Índex de matèries: «Amics de Déu»

A
Abandonament en Déuacceptació de la seva Voluntatla seva Misericòrdiala seva Providència
Abnegaciósacrifici per Amor
Activitats humanesexemplellibertatsantificades
Agraïment
Alegriaalegria de fills de Déualegria i creui llibertati presència de Déui sinceritatl'alegria de rectificarla Mare de Déu, causa de la nostra alegria
Ambient
Amistatcaritat
Amor de Déuagradar a Déuamb el coramor redemptorcorrespondència a l'Amor de DéuDéu és Amordrets de Déuentrega i llibertatestimar amb obresestimar-lofi de l'homela Mare de Déula seva Misericòrdiaobstacles a l'amor de Déuoferiment del treballProvidència de Déuque allibera l'homesacrifici per Amorsanta puresa
Amor humàcaritatmatrimoniSanta Maria, Mare del Bell Amorsanta puresa
Àngels de la guarda
Apostolatapostolat ad fidemapostolat d'amistat i confidènciaapostolat de l'exempleapostolat en la vida ordinàriaapostolat i humilitatcaritatel llevat i la massaels primers cristiansfiliació divina i esperançainstruments de Déula Verge Corredemptoramanament imperatiu de Cristsanta puresasantificació del mónsobreabundància de la vida interior
Aprofitament del tempsexigència en el treball, rendimentlaboriositatsantedat i apostolat
Autenticitatcoherència i sinceritat de vida
B
Baptisme
C
Caritatamor a Déu i als homescaritat i donació pròpiacaritat i justíciacaritat i santedatcaritat universalcaritat, afectecorrecció fraternado de Déuhumilitat, comprensióla Mare de Déu, Mestra de caritatmanament nouobres de misericòrdiasacrifici per Amorunitat
Celesperançallibertat
Ciènciado de l'Esperit SantMaria, Mare de la Ciència
Començar i recomençar
Comprensiói convivènciai humilitat
Comunió dels Sants
Coneixement propi
Confessiósinceritat i contrició
Confiançaconfiança en Jesucristi filiació divina
Consciènciaformació de la consciènciahonradesallibertat de les consciènciessinceritat
Conselldo de l'Esperit Sant
Constànciaen la vida interiortenacitat en el treball
Contemplatiusenmig del mónla Mare de Déu
Contriciópurificació
Conversióamb l'ajuda de la Mare de Déucomençar i recomençarConfessió
Convivència
Corcaritat, afectecor lliurecordialitatesperançaguarda del corsaviesa de cor
Coredemptorsesperançaferment de caritatla Verge Santíssima, Corredemptora
Correcció fraterna
Coses petitesCeldesprenimenten la pietaten la sinceritatfeina ben fetala santedat i les coses petitessacrifici per Amor
Covardiaaudàcia
Creacióel treball, participació del poder diví
Creuamor a la Creuels tres caminsen el treballen l'oracióen la vida correntla Creu de Crist, camíla Mare de Déu al peu de la Creu
D
Debilitat humanacomprensióexperiència i responsabilitatfidelitat i esperançala Verge, Maremisèriesproximitat del Senyorsinceritat i Confessió
Deïficacióbonadolenta
Descans
Deseiximentconfiança en Déudel propi joexemple de Cristexercicis de desprenimentnaturalitatsenyoriu, servir
Desgreugeamor a la Creu
Dificultatsacudir a la Mare de Déuconfiança i esperançaen la pròpia donació i en l'apostolatobscuritat en la vida interior
Dignitat humanaamb l'esguard cap al Celdesprenimentdignitat del treballhumilitatjustícia i caritatla paraula humanarespecte a la persona i a la seva llibertatsanta puresavirtuts humanes
Diligènciaen el treball
Dimonidimoni mut
Direcció espiritualaplicació del remei oportúexamen i sinceritathumilitat
Doctrinaformació de la consciènciaprudència i fortalesatransmissió de la doctrina
Dolor
Drets i deures
E
Egoismecaritatdespreniment de si mateixtemprança
Esglésiaapostolat dels cristiansComunió dels santsen la barca de Cristfidelitat i llibertatjustícia i caritatla Verge i l'Esglésiaprudència i fortalesa en la doctrina
Esperançaa la terra i al Cel alhoracomunicar al món l’esperançado de Déuesperança en Jesucristfalses esperancesla Verge Maria, Mestra d'esperançalluita confiadamalgrat les flaquesesmisericòrdia de Déu
Esperit Santdons de l'Esperit Sant i vida sobrenaturali caritattemples de l'Esperit Sant
Eucaristiacaritat, unitatdavant el Sagraridevocions eucarístiques
Evangeliendinsar-se en els seus passatges i treure'n conseqüènciesensenyaments, paràboles i al·legoriesescenes evangèliquesmiracles
Examen de consciènciadelicadesa de consciènciarectificar
Exempleen el treball
Exemples gràficsanècdota d'un capellà i la seva someracada caminant segueixi el seu camídamunt les ales d'un avióel cap al Cel i els peus a la terrael ciri de les nostres misèriesel dimoni és un gos rabiósel faisà dauratel gitano del ronsalel gripau superbiósel llevat i l'elaboració del pael mite del rei Midesel nen i els pescadorsel regne "hominal"el somni dels tres caminsels anys que comptenels claus necessiten resistènciaels nens que semblen de gomafantasies de Tartarí de Tarascól'heroisme de les maresl’home d'una peçala benedicció de les últimes pedresla cleda de les ovellesla cresteria de la catedral de Burgosla cullera de peltrela desigual justícia de les maresla lloca i l'ou d'ànegales despulles del camp de batallales grapes metàl·liquespals pintats de vermellper sempre, per sempreús de desinfectant
F
Fecaracterístiques de la fecreixement en la fefe viva i operativahomes de fel'apostolat, conseqüència de la fela Mare de Déullibertat de les consciènciespoder de la fe
Felicitatalegriafelicitat i donaciófruit de la presència de Déui llibertat
Fermesafortalesa en el treball
Fi de l’homeCelelecció de l'homeels mitjansels tres caminsla vida a la llum de la mortllibertat de les consciències
Fidelitata Déu i als homesfidelitat i esperançajustícia amb Déusinceritat
Filiació divinaacudir a Déu davant les feblesesagradar a Déucaritat, fraternitatconfiança en Déuconfiança i senzillesa en l'oracióinfància espiritualla llibertat dels fills de Déupietat
Flaqueses
Formaciócorregirformació de la consciència
Formació doctrinal
Fortalesaaplicació dels mitjans eficaçosaudàciado de l'Esperit Santen la feina i en la Creuforça, fermesafortalesa en la fefortalesa i esperançala força de l'amorla Verge Maria, fortalesa del cristiàmagnanimitatpaciència, serenitatpoder de Déu, filiació divina
Fraternitatcorrecció fraternamanament nou
G
Generositata la Creuamb Déugenerositat i llibertatgenerositat i pobresa
Glòria de Déui llibertat de l'home
Gosadiaen l'apostolatvalentia
Gràciaacció de la gràciacorrespondència a la gràcia
H
Heroismeen la lluita per la santedat
Hipocresiaamb Déufustigada a l'Evangelijustícia i caritatsinceritat de vida
Honradesabonhomia
Humilitatconeixement de Déu i coneixement de si mateixdeïficació bonaexemple i ensenyança de Jesucristhumilitat de la Vergehumilitat en les febleseshumilitat i caritathumilitat i oblit d'un mateixi dignitat humanai esperançainstruments en les mans de Déullibertat i lliuramentpoder de Déu i feblesa humanarectitud d'intenciósupèrbiaveritat i sinceritat
I
Imaginacions vanes
Infància espiritualfermesa i maduresafiliació divina i abandonamentpietat filial en les feblesessenzillesa en l'oració
Instruments de Déu
J
Jaculatòries
JesucristBon PastorCor de CristCreu i ResurreccióCrist que passa i cridael cristià, un altre Cristel seu senyoriu i llibertatesperança i fortalesa de l'homeexemple d'humilitat i de serveiexemple d'oracióexemple de caritatexemple de filiació divinaexemple de penitènciaexemple de pobresaexemple de prudència i fortalesaexemple de santa puresaexemple de treballidentificació amb CristJesucrist allibera l'homela seva Encarnació i vida correntla seva Humanitat Santíssimala Verge, Mare de Crist i camí vers Ellles Nafres de Cristmodel i camíset d'ànimes
Joventutesperança
Justíciaa cadascú el que sigui seuels drets de Déujustícia en el mónjustícia i caritatjustícia i veritattreball i servei
L
Laboriositataprofitament del tempsdiligènciaexigència i rendiment en el treball
Llei moralla llibertat de les consciències
Lleialtatfidelitat
Llibertatcor lliureElegir i decidir-se per Déuen les qüestions terrenalsfalsa llibertatllibertat de les consciènciesllibertat i entregallibertat responsablesentit de la llibertatveritat i justícia
Lliuramentanant amb Cristdel corgenerositatjustícia i caritatresposta a la vocaciósinceritat i fidelitat
Lluita ascèticaalegre i esportivacomençar i recomençarcreixement en la caritatCreu i penitènciaesperançaheroismehumilla Mare de Déu ajuda en la lluitanecessitat de la santa puresaper Amorpietat filial en les feblesespla de vidasinceritat de vida i llibertat
M
Maduresa
Magnanimitat
Malaltiai la Creu
Mandradiligènciaen el treballfalses esperancesperesa en la lluita ascètica
Mare de Déuajuda per a lluitaralegriacorredemptoradevoció a la Mare de DéuEsperançallibertat del seu lliuramentMare de DéuMare de l'EsglésiaMare del Bell AmorMare dels homesmestra d'esperançamestra d'humilitat i de virtuts humanesmestra d'oraciómestra de caritat i de justíciamestra de femestra de l'aprofitament del tempsmodel i camíperfeccions i privilegisSant Rosarisanta puresa
Marxisme
Mediocritatcomoditattebiesa
Misericòrdia divinai feblesa humana
Misèries
Missacentre i arrel de la vida interiorcomunió eucarísticaCorredempció
Móna la terra i al Cel alhoracaritat, unitatcontemplatius enmig del mónCrist al cim de les activitats humanesel ferment i la massaesperança i eternitatjustíciallibertat dels cristiansresponsabilitat del cristiàsalvació del mónsantificació del treball humàsembra de caritat en el món
Mortesperançala vida a la llum de la mort
Mortificacióamor a la Creuel seu sentit profundels tres caminsen el treballexercicis de penitènciamortificació en la vida correntsacrifici per Amor
N
Naturalitaten el despreniment i en la mortificacióen l'apostolatnaturalitat de Jesucrist
Normes de pietat
O
Obediènciafe operativainstruments de Déuobediència i lliurament
Oferiment d’obresoferiment del treball
Omissions
Optimismealegriaconfiança en Déufe, esperança
Opus Deicaritat amb tothomCreu i alegriapobresa i confiança en Déusantedat en la vida ordinàriasantificació del treball
Oracióacció de l'Esperit Santamb senzillesacom fer oraciócontínuaendinsar-se en els passatges de l'Evangeliexemple de JesucristMaria, Mestra d'oraciónormes de pietatoració confiadaoracions vocalsoratoriparlar amb Déuperseverantprimers cristianssense anonimatun mitjà per a l'apostolatvida d’oracióviva i operativa
P
Paciènciaserenitat
Pauen la vida sobrenaturalfruit de la lluitallibertat i esperançasembra de la pau
Pecatdeute amb Déu, Confessióesclavatge del pecathumilitat i oracióla supèrbia, arrel de tots els pecats
Penitènciamortificació, penitències
Perdó
Perseverançaen l'oracióen la vida interioresperançasinceritat, fidelitat
Pietatagradar a Déuconfiança filial en les feblesesdo de l'Esperit Santjustícia amb Déunormes de pietatpietat i filiació divinasenzillesa en l'oraciósinceritat de vida
Pla de Vidaexercicis de penitèncianormes de pietat
Pobresaconfiança en Déudesprenimentexemple de Cristresponsabilitat i generositat
Presència de Déucontemplatius enmig del mónen el treballpla de vida
Primers cristians
Proselitisme cristiàportar d'altres a Crist
Prudènciaaplicació dels mitjans eficaçosdecisió i fortalesafalsa prudèncianecessitatprudència i consellprudència i maduresasaviesa de corsense ser cautelosos ni desconfiats
Puresaafirmació joiosadignitat humanaexemple de Jesucristllibertat per a l'amorlliurament del corlluita esportivamitjanssinceritat
R
Rebel·liai llibertat
Rectitud d’intenciól'alegria de rectificarsinceritat de vidaveracitat
RedempciócaritatCrist allibera l'homeMaria, Mitjancerasalvació del món
Respecte a la personai a la seva llibertat
Respectes humans
Responsabilitatdel cristiàrendimentresponsabilitat davant DéuResponsabilitat i llibertat
Rosari
S
Sacrificiacceptació joiosa de la Creuen el treballper Amor
Sant Josep
Santedatamistat i identificació amb Jesucristapostolat i salvació del móncomençar i recomençarcompanyia dels àngels i ajuda de la Mare de Déucreixement en la caritatcrida universalen la vida corrententregafiliació divinala santedat i les coses petitesmeta assequible, heroismenecessitat de la santa puresaoracióper un pla inclinatpoder de Déu i feblesa humanasantedat i llibertatTrinitat Santíssima, acció de l’Esperit Santtrobament amb la Creuvirtuts i vida sobrenatural
Santsexemple en llur feblesa
Saviesado de l’Esperit Santi la Verge
Senydo de l'Esperit Santdoctrina
Senyoriudesprenimentfiliació divina i servei
Senzillesaen l’oració i en l’apostolaten les feblesesfiliació divinasinceritat
Serenitatpaciènciapau interior
Serveiacceptació joiosa de la Creuhumilitat i lluitajustícia i caritatmagnanimitatservei i llibertatservir a Déu
Sinceritaten la direcció espiritualsinceritat de vida
Sobrietat
Supèrbiaconeixement de Déu i coneixement de si mateixdespreniment de si mateix i llibertatDéu resisteix els superbiososnecessitat de Déunecessitat de l’oraciónecessitat de la sinceritatsusceptibilitat i imaginacions vanesvanitat
T
Tebiesala Creu de Cristmediocritat i comoditatremeis
Temor de Déudetestació del pecatdo de l’Esperit Sant
Temprança
Tempsaprofitament del tempsredempció del tempssantedat i apostolat
Treballamor i exigència en el treballapostolat, corredempcióaprofitament del tempsconversió el treball en oracióCrist posat al cim de totes es activitats humanesexemplaritatexemple de Jesucristfeina ben fetajustícia i caritatparticipació en l’obra creadorarectitud d’intenciórendimentsantificació del treballvocació professional
Trinitat Santíssimai la Verge Mariatracte amb la Santíssima Trinitat
U
UnitatComunió dels Sants
Unitat de vidacontemplatius enmig del mónoració vivapla de vidarectitud d’intenciósinceritat de vida
Universalitatcaritat universal
V
Valentiaaudàciaen l'apostolat
Vanitat
Veracitatadoctrinarjustícia i llibertatprudència
Vida ordinàriaamb l’esguard cap al celamor als altres i convivènciaapostolat en el propi ambientaprofitament del tempsCrist en la vida de l’homedrets i obligacionsfiliació divina i oració vival'exemple de Jesucristla santedat i les coses petitesla Verge i la santedat en la vida correntllibertat i santedatmortificaciópresència de Déu operativasantedat en la vida ordinàriatreballunitat de vida i lluitavocació professional i vocació divina
Vida sobrenaturalacció de l’Esperit Santamistat i identificació amb Jesucristcoherència de vida i heroismecomençar i recomençarcontemplatius enmig del mónconversió del treball en oraciócreixement en la caritatfiliació divinafonamentada en la humilitatfonamentada en la mortificaciófonamentada en la presència de Déula Mare de Déunecessitat de la santa puresaobscuritat en la vida interiorpla de vidasantificació del treballvida d’oracióvida interiorvida interior i apostolatvirtuts i dons
Virtutsexercici diari i heroicfonament de les sobrenaturalsJesucrist, Modella Verge Maria, Mestra de virtutsvirtuts humanesvirtuts teologals
Visió sobrenaturalen l'apostolat
Vocació cristianaamb l’esguard cap al Celel Bon Pastorels tres caminsexercici de virtutsmanament nouresposta i donació lliuresantificació del mónseguiment de Jesucristtrobament amb la Creu de Crist
Vocació professional
Voluntatamor, caritatresponsable davant Déu
Voluntat de Déucorrespondènciala Verge fidelprudència i llibertatsantedat i apostolatservei alegre