ar šo struktūru.

Saskaņā ar mūsu apņemšanos ievērot konfidencialitāti, Fundación Studium prioritāte ir saglabāt visstingrāko konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, ko esat mums uzticējis, un tā rīcībā ir nepieciešamie tehniskie, organizatoriskie un cilvēkresursi, lai nodrošinātu, ka Jūsu datiem var piekļūt tikai pilnvarots personāls, un jebkurā gadījumā pilnībā respektējot Jūsu privātumu.

Mēs jūs informējam, ka jebkurā laikā varat izmantot savas tiesības piekļūt, labot, anulēt un iebilst pret mūsu datnēs iekļautajiem Jūsu personas datiem, rakstveidā, pievienojot oficiāla Jūs identificējoša dokumenta kopiju, adresējot to uz šādu adresi:

Fundación Studium

C/ Castelló 115, 2º 28006-Madride, (SPĀNIJA)

E-pasta adrese: info@studium-foundation.org

Tā kā šajā tīmekļa vietnē -escriva.org- netiek apstrādātas personiskās vai uzvedības sīkdatnes, šī politika nav iekļauta. 

Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo tīmekļa vietņu saturu ir juridiski aizsargātas. Tekstus un attēlus nedrīkst reproducēt ar jebkādiem līdzekļiem vai procesiem bez autortiesību īpašnieku atļaujas.

Šo atļauju var uzskatīt par noklusējuma veidā piešķirtu (ja vien nav skaidri norādīts citādi) attiecībā uz šo rakstu fragmentu citēšanu, ja tie nav komerciāla rakstura un ja ir skaidri norādīts šo tekstu avots.