138

Infelix ego homo!, quis me liberabit de corpore mortis hujus? —¡Pobre de mi!, ¿qui m’alliberarà d’aquest cos de mort? —Així clama sant Pau. —Anima’t: ell també lluitava.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma