Den helige Josemaría Escrivá

Den helige Josemaría Escrivá föddes i Barbastro, Spanien, den 9 januari 1902, som andra barn till José och Dolores Escrivá. Av sina föräldrar och i skolan lär han sig trons grunder och börjar tidigt i sitt liv utöva de kristna sederna, som att ofta gå till bikt och kommunion, be rosenkransen och ge allmosor. De tre små systrarnas död och familjens ekonomiska ruin gör att han tidigt lär känna vad lidande är. Denna erfarenhet dämpar hans karaktär som av naturen är glad och expansiv och får den att mogna. År 1915 flyttar familjen till Logroño där hans far har fått ett nytt arbete.

I början av 1918 känner Josemaría att Gud vill något av honom, men han vet inte vad det är. Han beslutar sig för att ge sig helt åt Gud och låter prästviga sig. Han tycker att han på så sätt kommer att vara mera tillgänglig för att kunna uppfylla Guds vilja. Han påbörjar sina kyrkliga studier i Logroño och år 1920 träder han in vid seminariet i Zaragoza, vid vars påvliga universitet han avslutar sin utbildning till präst. I Zaragoza påbörjar han också juridikstudier – på sin fars inrådan och efter att ha utverkat tillstånd av sina överordnande. År 1925 blir han prästvigd och börjar verka som präst, något som från och med nu blir ett med hans liv. Som präst fortsätter han att vänta på Guds svar på vad det är Han vill av honom.

År 1927 flyttar han till Madrid för att avlägga sin doktorsexamen i juridik. Hans mor, syster och bror följer med, ty efter det att fadern avlidit år 1924 är det Josemaría som är familjens överhuvud. I den spanska huvudstaden utför han ett intensivt arbete som präst, framför allt bland fattiga, sjuka och barn. På samma gång tjänar han sitt och de sinas levebröd genom att ge privatlektioner i juridik.

Det är en ekonomiskt sett mycket svår tid för hela familjen men de utstår den med värdighet och gott humör. Josemarías prästerliga apostolat utsträcker sig också till studenter, artister, arbetare och intellektuella som genom kontakt med de fattiga och sjuka som Josemaría tar hand om lär sig vad människokärlek betyder och sitt kristna ansvar att hjälpa till i samhället.

Den 2 oktober 1928 låter Gud honom under en andlig reträtt i Madrid se det uppdrag som han har menat för honom: den dagen föds Opus Dei. Så öppnas en ny väg inom Kyrkan vars syfte är att uppmuntra människor ur alla samhällsskikt att personligen åtaga sig att följa Kristus, att växa i kärlek till Gud och medmänniskorna och att söka uppnå helighet i det dagliga livet. Från det ögonblicket hänger han sig med kropp och själ åt att söka uppfylla uppdraget att grunda Opus Dei som han mottagit från Gud. Men han anser sig inte vara en förnyare eller en reformator, då han är övertygad om att Jesus Kristus är den eviga nyheten och att den Helige Ande ständigt förnyar Kyrkan till vars tjänst Gud lät Opus Dei bli till. År 1930 låter Herren ett nytt ljus upplysa hans inre och han förstår att Opus Deis apostolat skall utsträckas till att omfatta även kvinnor. Josemaría Escrivá skulle alltid ge kvinnorna, som medborgare och som kristna, samma ansvar, varken mer eller mindre, som männen till att tjäna samhället och Kyrkan.

Den första upplagan av Vägen, hans mest lästa verk, publicerades 1934 under titeln Andliga betraktelser. Utökad och reviderad har den sedan dess tryckts i många upplagor och mer än 4 miljoner exemplar på många olika språk har hittills givits ut. Inom den andliga litteraturen är Josemaría Escrivá även känd för andra verk bland vilka kan nämnas: Rosenkransen, Korsvägen, två predikosamlingar: Det är Kristus som går förbi och Guds vänner, Plogfåran och Smedjan, vilka senare liksom Vägen utgörs av små tänkvärda stycken att vända sig till för bön och reflektion. Det spanska inbördeskriget (1936-1939) blev ett allvarligt hinder för Opus Deis expansion. Det var flera år av lidanden och förföljelser för Kyrkan. Det var bara efter att ha utstått många strapatser som grundaren kunde komma ut ur det hela oskadd.

År 1943 genom en ny nåd från Gud som han får medan han firar mässan, föds Det heliga Korsets prästsällskap i vilket det blir möjligt för präster som kommer från Opus Deis lekmän att inkardineras. Lekmannens och prästernas fulla tillhörighet till Opus Dei, liksom deras organiska medverkan i dess apostolat, är ett särdrag i Opus Deis grundläggande struktur som Kyrkan bekräftade då den fastställde Opus Deis särskilda juridiska form. Det heliga Korsets prästsällskap ordnar också aktiviteter för utbildning av stiftspräster och prästkandidater i samförstånd med de lokala kyrkornas herdar. Stiftsprästerna kan också bli medlemmar i Det heliga Korsets prästsällskap, utan att för den skull upphöra att vara en del av prästerskapet i sina stift.

Medveten om sitt uppdrags universella rötter och räckvidd, bosätter Josemaría Escrivá sig i Rom år 1946, strax efter det andra världskrigets slut. Fram till 1950 fick Verket motta flera erkännanden från påven genom vilka dess specifika grundelement bekräftades: dess andliga mål bestående i att söka uppnå helighet i vardagen, uppdraget att tjäna påvedömet, den universella Kyrkan och de lokala kyrkorna, den universella karaktären, sekulariteten, respekten för friheten och det personliga ansvaret samt pluralismen i politiska, sociala och kulturella frågor. Från Rom skulle Opus Dei under åren 1946 till 1975 så småningom spridas till trettio länder i de fem världsdelarna.

Från och med 1948 kan även gifta personer som vill söka helighet i sitt äktenskapliga stånd bli fullvärdiga medlemmar i Opus Dei. År 1950 ger den heliga Stolen också sitt bifall till att icke-katolska eller icke-kristna personer: ortodoxa, protestanter, judar, muslimer, osv. blir medarbetare och hjälper till i Opus Deis apostoliska verk.

Under 1950-talet främjar Josemaría Escrivá många olika projekt och program: yrkesskolor, skolor för att öka bönders yrkeskompetens, universitet, läroverk, sjukhus och vårdcentraler osv. Dessa aktiviteter sätts igång av vanliga kristna medlemmar som i lekmannaanda och med gediget yrkeskunnande vill fylla konkreta behov på en viss plats. De står öppna för personer av alla etniska ursprung, religioner och ställning i samhället. Den tydliga kristna prägeln på de initiativ som tages av Opus Dei´s medlemmar förenas med en djup respekt för vars och ens rätt att följa sitt eget samvete.

Under andra Vatikankonciliet 1962-1965 uppehöll Opus Deis grundare en intensiv och broderlig relation med flera konciliefäder. Med dessa diskuterade han ofta konciliets huvudteman, till exempel läran om den universella kallelsen till helighet och lekmännens roll inom Kyrkans uppdrag. Josemaría Escrivá identifierar sig på djupet med andra Vatikankonciliets lära och genom Opus Deis utbildningsverksamhet över hela världen främjar han ihärdigt dess förverkligande.

Mellan åren 1970 och 1975 företar han i evangeliserings iver många kateketiska resor i Europa och Sydamerika. I mångtaliga möten som har en enkel och familjär karaktär, även när tusentals personer deltar i dem, undervisar han folk i den kristna tron genom att tala om Gud, om sakramenten, om kristen fromhet, om nödvändigheten att helga arbetet och familjelivet, med samma andens kraft och skicklighet i att föra fram sitt budskap som under sina första år som präst.

Han avlider i Rom den 26 juni 1975 och sörjs av tusentals personer som har närmat sig Kristus och Kyrkan tack vare hans prästerliga arbete, hans exempel och hans skrifter. Ett stort antal medlemmar ber från och med den dagen om hans förbön och för hans helgonförklaring.

Den 6 oktober 2002 var över 400 000 personer närvarande vid Josemaría Escrivás helgonförklaring på Petersplatsen. I sin predikan framhöll Johannes Paulus II att det nya helgonet mycket tydligt hade förstått att de döptas uppdrag består i att lyfta Kristi kors över den mänskliga verkligheten och att han i sitt inre alltid känt den lidelsefulla kallelsen att evangelisera alla miljöer.

Påven uppmanade pilgrimerna som kommit från de fem världsdelarna att följa i den helige Josemarías spår. ”Sprid till alla i samhället – utan hänsyn tagen till etnisk ursprung, klass, kultur eller ålder – medvetenheten om att vi alla är kallade till helighet. Bemöda er om att i första hand själva vara heliga, i det att ni övar er i de evangeliska dygderna ödmjukhet och tjänsteanda, överlåter er åt Försynen och ständigt lyssnar på den Helige Andes röst.”

För mer information se: https://opusdei.org/sv-se/