Juridische informatie en Privacybeleid en cookies

In overeenstemming met de bepalingen van Spaanse Wet 34/2002, van 11 juli, over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna LSSI), worden hieronder de algemene informatiegegevens van deze website gegeven:

- Eigenaar: Fundación Studium.

- Adres: c/ Castelló 115, 2º 28006 - Madrid (SPANJE)

- Contact: info@studium-foundation.org

- Registergegevens: Fundación Studium is bij Besluit van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken van 8 september 2000, (B.O.E. 5-10-2000) aangemerkt als Stichting van Openbaar Nut voor Maatschappelijke Hulpverlening en is ingeschreven in het Registro de Fundaciones de competencia estatal, onder nummer 497, met C.I.F.-nummer G-82637471-.

De website http://escriva.org (hierna te noemen de "Website") is eigendom van Fundación Studium.

Fundación Studium nodigt u uit om de Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze Website (hierna de "Algemene Voorwaarden") zorgvuldig te lezen. Fundación Studium kan de Algemene Voorwaarden in de toekomst wijzigen. Wij geven u in overwegen de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Om ervoor te zorgen dat het gebruik van de Website voldoet aan de criteria van transparantie, duidelijkheid en eenvoud, informeert Fundación Studium de Gebruiker dat suggesties of vragen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden kunnen worden gestuurd naar Fundación Studium via het e-mailadres info@fundacion-studium.org.

De Gebruiker is gehouden gebruik te maken van de diensten, producten en voorzieningen die door deze Website worden aangeboden, in overeenstemming met de Wet, de Algemene Voorwaarden, de openbare orde en de goede zeden.

2. DOEL

Fundación Studium levert de inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de Website, met inachtneming van de Algemene Voorwaarden en de Privacywetgeving.

Toegang tot deze Website of het gebruik ervan in welke vorm dan ook geeft U de status van "Gebruiker" en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Fundación Studium behoudt zich het recht voor deze op elk moment te wijzigen. In het geval een Gebruiker het niet eens is met een van de punten die in de Algemene Voorwaarden worden uiteengezet, dient hij / zij af te zien van het gebruik van de Website.

De Gebruiker wordt erop gewezen dat er Bijzondere Voorwaarden kunnen worden opgesteld voor het gebruik van specifieke inhoud en/of diensten op de Website. Het gebruik van deze inhoud of diensten impliceert de aanvaarding van de Bijzondere Voorwaarden

Privacybeleid en cookies

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation, GDPR), informeren wij u dat de persoonsgegevens, inclusief foto's, die op deze website worden verzameld, kunnen worden opgenomen en verwerkt in een bestand dat eigendom is van Fundación Studium om, indien nodig, telefonisch of elektronisch contact met u op te nemen via uw e-mailadres, evenals om te reageren op uw verzoeken om informatie, uw opmerkingen of vragen, uw registratie in de nieuwsbrief en/of om te zorgen voor de juiste aandacht in onze communicatie met u.

De Gebruikers zijn geïnformeerd en stemmen er uitdrukkelijk mee in dat Fundación Studium, als verantwoordelijke voor het bestand, persoonlijke gegevens, inclusief foto's van de Gebruiker, kan verwerken en doorgeven, waar nodig, voor haar legitieme doeleinden, uitsluitend aan de entiteiten die deelnemen aan haar activiteiten, ontwikkeling en sociaal doel, evenals aan personen en entiteiten die rechtstreeks verband houden met Fundación Studium.

In overeenstemming met onze inzet om de privacy van onze Gebruikers te waarborgen, behandelt Fundación Studium alle informatie die u aan ons heeft toevertrouwd vertrouwelijk. Fundación Studium heeft de technische, organisatorische en menselijke middelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat alleen het bevoegde personeel toegang heeft tot uw gegevens, en in ieder geval met volledig respect voor uw privacy.

De Gebruiker heeft te allen tijde recht op toegang, verzet, rectificatie en verwijdering van zijn/haar persoonlijke gegevens uit onze bestanden. Dat recht kan worden uitgeoefend door te schrijven aan: Fundación Studium

C/ Castelló 115, 2º 28006-Madrid, (SPANJE)

E-mailadres: info@studium-foundation.org. Het bericht dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

De Website verwerkt geen persoonlijke of gedragscookies. Er is daarom geen beleid daaromtrent opgenomen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze pagina's zijn wettelijk voorbehouden. De teksten en afbeeldingen mogen niet worden gereproduceerd door welk middel of proces dan ook zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Deze toestemming mag geacht worden stilzwijgend te zijn verleend (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) voor het citeren van uittreksels uit deze teksten, mits deze van niet-commerciële aard zijn en de bron van deze teksten expliciet wordt vermeld.