Rättsligt meddelande och integritetspolicy

1. Allmän information

I enlighet med bestämmelserna i Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ges nedan allmän information om denna webbplats:

–Innehavare: Fundación Studium.
–Adress: c/ Castelló 115, 2º 28006 —Madrid (ESPAÑA)
–e-postadress: info@studium-foundation.org

Registeruppgifter: klassificerad som en välgörenhetsstiftelse för socialt stöd enligt beslut av ministeriet för arbetsmarknad och sociala frågor av den 8 september 2000, (B.O.E. 5-10-2000), inskriven i registret över stiftelser med statlig behörighet under nummer 497, med C.I.F. nummer G-82637471-.

Webbplatsen http://escriva.org (nedan kallad "Webbplatsen") ägs av Fundación Studium.

Fundación Studium välkomnar dig och uppmanar dig att noggrant läsa de allmänna villkoren för användning av denna webbplats (nedan kallade de "allmänna villkoren"), som beskriver de villkor som kommer att vara tillämpliga i enlighet med bestämmelserna i europeisk och spansk lagstiftning. Eftersom Fundación Studium kan komma att ändra dessa villkor i framtiden, rekommenderar vi att du besöker dem regelbundet för att hålla dig informerad.

I syfte att säkerställa att användningen av webbplatsen uppfyller kriterierna för öppenhet, tydlighet och enkelhet informerar Fundación Studium användaren om att alla förslag, tvivel eller frågor angående de allmänna villkoren ska ställas till Fundación Studium på e-postadressen info@fundacion-studium.org.

Användaren åtar sig att använda de tjänster, produkter och verktyg som erbjuds av denna webbplats i enlighet med lagen, med innehållet i dessa allmänna villkor och i enlighet med etik, accepterade seder och allmän ordning.

2. SYFTE

Fundación Studium tillhandahåller det innehåll och de tjänster som finns tillgängliga på Webbplatsen, med beaktande av dessa Allmänna Villkor samt Integritetspolicyn.

Tillträde till denna webbplats eller dess användning i någon form ger dig status som "användare" och innebär förbehållslöst godkännande av var och en av de allmänna villkoren. Fundación Studium förbehåller sig rätten att ändra dem när som helst. Följaktligen är det alla användares ansvar att noggrant läsa de gällande allmänna villkoren; i händelse av oenighet med någon av de punkter som anges häri måste de avstå från att använda tjänsten.

På samma sätt varnas användaren för att särskilda villkor ibland kan fastställas för användning av specifikt innehåll och/eller tjänster på webbplatsen. Användningen av nämnda innehåll eller tjänster innebär godkännande av de särskilda villkor som anges där.

Integritetspolicy och cookies

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmän dataskyddsförordning, GDPR) informerar vi dig om att de personuppgifter, inklusive fotografier, som samlas in på denna webbplats kan införlivas och behandlas i en databas som ägs av Fundación Studium för att vid behov kontakta dig per telefon eller elektroniskt via din e-postadress, samt för att svara på din begäran om information, dina kommentarer eller frågor, registrering i nyhetsbrevet och/eller säkerställa en korrekt hantering av vår kommunikation med dig.

uppgiftsägarna informeras och samtycker uttryckligen till att Fundación Studium, som den enhet som ansvarar för databasen, kan behandla och i förekommande fall överföra personuppgifter, inklusive fotografier av användaren, för sina legitima ändamål, uteslutande till de enheter som deltar i dess verksamhet, utveckling och sociala syfte, samt personer och enheter som är direkt relaterade till denna Organisation.

I enlighet med vårt åtagande om integritet är Fundación Studiums prioritet att upprätthålla strikt sekretess för all information som du kan ha anförtrott oss. Fundación Studium har de tekniska, organisatoriska och mänskliga resurser som krävs för att säkerställa att endast behörig personal har tillgång till dina uppgifter, och under alla omständigheter med full respekt för din integritet.

Vi informerar dig om att du när som helst kan utöva din rätt till åtkomst, rättelse, annullering och invändning av dina personuppgifter som ingår i våra register, genom att skriva, tillsammans med en kopia av en officiell handling som identifierar dig, adresserad till:

Fundación Studium

C/ Castelló 115, 2º 28006-Madrid, (ESPAÑA)

E-postadress:info@studium-foundation.org

Eftersom inga personliga eller beteendemässiga cookies behandlas på denna webbplats – escriva.org – ingår inte denna policy.

Alla immateriella rättigheter till innehållet på dessa sidor är lagligt förbehållna. Texter och bilder får inte reproduceras på något sätt eller genom någon metod utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.

Detta tillstånd kan anses vara implicit beviljat (om inte annat uttryckligen anges) för citat av utdrag ur dessa skrifter, förutsatt att de är av icke-kommersiell karaktär och att källan till dessa texter uttryckligen anges.