Trefwoordenregister van Vrienden van God

A
Allerheiligste maagddevotie tot de Allerheiligste Maagdheilige rozenkransheilige zuiverheidhoophulp in de strijdleermeesteres van gebedleermeesteres van geloofleermeesteres van het gebruik van de tijdleermeesteres van Hoopleermeesteres van liefde en rechtvaardigheidleermeesteres van nederigheid en menselijke deugdenmedeverlosseresmodel en wegMoeder van de KerkMoeder van de mensenMoeder van de Schone LiefdeMoeder van Godvolmaaktheden en voorrechtenvreugdevrijheid van haar overgave
apostolaatapostolaat "ad fidem"apostolaat en nederigheidapostolaat in het gewone levenapostolaat van het voorbeeldapostolaat van vriendschap en vertrouwende eerste christenende h. Maagd Medeverlosseresde zuurdesem en het deeggoddelijk kindschap en hoopheilige zuiverheidheiliging van de wereldhet gebiedende mandaat van Christusinstrumenten van Godliefdeovervloed van innerlijk leven
arbeidapostolaat, medeverlosser zijnChristus aan de top van alle menselijke activiteiten plaatsende arbeid omzetten in gebeddeelname aan het scheppingswerkgebruik van tijdgoed gedaan werkheiliging van de arbeidliefde en eisen in het werkprofessionele roepingrechtvaardigheid en liefderendementvoorbeeld van Jezus Christusvoorbeeldigheidzuivere intentie
arbeidzaamheideisen en rendement op het werkgebruik van tijdzorgvuldigheid
Armoedeonthechtingverantwoordelijkheid en vrijgevigheidvertrouwen op Godvoorbeeld van Christus
Authenticiteitcoherentie en oprechtheid van het leven
B
Barmhartigheid, goddelijkeen menselijke zwakheid
Beginnen en opnieuw beginnen
Begripen nederigheiden samenleven
Beheersinggoddelijk kindschap en dienstbaarheidonthechting
Bekeringbeginnen en opnieuw beginnenBiechtmet de hulp van de h., Maagd
Biechtoprechtheid en berouw
Boeteversterving, boetedoening
Bovennatuurlijk levenbeginnen en opnieuw beginnencoherentie van leven en heroïsmecontemplatief midden in de wereldde h. Maagddeugden en gavenduisternis in het innerlijk levengebaseerd op nederigheidgebaseerd op tegenwoordigheid van Godgebaseerd op verstervinggoddelijk kindschapgroei in de liefdeheiliging van de arbeidinnerlijk leveninnerlijk leven en apostolaatleefplanleven van gebednoodzaak van de heilige zuiverheidvriendschap en vereenzelviging met Jezus Christuswerk omzetten in gebedwerking van de Heilige Geest
Bovennatuurlijke visiein het apostolaat
Broederlijke vermaning
Broederlijkheidbroederlijke vermaninghet nieuwe gebod
C
Contemplatiefin midden van de wereldonze lieve Vrouw
D
Dankbaarheid
Deugdendagelijkse en heldhaftige uitoefeningfundament van de bovennatuurlijkehet voorbeeld van Jezusmenselijke deugdeno.l. Vrouw, meesteres van deugdentheologische deugden
Dienstdienst en vrijheidGod dienengrootmoedigheidnederigheid en strijdrechtvaardigheid en liefdevreugdevolle aanvaarding van het Kruis
Doel van de mensde drie wegende middelengewetensvrijheidHemelhet leven in het licht van de dooduitverkiezing van de mens
Doodhet leven in het licht van de doodhoop
Doopsel
Drie-eenheid, Allerheiligsteen de h. Maagd Mariaomgang met de Allerheiligste Drie-eenheid
Duivelstomme duivel
Durfin het apostolaatmoed
E
Edelmoedigheidaan het Kruisedelmoedigheid en armoedeedelmoedigheid en vrijheidmet God
Eenheidgemeenschap van de heiligen
Eenheid van levencontemplatief in het midden van de wereldleefplanlevend gebedoprechtheid van levenzuiverheid van mening
Eenvoudgoddelijk kindschapin de zwakhedenin het gebed en het apostolaatoprechtheid
Eer van Goden vrijheid van de mens
Eerherstelliefde tot het Kruis
Eerlijkheidgoede manieren
Eerste christenen
Egoïsmeliefdematigheidonthecht van zichzelf zijn
Engelbewaarders
Eucharistiedichtbij het tabernakeleucharistische gewoontesliefde, eenheid
Evangeliein de passages binnengaan en de consequenties trekkenleer, gelijkenissen en allegoriënscenes van het evangeliewonderen
G
Gebedbidkapelcontinude h. Maagd, meesteres van het gebedeerste christenenhandelen van de Heilige Geesthoe gebed doenin de scenes van het evangelie binnendringenleven van gebedlevendig en effectiefmet eenvoudmet volhardingmiddel voor het apostolaatmondelinge gebedennormen van vroomheidspreken met Godvertrouwelijk gebedvoorbeeld van Jezuszonder anonimiteit
Gebruik van tijdarbeidzaamheideisen van de arbeid, prestatieheiligheid en apostolaat
Geduldsereniteit
Geestelijk kind-zijneenvoud in het gebedgoddelijk kindschap en overgavekinderlijke vroomheid bij de gebrekenkracht en rijpheid
Geestelijke leidinggewetensonderzoek en oprechtheidhet geschikte middel toepassennederigheid
Gehoorzaamheiddaadwerkelijk geloofgehoorzaamheid en overgaveinstrumenten van God
Geloofde h. Maagdgewetensvrijheidgroei in het geloofhet apostolaat, gevolg van het geloofkenmerken van het gelooflevend en werkend geloofmacht van het geloofmensen met geloof
Geluken vrijheidgeluk en overgavevreugdevrucht van de tegenwoordigheid van God
Gemeenschap van de heiligen
Genadebeantwoorden aan de genadewerking van genade
Geweteneerlijkheidgewetensvrijheidoprechtheidvorming van het geweten
Gewetensonderzoekfijngevoeligheid van het gewetenrechtzetten
Gewone levenapostolaat in het eigen milieubenutting van tijdChristus in het leven van de mensde h. Maagd en de heiligheid en het gewone levende heiligheid in het geringeeenheid van leven en strijdgoddelijk kindschap en levendig gebedheiligheid in het gewone levenhet voorbeeld van Christusmet de blik op de hemelnaastenliefde en samenlevenrechten en plichtentegenwoordigheid van God met dadenverstervingvocación profesional y vocación divinavrijheid en heiligheidwerk
Goddelijk kindschapde vrijheid van de kinderen van Godgeestelijk kindzijnGod behagenGod benaderen met de zwaktesliefde, broederlijkheidvertrouwen en eenvoud in het gebedvertrouwen in Godvroomheid
Grootmoedigheid
H
Harteen vrij harthartelijkheidhet hart bewakenhoopliefde, genegenheidwijsheid en hart
Heilige Geesten liefdegaven van de H. Geest en bovennatuurlijk leventempel van de H. Geest
Heilige Jozef
Heiligenvoorbeeld in hun zwakte
HeiligheidAllerheiligste Drie-eenheid, werking van de H. Geestapostolaat en redding van de wereldbeginnen en opnieuw beginnende heiligheid en het kleinedeugden en bovennatuurlijk levendoor een stijgend vlakeen bereikbaar doel, heldhaftigheidgebedgezelschap van de engelen en hulp van de h. Maagdgoddelijk kindschapgroei in de liefdeheiligheid en vrijheidin het gewone levenmacht van God en menselijke zwaktenoodzaak van de heilige zuiverheidontmoeting met het Kruisovergaveuniversele roepingvriendschap en identificatie met Christus
Heldhaftigheidin de strijd voor heiligheid
Hemelhoopvrijheid
Hoogmoedgevoeligheden en ijdele fantasiënGod weerstaat de hoogmoedigenijdelheidkennis van God en zelfkennisnoodzaak van Godnoodzaak van het gebednoodzaak van oprechtheidonthechting van zichzelf en vrijheid
Hoopaan de wereld de hoop doorgevenbarmhartigheid van Godde h. Maagd, meesteres van de hoopgave van Godhoop op Christusondanks de zwakhedenop aarde en tegelijk in de hemelvalse hoopvertrouwensvolle strijd
Huichelarijaangepakt in het evangeliemet Godoprechtheid van levenrechtvaardigheid en liefde
I
IJdelheid
Instrumenten van God
J
Jeugdhoop
Jezus ChristusChristus bevrijdt de mensChristus die langskomt en roeptde christen, een tweede Christusde h. Maagd, moeder van Christus en weg naar Hemde wonden van Christusdorst naar zielenGoede HerderHart van Christushooop en sterkte van de mensidentificatie met Christuskruis en verrijzenismodel en wegvoorbeeld van armoedevoorbeeld van boetedoeningvoorbeeld van de heilige zuiverheidvoorbeeld van gebedvoorbeeld van goddelijk kindschapvoorbeeld van liefdevoorbeeld van nederigheid en dienstbaarheidvoorbeeld van verstandigheid en sterktevoorbeeld van werkzijn heerschappij en vrijheidzijn heilige mensheidzijn menswording en gewone leven
K
Kalmtegeduldinnerlijke vrede
Kerkapostolaat van de christenende h. Maagd en de Kerkgemeenschap van de heiligenin de boot van Christusrechtvaardigheid en liefdetrouw en vrijheidverstandigheid en sterkte in de leer
Kleine dingende heiligheid in de kleine dingengoed gedaan werkHemelin de oprechtheidin de vroomheidoffer uit liefdeonthechting
Kruisde drie wegende h. Maagd aan de voet van het kruishet kruis van Christus, wegin het gebedin het gewone levenin het werkliefde tot het kruis
L
Lafheiddurf
Lauwheidhet kruis van Christusmiddelmatigheid en gemakzuchtremedies
Leefomgeving
Leefplanboeteoefeningennormen van vroomheid
Leerde leer doorgevenverstandigheid en sterktevorming van het geweten
liefdebroederlijke vermaningde h. Maagd, meesteres van liefdeeenheidgave van Godliefde en heiligheidliefde en overgaveliefde en rechtvaardigheidliefde tot God en de mensenliefde, genegenheidnederigheid, begripnieuw gebodoffer uit liefdeuniversele liefdewerken van barmhartigheid
Liefde tot Godbeantwoorden aan de liefde van Godde moeder van Godde rechten van Goddie de mens vrij maaktdoel van de mensGod behagenGod is liefdeheilige zuiverheidhem beminnenhindernissen voor de liefde van Godmet daden beminnenmet het hartoffer uit liefdeopdragen van de arbeidovergave en vrijheidverlossende liefdevoorzienigheid van Godzijn barmhartigheid
Liefde, menselijkede h. Maagd, moeder van de schone liefdegenegenheidheilige zuiverheidhuwelijk
Loyaliteittrouw
Luiheidin de arbeidluiheid in de ascetische strijdvalse verwachtingenzorgvuldigheid
M
Marxisme
Matigheid
Medeverlossersde allerheiligste Maagd, medeverlosseresgist van liefdehoop
Menselijk opzicht
Menselijke activiteitengeheiligdvoorbeeldvrijheid
Middelmatigheidgemakzuchtlauwheid
Miscentrum en wortel van het innerlijk levencommuniemedeverlossing
Moeddurfin het apostolaat
Moeilijkhedende h. Maagd benaderenduisternis in het innerlijk levenin de overgave en het apostolaatvertrouwen en hoop
N
Nalatigheden
narigheden
Natuurlijkheidin de onthechting en de verstervingin het apostolaatnatuurlijkheid van Christus
Nederigheiden hoopen menselijke waardigheidgoede vergoddelijkinghoogmoedinstrumenten in de handen van Godkennis van God en zelfkennismacht van God en menselijke zwaktenederigheid en liefdenederigheid en zichzelf vergetennederigheid in de zwaktesnederigheid van de h. Maagdvoorbeeld van de leer van Christusvrijheid en overgavewaarheid en oprechtheidzuiverheid van mening
O
Offerin de arbeiduit liefdevreugdevolle aanvaarding van het kruis
Onthechtingnatuurlijkheidoefeningen van onthechtingvan het eigen ikvertrouwen in Godvoorbeeld van Christuswaardigheid, dienen
Opdragen van het werkopdragen van de arbeid
Oprechtheidin de geestelijke leidingoprechtheid van leven
Optimismegeloof, hoopvertrouwen in Godvreugde
Opus Deiarmoede en vertrouwen op Godheiligheid in het gewone levenheiliging van de arbeidkruis en vreugdeliefde voor allen
Overgavebeantwoording aan de roepingedelmoedigheidoprechtheid en trouwrechtvaardigheid en liefdesamen met Christus gaanvan het hart
Overgave, zich verlaten op Godaanvaarding van zijn wilzijn barmhartigheidzijn voorzienigheid
R
Raadgave van de h. Geest
Rebellieen vrijheid
Rechten en plichten
Rechtvaardigheidaan iedereen het zijnearbeid en dienstde rechten van Godrechtvaardigheid en liefderechtvaardigheid en waarheidrechtvaardigheid in de wereld
Respect voor de persoonen zijn vriheid
Rijpheid
Roeping, christelijkebeantwoording en overgave in vrijheidde deugden beoefenende drie wegende goede herderheiliging van de wereldhet nieuwe gebodJezus Christus navolgenmet de blik naar de hemelontmoeting met het kruis van Christus
Roeping, professionele
Rozenkrans
Rust
S
Samenleving
Scheppingde arbeid, deelname aan de goddelijke macht
Schietgebeden
Smart
Soberheid
Spijtzuivering
Standvastigheidin het innerlijk llevenvolhardendheid in de arbeid
Sterktede h. Maagd, sterkte van de christende sterkte van de liefdedurfeffectieve middelen inzettengave van de h. Geestgeduld, sereniteitin de arbeid en in het kruismacht van God, goddelijk kindschapmagnanimidadsterkte en hoopsterkte in het geloofweerbaarheid, stevigheid
Strijd, ascetischebeginnen en opnieuw beginnenblij en sportiefde h. Maagd helpt in de strijdeen oprecht leven en vrijheidgroei in de liefdeheldhaftigheidhoopkinderlijke vroomheid in de zwakteskruis en boetedoeningnederignoodzaak van de heilige zuiverheidplan de vidauit liefde
T
Tegenwoordigheid van Godcontemplatief midden in de wereldin de arbeidleefplan
Tijdbenutting van de tijdheiligheid en apostolaatverlossing van de tijd
Trouwaan God en de mensenoprechtheidrechtvaardigheid met Godtrouw en hoop
U
Universaliteituniversele liefde
V
Verantwoordelijkheidresultaat leverenvan de christenverantwoordelijkheid en vrijheidverantwoordelijkheid voor God
Vergeving
Vergoddelijkinggoedeslechte
VerlossingChristus bevrijdt de mensde h. Maagd, middelaresliefderedding van de wereld
Verstandgave van de h. Geestleer
Verstervingboeteoefeningende diepe betekenis ervande drie wegenin de arbeidliefde tot het kruisoffer uit liefdeversterving in het gewone leven
Vertrouwenen goddelijk kindschapvertrouwen in Jezus Christus
Verzinsels
Volhardinghoopin het gebedin het innerlijk levenoprechtheid, trouw
Voorbeeldin de arbeid
Voorbeelden, aansprekendeanekdote van een pastoor en zijn ezelboven de vleugels van een vliegtuigde bovenkant van de kathedraal van Burgosde droom van de drie wegende duivel is een dolle hondde gist en het brood bakkende heldhaftigheid van de moedersde hoogmoedige padde jaren die tellende kaars van onze ellendede kinderen van rubberde kloek en het eendeneide krammende mens uit één stukde mythe van koning Midasde ongelijke rechtvaardigheid van de moedersde resten van het slagveldde schaapskooide spijkers hebben weerstand nodigde tinnen lepelde vergulde fasantde zigeuner en het halsterfantasiën van Tartarín de Tarascónhet desinfectiemiddel gebruikenhet hoofd in de hemel met de voeten op aardehet kind en de vissershet rijk van de mensieder reiziger volgt zijn wegrood geschilderde stokkenvoor altijd, voor altijdzegening van de laatste steen
Voorzichtigheidbeslissing en sterktede effectieve middelen gebruikennoodzaakvalse voorzichtigheidvoorzichtigheid en raadvoorzichtigheid en rijpheidwijsheid van het hartzonder argwanend en wantrouwend te zijn
Vormingcorrigerenvorming van het geweten
Vorming, geloofs-
Vredein het bovennatuurlijk levenvrijheid en hoopvrucht van de strijdzaaien van vrede
Vrees voor Godde zonde afzwerengave van de h. Geest
Vreugdede h. Maagd, oorzaak van onze vreugdede vreugde om recht te zettenen oprechtheiden tegenwoordigheid van Goden vrijheidvreugde en kruisvreugde van kinderen van God
Vriendschapgenegenheid
Vrijheidbesef van de vrijheideen vrij hartgewetensvrijheidin de aardse vragenkiezen en voor God beslissenvalse vrijheidverantwoordelijke vrijheidvrijheid en overgavewaarheid en rechtvaardigheid
Vroomheideenvoud in het gebedgave van de h. GeestGod behagenkinderlijk vertrouwen in de zwaktesnormen van vroomheidoprechtheid van levenrechtvaardigheid met Godvroomheid en goddelijk kindschap
Vroomheidsoefeningen
W
Waardigheid, menselijkeheilige zuiverheidhet menselijk woordmenselijke deugdenmet de blik naar de hemelnederigheidonthechtingrechtvaardigheid en liefderespect voor de persoon en zijn vrijheidwaardigheid van de arbeid
Waarheidsliefdede goede leer gevenrechtvaardigheid en vrijheidvoorzichtigheid
Weerbaarheidsterkte in de arbeid
WereldChristus aan de top van de menselijke activiteitencontemplatief midden in de wereldde gist en de deegheiliging van het dagelijks werkhoop en eeuwigheidliefde zaaien in de wereldliefde, eenheidop aarde en tegelijk in de hemelrechtvaardigheidredding van de wereldverantwoordelijkheid van een christenvrijheid van de christenen
Wet, zeden-en vrijheid van geweten
Wetenschapgave van de H. GeestMaria, Moeder van de Wetenschap
Wijsheiden de h. Maagdgave van de H. Geest
Williefde, liefdadigheidverantwoordelijk voor God
Wil van Godblije dienstde trouwe Maagdermee instemmenheiligheid en apostolaatvoorzichtigheid en vrijheid
Z
Zelfkennis
Zelfverloocheningoffer uit liefde
Ziekteen het Kruis
zielen voor Christus winnenanderen naar Christus brengen
Zondede hoogmoed, wortel van alle zondennederigheid en gebedschuld met God, belijdenisslavernij van de zonde
zorgvuldigheidin de arbeid
Zuiverheidblijde bevestigingmenselijke waardigheidmiddelenoprechtheidovergave van het hartsportieve strijdvoorbeeld van Jezusvrijheid om te beminnen
Zuiverheid van meningde vreugde om recht te zetteneen oprecht levenwaarachtigheid
Zwakheden
Zwakheid, menselijkebegripde h. Maagd, Moederellendighedenervaring en verantwoordelijkheidnabijheid van de Heeroprechtheid en biechttrouw en hoop