Indexul subiectelor din «Drum»

A
A trece nebăgat în seamăapostolatviața Preasfintei Fecioareviață ascunsă a lui Cristos
Abandon de sinea lupta cu încredereîn dificultățile finanțiare
Abnegaţiea se dărui celorlalția se dărui lui Dumnezeujertfă din Iubireuitare de sine
Acte de mulțumiremotiverăspunsul la Dumnezeu
Activități temporalea fi prezenția-L pune pe Cristos pe vârf
Ambianțăa înfluența în mod creștin mediul înconjurătornaturalețe
Ambiție
Angajarea inimiia se dărui lui Dumnezeuexemplul Preasfintei Fecioaregenerozitatelibertate și dăruirerăspunsroadele dăruirii de sinespirit de slujire
Apostola fi instrumenta se sfinți pentru a sfințiapostol de apostolicaritate, conviețuireco-răscumpărător cu Cristoscredințăcreștinul este Apostolexempluîndrăznealănaturalețeprietenieprin intermediul munciirâvnă după suflete, zel apostolicsperanțăsuflet de rugăciune și de jertfăuminință
Apostolatapostolatul doctrineiapostolatul exemplului personaldificultăți în apostolatdrept și dătorieeficacitatea apostolică, roadefelul de a-l realizafundament al apostolatuluiinstrument al lui Dumnezeuunitatea apostolatuluivirtuți necesarevocație apostolicăzel apostolic
ApostoliSfântul IoanSfântul PaulSfântul Petru
Ascultareeficacitateîn apostolatnatură și necesitatetrăsături
Autoritate
B
Bisericădificultăți în viața Bisericiifidelitate și iubire față de Bisericămisiuneunitate
Blândeţe
Boală
Bucuriebucurie și crucenormă pentru orice timprod al abandonării de sinerod al credințeirod al generozitățiisemănarea păcii și a bucuriei
C
Caracterdelicatețe în relațiile cu ceilalțiformarea caracteruluigenerozitateîndrăzneală, cutezanțămaturitatemărinimierezistențăseninătateseriozitatesimplitatetenacitateveracitatevoință
Caritateiubire față de Bisericăiubire față de Dumnezeu și față de oameniiubire și jertfă
Castitateafirmare bucuroasămijloace pentru a o trăi
Căințădurere din iubire
Căsătorie
CerFecioară Marialuptă pentru a-l atingesperanță
Comportament exteriorexemplu bun
Comuniunea sfințilorcomunicare de viață supranaturalăunitate
Contemplatividialog neîntreruptîn mijlocul lumii
Contradicțiiatitudine faţă de contrarietățiidovezi ale dragostei lui Dumnezeuîn apostolat
Convertirea începe și a reîncepea ne îndreptacu ajutorul Sfintei Fecioare
Copilărie spiritualăpietate de copiisimplitate și îndrăznealăsmerenie și abandon de sineviață de copilărie
Corăspumpărători
Credințăcredință vie și operativănatura și necesitatetărie în credință
Criteriu
Crucea fi cu Cristos pe Crucecalomnii și neînțelegericrucifixuldrum spre slavăiubire de Crucemeditație despre Crucepecete divinăsacrificiu și mortificaretribulații
Crucifixdevoțiune la rănile lui Cristos
Cult divin
Cultură
Cumpătare
Cunoaștere de sine
Curajîn apărarea adevărului
Cutezanță
D
Defecte
Detașarede bunurile pământeștide persoaneexemplul lui Isus Cristosmanifestări
Devoțiunicătre Crucifixcătre Îngerii Păzitoricătre Preasfânta Treimedevoțiuni marianeSfântul Rozariu
Diavol
Docilitatea învăța să asculțide instrumentefață de harîn apostolat
Doctrinănecesitatea de a o bună doctrină
Dreptate
Duhul Sfântactivitate în sufletdevoțiune către Duhul SfântMângâietor
Dumnezeirea bună
Dureresens creștin
E
Ecumenism
Eficacitate
Egosim
Eșecuri
Euharistieca sacramentprezență realăviață euharistică
Evangheliecitire din Sfânta Evanghelieparabole
Examen de conștiințăexamen particularmijloacele pentru a-l facenecesitatesmerenie, sinceritatespirit de examen
Exemple (metafore)a arunca grâul auriua coase cu ac fără aţăa merge gol la luptăa merge pe cataligea pune cuiele cu vârfula vâna micile vulpia zbura ca vulturiiapucături de căţel alintatavar, mamă, ambiţios, biet senzualaventurieribarcă pe apebob de grâucăderea unui om marecărţi de joccârlig de undiţă de pescar de oamenichintal de cărbune şi pumn de diamantecioplitor în piatrăcontabilitatea unei afacericopil care sparge un obiectdialog între copil şi părintedouă lumânări aprinsedrug de oţel în învelitoare vătuitădurere ca de măsele în inimăferăstrău al tâmplarului şi pensetă a chirurguluiflori de primăvarăfoc mincinosfocuri Bengalefrunze moartefunie capabil să ridice greutăţi enormeîn spatele fiecărui munte, altulmăgărușmărime a seminţelormecanism al muncii de apostolatmecanism de electricitate spiritualămic şurub într-o mare maşinăriemicuţ căutând dulciurimicuţi care nu vor să ia medicamentul amarOlimpiadă sobrenaturalăpasăre cu noroipensulă în mâna artistuluipiatră căzută în lacpinten de oţelplante acoperite de zăpadăplugarpost de ajutorprimii paşi ai copiilorresort comprimatsemănătorsituații irealeşapte lacătetablou de Velázqueztramvaivița de vie și mlădițele
Exempluîndeplinirea îndatoririlormărturie creștină
Expiație
F
Familia creștinăfamiliile și vocația
Fidelitateajutorul lui Dumnezeufață de angajamentele creștinuluifidelitate în cele măruntefidelitate și speranțăloialitate față de Biserică
Filiația divinăabandon, copilărie spiritualăbucuria copiilor lui Dumnezeufundament al vieții spiritualerugăciunea copiilor lui Dumnezeusperanță, încredere
Folosirea timpului
Formarea doctrinalăcriteriunecesitatepentru apostolat
Formarea profesionalăpentru apostolatvirtuți omenești
Fraternitatecaritatedelicateţe în raporturile mutualeslujire
Frământaria le valorificaajutorul și mângâierea Sfintei Fecioarecontradicțiicredință și speranțădificultățiiubire față de Cruce
Frivolitateremedii
G
Generozitatecu Dumnezeuîn slujirea celorlalţi
Greutățicredință, încredereiubire, îndrăznealărefugiu la Sfânta Fecioarăsimţ supranaturalsubiective
Guvernare
H
Harul divinnaturaleza y efectosrăspunsul la har
Hărnicie
Hedonism
Hotărâritrebuie să fie concrete
I
Iad
Idealuri
Iertare
Inimăa avea inimăstăpânirea inimii
Intenție dreaptăa căuta gloria lui Dumnezeua face totul din Dragosteîn apostolat
IspășireexpiațiereparațieSfânta Fecioară
Ispiteremedii
Isus CristosGlorificareidentificare cu Cristosnaștere și viață ascunsăPatimă și moartePreasfânta Inimă a lui IsusSfânta Umanitate a Domnului
Iubirea băga de seamăiubire şi jertfă
Iubirea lui Dumnezeua iubi cu faptea trăi din Iubirea-i aprinde pe oameni în Iubirea lui Dumnezeua-i iubi pe ceilalți pentru Dumnezeucu inimaDumnezeu este iubiredurere de Iubireiubirea întrupată a lui Dumnezeuiubirea lui Dumnezeu către oameniMaría, Maica Iubirii Frumoasemortificarerăspunsul nostru faţă de Iubirea lui Dumnezeuteamă filială
Încredereîn mijlocul greutăţilorîn Sfânta Fecioarăîncredere în Dumnezeurugăciune încrezătoare
Îndatoriri și drepturia respecta renumeleîndeplinirea îndatoririlorobligații sociale
Îndrumare spiritualăajutor în luptădocilitate, ascultareexigențălucrarea Duhului Sfântpreotul, instrumentscrupulesinceritate
Îngeri
Îngeri pazitori
Înțelegerecaritateinimă mareintransigenţă sfântăși smerenie
J
Jertfă
Judecată
L
Laicismpersecuţie a Bisericii
Lașitate
Lăcomie
Lâncezeală
Lectura spirituală
Lecturi
Lenea muncăîn viaţa interioarăminute eroice
Libertateîn viața spiritualălibertate și dăruire
LiturgieSfânta Liturghie
Lucruri măruntea creşte din dragosteeficiența lorîn viața lăuntricăsfinţenia în lucrurile mărunteși lupta asceticăvaloarea lor
Lumeapostolat în mijlocul lumiicriza lumii actualeiubire pentru lumesfințirea lumii
Lupta asceticăconstantă și puternicăîn viața obișnuitănecesitate şi obiectivesmerităveselă și sportivă
M
Maturitatea umană și supranaturală
Măgăruș
Mărie a lui Dumnezeu
Mărinimieambiții nobile
Mărturieapostolatul exemplului
Mânie
Mijloacemijloace finanțiare și materialemijloace supranaturale
Milostivirea dumnezeiască
Minuni
mistica macar-onică
Moartea nu avea frică de moarte
Muncăa sfinți muncadesăvârşire umană şi corectitudine de intenţieinstrument de apostolatmijloc de sfințire personalănatura și necesitate
N
Naturaleţe
Nedreptate
Nehoțărârecredinţă şi hotărâre
Neînțelegere
Normele de pietate
O
Odihnă
Optimisma nu avea teamă de nimic şi de nimeniîn lupta interioară şi în apostolatmoral de victorieoptimism creștin
Ordine
P
Pacepace interioară
Păcatajutorul Sfintei Fecioaredetestarea păcatuluiiertarelupta împotriva păcatuluipăcatul leșne-iertătorpocăințăsmerenie, încredere
Păstrarea simțurilorreculegere
Penitențăla Virgen junto a la Cruzmortificare, pocăințepărere de rău, ispăşirespirit de pocăințăvirtutea pocăinţei
Perseverențăa începe şi a reîncepedin iubirehotărâriîn luptăîn rugăciuneMaica Domnuluimijloace pentru a perseverape drumul sfinţenieisperanțăstrăduinţăultimele pietre, ultima bătălie
Persoană umană
Pesimism
Pietateevlavie euharisticăevlavie liturgicăevlavie marianăimagini sacreîn planul de viațăviață de pietate
Plan de viață
Pomană
Pontiful romanfidelitateiubire şi veneraţieuniune cu Papa
Preasfânta Fecioarăevlavie față de Fecioara MariaViaţă şi prerogative
Preoțiea ne ruga pentru preoţicaracteristici ale vocaţiei sacerdotaleministerul sacerdotalViaţa preoţilor
Prezență lui Dumnezeu„procedee omenești”ca niște copii ai lui Dumnezeucontemplativi în mijlocul lumiien la vida corrienteîn muncănu suntem singuri
Prietenieapostolat de prietenieprietenie cu Isus Cristos
Primi creștini
Providență divină
Prozelitism
Prudență
Purificarea inimiia intențiilor
R
Răbdare
Răscumpărare
Realismexperiențăîn viața lăuntrică
Reculegere
Regretdurere de Iubire
Remușcarecăințădurere de IubireFecioara Maria
Reparare
Responsabilitateîn lucrarea apostolicăîn propria sfințireîn sfințirea celorlalțiresponsabilitate la muncă
Rezistențăexemplul Preasfintei Fecioarenecesară pentru apostolatnecesară pentru sfințenie
Rozariu
Rugăciunecaracteristicenevoierugăciune de cerererugăciune mentalărugăciune vocală
Rugăciuniadauge nobis fidem!cor contritum et humiliatum, Deus, non despiciesDeo omnis gloriaDominus regit me et nihil mihi deeritecce ego quia vocasti me!frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas firmainter medium montium pertransibunt aquae!omnes cum Petro ad Jesum per Mariamomnia possibilia sunt credentiserviam!si consistant adversum me castra, non timebit cor meumsine me nihil potestis facere!sine me, nihil!ut omnes unum sint!
S
Sacrament
Sacrificiumortificare corporalămortificare interioarămortificări obișnuitenatură și necesitate
Sărăciespirit de sărăcie
Scandal
Scrupule
Seninătate
Seriozitate
Sfânta Familie
Sfânta intransigenţă
Sfânta Liturghiecelebrarea Sfintei Liturghiievlavia preotuluiiubire față de Sfânta Liturghieîmpărtășanie euharistică
Sfânta Treimesălășluire în sufletși Preasfânta Fecioară
Sfântul Iosifevlavia față de Sfântul Iosifînvățător al vieții lăuntrice
Sfințeniecaracteristicechemare universalăCondiţie de eficienţămijloace pentru a o dobândisfințenie în viața obișnuită
Sfinți
Simplitate
Sinceritatela îndrumarea spirituală
Singuratate
SlabiciuniDumnezeu contează pe defectele noastreiubire și mislostivire divinăsmerenie, speranță în Dumnezeu
Slujirea sluji cu bucuriespirit de slujireuitare de sine
Societate civilăa da sens creștinconviețuire, înțelegeredescreștinareparticipare la viața publica
Speranțăîn ciuda slăbiciunilorîn luptăSfânta Fecioară, Speranţa noastrăsperanță Ceruluisperanță în Isus Cristos
Spirit critic
Spovada sacramentală
Studiu
Suflet uman
Sufletele din purgator
Științăapostolatul inteligenței
T
Tăcerediscrețieîn contradicțiiși caritate
Tărie
Teamă de Dumnezeu
Teamă de părerea celorlalțiîndrăzneală
Trufieluptă împotriva mândrieimanifestări
U
Umilințăcunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea de sineinstrumente în mâinile lui Dumnezeunatrura și necesitateroadeumilință și slăbiciuniumilință și uitare de sinevaloarea umilințelor
Unelte ale lui Dumnezeu
Unitate
Unitate de viață
Universalitate
V
Vanitateslavă deșartă
Veracitatea apăra adevărula difuza adevăruladevărul și caritatea
Viată veșnicădorință de fericiresperanța Cerului
Viață interioarăa se adresa lui Dumnezeudificultăți în viața interioarăfundamentul apostolatuluiMaria și viața interioarăperseverențăSfântul Iosif, învățător al vieții interioaretrebuie să se manifeste prin opere
Viață obișnuităa răspunde la harapostolatcu naturaleţe, fără a atrage atenţiadrum de sfințeniesimțul eternității
Viață supranaturalăa începe şi a reîncepea trăi în Cristosacțiunea haruluibucurie supranaturalăcredinţă vie şi operativăiubirea Cruciiplan de viațăPreasfânta Fecioară și Sfântul Iosifprezență de Dumnezeureculegeresacramentesfințenie personalăunire cu Cristosunitate de viațăviață de iubireviață de muncăviață interioarăvibrație apostolicăviziune supranaturală
Viață umană
Virtuțiomeneștivirtuți teologale
Virtuți omeneștifundamentul celor supranaturaleîn apostolat
Viziune supranaturalăîn apostolatîn fața contradicțiilorîn viața lăuntricăsimţ supranatural
Vocațiechemare divinăfidelitate faţă de vocaţienatură și caracteristicirăspuns la vocaţievocație și luptă ascetică
Vocație creștinăa trăi ca creștinichemare la sfințenieconviețuire, caritatecorăscumpărătoricreștinul, un alt Cristosdătorie de a ne rugaiubire față de Cruceiubire și fidelitate față de Bisericăîndatoriri socialemărturie creștinărăspunderesare și luminăsfințirea lumiispirit de slujirevocație apostolică
Voia Domnuluiexemplul Preasfintei Fecioareiubire, identificareluptă pentru a o împlini
Voințăluptătărievoie actuală