Trefwoordenregister

A
Aalmoes
Aanbiddingaanbidding van de heilige Eucharistie
Aanstoot geven
Advent
Aggiornamento
Allerheiligste maagddevotie tot de Allerheiligste Maagdheilige rozenkransheilige zuiverheidheiligheid en deugdenheiligheid van Mariahet Allerzoetste Hart van Mariahoophulp in de strijdleermeesteres van gebedleermeesteres van gebed en apostolaatleermeesteres van geloofleermeesteres van het gebruik van de tijdleermeesteres van Hoopleermeesteres van liefde en rechtvaardigheidleermeesteres van nederigheid en menselijke deugdenleven en voorrechtenleven van MariaMaria devotiesmedeverlosseresmodel en wegMoeder van de KerkMoeder van de mensenMoeder van de Schone LiefdeMoeder van Godomgang met Onze Lieve VrouwOnze Lieve Vrouw en de Kerkvolmaaktheden en voorrechtenvreugdevrijheid van haar overgave
Ambitiegoede en slechte ambitieheilige ambities
Apostelapostel van apostelende christen is aposteldoor middel van werkdurfgeloofhoopinstrument zijnmedeverlosser met Christusnaastenliefde, samenhorigheidnatuurlijkheidnederigheidverlangen naar zielen, apostolische ijvervoorbeeldvriendschapzich heiligen om te heiligenziel van gebed en offer
apostelenh. Johannesh. Paulush. Petrusleven van de apostelenmet Pinksterenroeping van de eerste apostelen
apostolaatapostel van apostelenapostolaat "ad fidem"apostolaat en nederigheidapostolaat en vrijheidapostolaat in het gewone levenapostolaat van de goede leerapostolaat van het voorbeeldapostolaat van lekenapostolaat van vriendschap en vertrouwenapostolische ijverapostolische roepingapostolische werkzaamheid, vruchtenbovennatuurlijke middelenchristelijk zuurdesem, heiliging van de wereldChristus aan de top van de menselijke activiteiten plaatsende christen is een apostelde eerste christenende h. Maagd Medeverlosseresde wereld heiligende zuurdesem en het deegdeugden die nodig zijndienstdoor middel van werkeenheid van het apostolaatgoddelijk kindschap en hoopgrondslag van het apostolaatheilige zuiverheidheiliging van de wereldhet gebiedende mandaat van Christushoe het te doeninstrumenten van Godliefdemeewerken aan de heiliging van de mensenmissie van alle christenenmoeilijkheden in het apostolaatovervloed van innerlijk levenpriesters en lekenrecht en plichtthuisvalse apostolaatsvormen
arbeidaard en noodzaakapostolaat, medeverlosser zijnChristus aan de top van alle menselijke activiteiten plaatsenChristus op het hoogste punt van de menselijke activiteitende arbeid heiligende arbeid omzetten in gebeddeelname aan het scheppingswerkdeugden in het werken geest van armoedgebruik van tijdgoed gedaan werkheiliging van de arbeidheiliging van de wereldinstrument van apostolaatliefde en eisen in het werkmenselijke volmaaktheidmenselijke volmaaktheid en zuivere intentiemiddel tot persoonlijke heiligingpersoonlijke en sociale waardeprofessionele roepingrechtvaardigheid en liefderendementtegenwoordigheid van Godvakbekwaamheid, dienstbaarheidvoorbeeld van Jezus Christusvoorbeeldigheidwaardigheid op het werkwaardighied van de arbeidwerk en apostolaatwerk en vrijheidwerk van de vrouwwerk van Godzichzelf heiligen door te werkenzuivere intentie
arbeidzaamheideisen en rendement op het werkgebruik van tijdzorgvuldigheid
Armoedeen menselijke middelen in het apostolaatgeest van armoedeonthechtingverantwoordelijkheid en vrijgevigheidvertrouwen op Godvoorbeeld van Christus
Authenticiteitcoherentie en oprechtheid van het leven
Autoriteitin het gezintirannievrijheid
B
Barmhartigheid
Barmhartigheid, goddelijkeen menselijke zwakheid
Beginnen en opnieuw beginnen
Begripbij bestuur werkzaamhedenen nederigheiden samenlevenheilige ontoegeeflijkheidin het apostolaatin het samenlevenliefdemet een groot harttegenover andermans zwakhedentussen ouders en kinderen
Beheersinggoddelijk kindschap en dienstbaarheidonthechting
Bekeringbeginnen en opnieuw beginnenBiechtmet de hulp van de h., Maagdrechtzetten
Bekoringenremediesstrijden, geen dialoog voerentegen de roeping
Berouwbekeringbiechtde Maagd Mariaschuldbewustzijnsmart uit Liefde
Besluiteloosheidgeloof en vastberadenheid
Bewaren van de zintuigeningetogenheid
Biechtbekeringoprechtheid en berouw
Biecht, sacramentele
Boetebekeringberouwberouw, genoegdoeningboetedoeningde h. Maagd bij het Kruisdeugd van boetedoeninggeest van boeteversterving, boetedoening
Bovennatuurlijk levenapostolaatapostolische ijverarbeidbeginnen en opnieuw beginnenbovennatuurlijke visiebovennatuurlijke vreugdecoherentie van leven en heroïsmecontemplatief midden in de wereldde h. Maagdde h. Maagd en de h. Jozefde h. Maagd en het innerlijk levende sacramentendeelname aan het goddelijk levendeugden en gavenduisternis in het innerlijk leveneenheid van levengebaseerd op het goddelijk kindschapgebaseerd op nederigheidgebaseerd op tegenwoordigheid van Godgebaseerd op verstervinggecentreerd op de Eucharistiegoddelijk kindschapgroei in de liefdeheiliging van de arbeidingetogenheidinnerlijk leveninnerlijk leven en apostolaatinnerlijke strijdleefplanleven in Christusleven van arbeidleven van gebedleven van Liefdelevend en werkzaam geloofliefde tot het Kruisnoodzaak van de heilige zuiverheidomgang met de Heilige Geestpersoonlijke heiligheidtegenwoordigheid van Godverenigd met Christusverstervingvriendschap en vereenzelviging met Jezus Christuswerk omzetten in gebedwerking van de genadewerking van de Heilige Geestzich ontwikkelen in de sacramenten
Bovennatuurlijke visiebovennatuurlijke betekenisgeeft vredegeloofin de tegenstrijdighedenin het apostolaatin het innerlijk levenmenselijke visietegenover de doodtegenover tegenstrijdigheden
Broederlijke vermaning
Broederlijkheidbroederlijke vermaningdienstbaarheideenheiden vreugdefijngevoeligheid in de omganghet nieuwe gebodliefdeuitingenuniversele broederlijkheidvalse broederlijkkheid
Burgerschap
C
Catechesehet apostolaat is een grote catechese
Celibaat, apostolisch
Christelijk levenalgemene roeping tot de heiligheidchristelijk materialismechristelijke zuurdesem, apostolaaten vrijheidin het gewone levenin midden van de wereldvroomheid, innerlijk leven
Christenen, gewonede apostelen, gewone mensenheiligheid in het gewone leven
Christus Koning
Communie
Conformisme
Consequent zijn
Contemplatiefeen dialoog zonder onderbrekingin midden van de wereldonze lieve Vrouw
Cultuur
D
Dankbaarheid
Dankzegginghet bidden van het "Te Deum"in overeenstemming met Godmotieven
Deugdenbovennatuurlijke en menselijkedagelijkse en heldhaftige uitoefeningfundament van de bovennatuurlijkehet voorbeeld van Jezusmenselijkemenselijke deugdeno.l. Vrouw, meesteres van deugdentheologische deugden
Deugden, menselijkebegripedelmoedigheideenvoudfundament van de bovennatuurlijkein het apostolaatloyaliteitnatuurlijkkheidoprechtheidsterkteverantwoordelijkheidvolhardingvreugdewaarachtigheid
Deugden, theologale
Devotiesheilige rozenkransmariale devotiestot de Allerheiligste Drie-eenheidtot de Engelbewaarderstot het kind Jezustot het Kruis
Dienstaan de Kerkaan de maatschappijdienst en vrijheiddoor middel van de arbeidgeest van dienstbaarheidGod dienengrootmoedigheidhet voorbeeld van Jezus navolgenin het onderwijsmet vreugde dienennederigheid en liefdenederigheid en strijdrechtvaardigheid en liefdevreugdevolle aanvaarding van het Kruiszichzelf vergeten
Doel van de mensde drie wegende middelengewetensvrijheidHemelhet leven in het licht van de dooduitverkiezing van de mens
Doodgedachte aan de doodhet leven in het licht van de doodhoopis Levenvoorbereidingzonder vrees voor de dood
Doopseldoopsel en christelijke roepingroeping tot heiligheid
Drie-eenheid, Allerheiligstede Allerheiligste Drie-eenheid en de h. Misen de h. Maagd Mariainwoning in de zielomgang met de Allerheiligste Drie-eenheid
Droefheid
Duivelbekoringenstomme duivel
Durfin het apostolaatmoedom de wil van God te vervullen
E
Edelmoedigheidaan de roeping beantwoordenaan het Kruisedelmoedigheid en armoedeedelmoedigheid en vrijheiden gezinin de ascetische strijdin de dienst aan de anderenin de overgavein het apostolaatin het huwelijkmet de materiele middelenmet God
Eenheidbroederlijkheideenheid en vrijheidEucharistiegemeenschap van de heiligenin het gezin
Eenheid van levenchristelijk materialismecontemplatief in het midden van de wereldeenheid van priesterlijk levengebed, arbeid en apostolaatheiligheid, arbeid en apostolaatinnerlijk levenleefplanlevend gebedoprechtheid van levenvroomheidzuiverheid van mening
Eenvoudgebrek aan eenvoudgoddelijk kindschapin de zwakhedenin het gebed en het apostolaatnatuurlijkheidoprechtheid
Eenzaamheid
Eer van Goden vrijheid van de mensin de heilige Mis
Eerherstelde h. Maagd Mariaherstelin de heilige Misliefde tot het Kruisverzoening
Eerlijkheidgoede manieren
Eerste christenen
Eeuwig levenhoop op de hemelverlangen naar geluk
Effectiviteit
Egoïsmehoogmoedliefdematigheidonthecht van zichzelf zijn
Engelbewaarders
Engelen
Eredienst, goddelijke
Eucharistieals sacramentCommuniedankzeggingde Eucharistie en het mysterie van de Drie-eenheidde Heer in het tabernakeldichtbij het tabernakeleucharistisch leveneucharistische gewoontesinstelling en reële aanwezigheidliefde, eenheidOffer van Christusonderpand van het eeuwig levenwerkelijke tegenwoordigheid
Evangeliegelijkenissenin de passages binnengaan en de consequenties trekkenleer, gelijkenissen en allegoriënlezing van het heilig evangeliescenes van het evangelietrouw aan het evangeliewonderenzijn boodschap van apostolaatzijn boodschap van heiligheid
Evangelies
Evangelisatie
Ezel
G
Gebedapostolaatbeschouwing van het leven van Christusbidkapelcontinude h. Maagd, meesteres van het gebedde priester, mens van het gebedeerste christenenen apostolaatgebed en arbeidgebed in het gezinhandelen van de Heilige Geesthoe gebed doenin de scenes van het evangelie binnendringeninnerlijk gebedkenmerkenleven van gebedlevendig en effectiefmet eenvoudmet volhardingmiddel voor het apostolaatmondeling gebedmondelinge gebedennoodzaaknormen van vroomheidsmeekgebedspreken met Godvertrouwelijk gebedvolgzaamheid aan de H. Geestvoorbeeld van Jezusvroomheidzonder anonimiteit
Gebrekengeest van tegensprekenhoogmoedjaloeziemoedeloosheidvleierij
Gebruik van tijdarbeidzaamheideisen van de arbeid, prestatieen eer van Goden eeuwig levenheiligheid en apostolaatin de overgavein de studiein het apostolaatin het leefplan
Gedraggoed voorbeeld
Geduldheilige ongeduldin het werk met zielensereniteit
Geestelijk kind-zijneenvoud en durfeenvoud in het gebedgoddelijk kindschap en overgavekinderlijke vroomheid bij de gebrekenkracht en rijpheidleven als een kindnederigheid en overgavevroomheid van een kind
Geestelijke leidingde priester, instrumenteisgewetensonderzoek en oprechtheidhet geschikte middel toepassenhulp om te strijdenmanier om die te ontvangennederigheidoprechtheidscrupulesvolgzaamheid, gehoorzaamheidwerk van de H. Geest
Geestelijke lezing
Gehoorzaamheiddaadwerkelijk geloofdisciplinegehoorzaamhei en persoonlijke vrijheidgehoorzaamheid en overgavein het apostolaatinstrumenten van Godkenmerkenmeesterschap van de gehoorzaamheidwerkzaamheidwezen en noodzaak
Geloofbovennatuurlijke visiechristelijke roepingde h. Maagdgave van wijsheidgewetensvrijheidgoddelijke deugdgroei in het geloofhet apostolaat, gevolg van het geloofkenmerken van het geloofleerstellige vormingleven van gelooflevend en werkend geloofmacht van het geloofmensen met geloofsterkte in het geloofvorming en vroomheidwezen en noodzaakzout en licht van de wereld
Geluken vrijheidgeluk en overgavevreugdevrucht van de tegenwoordigheid van God
Gemeenschap van de heiligeneenheidoverdracht van bovennatuurlijk leven
Genadebeantwoorden aan de genadede sacramenten van de genadeMaría, middelares van de genadewerking van genade
Genade van Godbeantwoorden aan de genadewezen en werkingn
Genoegdoeningboete
Geschiedenisbesef van geschiedenishet christendom in het licht van de geschiedenis
Getuigenisapostolaat van het voorbeeldchristelijk gedragde vreugde
Geweteneerlijkheidgewetensonderzoekgewetensvrijheidoprechtheidvorming van het geweten
Gewetensonderzoekbezinningsdagenbijzonder gewetensonderzoekfijngevoeligheid van het gewetengeest van gewetensonderzoekmanier om het te doennederigheid, oprechtheidnoodzaakrechtzetten
Gewone levenaan de genade beantwoordenapostolaatapostolaat in het eigen milieubenutting van tijdChristus in het leven van de mensde h. Maagd en de heiligheid en het gewone levende heiligheid in het geringeeenheid van christelijk leveneenheid van leven en strijdgevoel van eeuwigheidgoddelijk kindschap en levendig gebedheiligheid in het gewone levenhet voorbeeld van Christuskleine dingenmenselijke waardenmet de blik op de hemelmet natuurlijkheid, zonder aandacht te trekkennaastenliefde en samenlevenrechten en plichtenroeping van gewone christenentegenwoordigheid van God met dadenverstervingvocación profesional y vocación divinavrijheid en heiligheidweg tot heiligheidwerk
Gezinde vrouw in het gezingeest van armoede en dienstbaarheidgezinsplichtenliefde, autoriteit en vrijheidtalrijk gezinverhoudingen tussen ouders en kinderenvroomheid in het gezinweg van heiligheid
Gezin, christelijkde gezinnen en de roepingopvoeding van de kinderenrechten en plichten van de kinderenvorming van de kinderenwezen en kenmerken
God de Vaderkinderlijke liefde
Goddelijk kindschapde H. Geest en het goddelijk kindschapde vrijheid van de kinderen van Godeenheid van levenerfgenamen van Godfundament van het geestelijk levengebed van de kinderen van Godgeestelijk kindzijnGod behagenGod benaderen met de zwaktesgoddelijk kindschap en broederlijkheidhoop, vertrouwenkinderlijke liefdeliefde, broederlijkheidovergave en vertrouwenovergave, geestelijk kindzijnvertrouwen en eenvoud in het gebedvertrouwen in Godvreugde van de kinderen van Godvroomheid
Goede Herder
Goede Vrijdag
Grootmoedigheidedele ambities
Gulzigheid
H
Harteen vrij harteisenfamiliebandenGod beminnen met het harthart en zuiverheidhart hebbenhartelijkheidhet hart bewakenhet voorbeeld van de h. Maagdhoopliefde, genegenheidop maat van het hart van Christusovergave van het hartsentimentaliteitwijsheid en hart
Hart van Christushart van de mens geworden Godsevotie
Hedonisme
Heilige Familie
Heilige Geestactiviteit in de zielde komst van de H. Geestdevotie tot de H. Geesten de priestersen liefdegaven van de H. Geest en bovennatuurlijk levenomgaan met de H. Geestomgaan met de H. Geesttempel van de H. Geesttroostervrucht van het Kruisvruchten van de H. Geestzijn handelen in de christenenzijn handelen in de Kerk
Heilige Jozefdevotie tot de h. Jozefmeester van het innerlijk levenomgang van de h. Jozef met de Heer
Heiligenheilige Augustinusvoorbeeld in hun zwakte
HeiligheidAllerheiligste Drie-eenheid, werking van de H. Geestapostolaat en redding van de wereldbeginnen en opnieuw beginnende heiligheid en het kleinede heiligheid, werk van Goddeugden en bovennatuurlijk levendoor een stijgend vlakdoor middel van de arbeideen bereikbaar doel, heldhaftigheiden vrijheidgebedgezelschap van de engelen en hulp van de h. Maagdgoddelijk kindschapgroei in de liefdehandelen van de H. Geestheiligheid en ascetische strijdheiligheid en vrijheidheiligheid in het gewone levenheiligheid in het midden van de wereldin het gewone levenin het huwelijkinnerlijke strijdkenmerkenliefde tot God, naastenliefdemacht van God en menselijke zwaktemiddel om die te bereikennoodzaak van de heilige zuiverheidontmoeting met het Kruisovergavepersoonlijke heiligheiduniversele roepingvoorwaarde van werkzaamheidvriendschap en identificatie met Christuswensen van heiligheid
Hel
Heldhaftigheidin de strijd voor heiligheid
Hemelde Eucharistie, onderpand van het eeuwige levende Maagd Mariahoopstrijd om die te bereikenvrijheid
Hemelvaart
Hiërarchie, kerkelijkegehoorzaamheid en vrijheidhet recht van vereniging van de priestershiërarchische gemeenschap en vrijheid van de christenenLeergezag van de Kerkmissie van de leken in de Kerktrouw
Hoogmoedegoismegevoeligheden en ijdele fantasiënGod weerstaat de hoogmoedigenhoogmoed en nederigheidijdelheidkennis van God en zelfkennisnoodzaak van Godnoodzaak van het gebednoodzaak van oprechtheidonthechting van zichzelf en vrijheidstrijd tegen de hoogmoeduitingen
Hoopaan de wereld de hoop doorgevenbarmhartigheid van Godchristelijk optimismede h. Maagd, meesteres van de hoopde H. Maagd, onze hoopen ascetische strijdgave van Godhoop en christelijk levenhoop op Christushoop op de hemelhoop op de hemelondanks de zwakhedenop aarde en tegelijk in de hemeltheologische deugdvalse hoopvertrouwensvolle strijd
Huichelarijaangepakt in het evangeliemet Godoprechtheid van levenrechtvaardigheid en liefde
Huisgezingeest van armoede en dienstbaarheidhet werk van de vrouw thuisliefde, gezag, vrijheidrelatie tussen ouders en kinderenvroomheid in het gezinweg van heiligheid
Huishoudelijk personeel
hulpmiddelen, menselijke
Huwelijkdoelechtelijke liefdefamilie vroomheidgezingezins verplichtingengoddelijke roeping, weg tot heiligheidhuwelijk zonder kinderenhuwelijks voorbereidingkinderen en geboorteregelingonontbindbaarheidopvoeding van de kinderenrelatie met de kinderentrouwverkeringwaardigheid
I
Idealen
IJdelheidverwaandheid
Ingetogenheid
Innerlijk levendankzeggingdroogteeucharistische zielenfundament van het apostolaatgebed, tegenwoordigheid van Godh. Jozef, meester van het innerlijk levenheiligheid en deugdenis geen kwestie van gevoelenskenmerkenMaria en het innerlijk levenmoeilijkheden in het innerlijk levenmoet zich in daden uitennoodzaakomgang met Christusomgang met de h. Maagd en de heiligenomgang met Godvolharding
Instrumenten van God
Integralisme
J
Jeugdhet ideaal van dienstbaarheidhoopjeugd in de geestleven van vroomheidmenselijke liefderelatie met de oudersvrijheid en verantwoordelijkheid
Jezus ChristusAllerheiligste Hart van JezusChristus aanwezig in de h. EucharistieChristus bevrijdt de mensChristus die langskomt en roeptChristus KoningChristus plaatsen aan de top van de menselijke activiteitende allerheiligste mensheid van de Heerde christen, een tweede Christusde h. Maagd, moeder van Christus en weg naar Hemde wonden van Christusdorst naar zielenen heiliging van de arbeidgeboorte en verborgen levenGoede HerderHart van ChristusHem volgen midden in de wereldHemelvaarthet thuis van Nazarethhet werk van Christushooop en sterkte van de mensidentificatie met Christuskruis en verrijzenisleerleven van Jezuslijden en doodlijden en doodmensheid van Christusmodel en wegomgang met de Heeromgang van de Heer met zijn leerlingenopenbaar levenverborgen levenverheerlijkingverlosser en hogepriesterverrijzenis van Christusvleeswoordingvolmaakt Godvoorbeeld van armoedevoorbeeld van boetedoeningvoorbeeld van de heilige zuiverheidvoorbeeld van gebedvoorbeeld van goddelijk kindschapvoorbeeld van liefdevoorbeeld van nederigheid en dienstbaarheidvoorbeeld van verstandigheid en sterktevoorbeeld van werkwonderenzijn heerschappij en vrijheidzijn heilige mensheidzijn liefde tot de vrijheidzijn menswording en gewone levenzijn oproep tot heiligheid en apostolaat
Journalistiekliefde en respect voor de vrijheid
K
Kalmtegeduldinnerlijke vredevrucht van de overgave
Karakterdurf, sterkteedelmoedigheideenvoudernstfijngevoeligheid in de omganggrootmoedigheidkarakter vormingkaraktersterkterijpheidsereniteitvasthoudenheidwaarachtigheidwil
Katholieken
Kerkalle christenen zijn kerkapostolaat van de christenenbisschoppen en priesterscelibaat en huwelijkChristus leeft in de Kerkde H. Geest en de Kerkde h. Maagd en de Kerkde Kerk dienende Kerk in de wereldde Kerk, aanwezig in de christenende Kerk, het volk van Godde openbare mening in de Kerkde rechten van de Kerkde sacramenten van de Kerkde vrouw in de Kerkeenheidgehoorzaamheid en vrijheidgemeenschap van de heiligenheiligheid en doop roepinghet leerambt van de Kerkhet rijk van Christus uitbreidenin de boot van Christuskatholiciteitmissiemissie van de leken in de Kerkmoeilijkheden in het leven van de Kerkoecumenepriesters en lekenrechtvaardigheid en liefdereligieuzen en lekenstichting, natuur en kenmerkentrouwtrouw en liefde voor de Kerktrouw en vrijheidverstandigheid en sterkte in de leervoor de Kerk biddenvrijheid van de leken
Kerstmis
Kinderende kinderen thuishuwelijken zonder kinderenkinderen en geboorteregelingopvoeding in het geloofopvoeding van de kinderenrelatie tussen ouders en kinderenroeping van de kinderen
Kleine dingende heiligheid in de kleine dingende heiliging van het gewoneen de ascetische strijdgoed gedaan werkgrootmaken uit liefdeHemelhun waardehun werkzaamheidin de oprechtheidin de vroomheidin het innnerlijk levenkleine verstervingenliefdeoffer uit liefdeonthechtingordetegenwoordigheid van Godweg van heiligheid
Klerikalismeen ambtspriesterschaptegenwoordigheid van de christenen in de wereldvrijheid van de leken
Kritische geest
Kruisbeproevingbeschouwing van het kruisde drie wegende H. Geest, vrucht van het kruisde h. Maagd aan de voet van het kruisgoddelijk zegelhet kruis van Christushet kruis van Christus, weghet kruis van iedere daghet kruisbeeldhet voorbeeld van de h. Maagdin het gebedin het gewone levenin het werklaster en onbegripliefde tot het kruismet Christus bij het kruis zijnoffer en verstervingsmart en offerteken van overwinningtekens van het ware kruisweg naar de glorie
Kruisbeelddevotie tot de wonden van Christus
Kuisheidaardechtelijke kuisheiden menselijke liefdemiddelen om die te belevenmiddelen om die te beschermennoodzaakvreugdevolle bevestiging
Kwaadsprekerijwaarachtigheid en rechtvaardigheid
Kwezelarij
L
Lafheiddurf
Laïcismeantichristelijke wettenvervolging van de Kerk
Lasterwaarachtigheid en rechtvaardigheid
Lauwheidascetische strijdconformismehet kruis van Christusmiddelmatigheid en gemakzuchtremedies
Lectuur
Leefomgevingde leefomgeving christelijk beïnvloedennaar de h. Maagd gaannatuurlijkheidtegen de stroom in gaan
Leefplanboeteoefeningennormen van vroomheid
Leercatechesede leer doorgevenen vroomheidgeloofsleerLeergezag van de Kerkmanier om doctrine te gevenmet de gave van talennoodzaak om de goede leer te hebbenverplichting om die te verspreidenverstandigheid en sterktevormingvorming van het gewetenwetenschap
Leergezag van de Kerk
Leidingdeugden van de bestuurderkenmerken van goed bestuurwanbestuur, tirannie
Lekenchristelijke roepingen religieuzenheiliging van de arbeidhun missie inde Kerk en in de wereldlaïcale beoefening van de deugdenleken en priestersleken mentaliteitspecifiek apostolaatvrijheid
Lichtzinnigheidremedies
liefdeapostolaat en liefdebeantwoorden aan de liefde van Godbegrip, samenlevenbroederlijke vermaningde h. Maagd, meesteres van liefdedienst aan de anderendoor middel van het apostolaatdoor middel van het werkechtelijke liefdeeenheideucharistie en liefdegave van Godkenmerken van de liefdeliefde en heiligheidliefde en offerliefde en overgaveliefde en rechtvaardigheidliefde en waarheidliefde thuisliefde tot de Kerkliefde tot God en de mensenliefde, genegenheidnederigheid, begripnieuw gebodofferoffer uit liefderechtvaardigheidteologische deugduitingen van de liefdeuniversele liefdevriendschapvrijheidwerken van barmhartigheidzaai van liefde in de wereld
Liefdeliefde en offerzit in de details
Liefde tot Godbeantwoorden aan de liefde van Godde anderen beminnen omwille van Godde mensen laten ontbranden in liefde tot Godde moeder van Godde rechten van Goddie de mens vrij maaktdoel van de mensgeest van armoedeGod behagenGod is charitasGod is liefdeheilige zuiverheidhem beminnenhindernissen voor de liefde van GodJezus Christus openbaart Gods liefdekinderlijke vreesliefdeliefde tot de mensgeworden Godliefde tot God en de mensenliefde tot God in de eucharistieMaria, moeder van de schone liefdemet daden beminnenmet het hartoffer uit liefdeopdragen van de arbeidovergave en vrijheidSacramentenuit liefde levenverdriet uit liefdeverlossende liefdeverstervingvoorkeursliefdevoorzienigheid van Godzijn barmhartigheidzuivert
Liefde, menselijkede h. Maagd, moeder van de schone liefdegenegenheidheilige zuiverheidhuwelijk
Liturgieadventstijdheilige Miskersttijd
Liturgie van de heilige Mis
Louteringvan de meningvan het hart
Loyaliteitaan de eigen roepinegaan de Kerkin het christelijk gedragontrouwtrouwvolharding
Luiheidheldhaftige minutenin de arbeidin het innerlijk levenluiheid in de ascetische strijdvalse verwachtingenzorgvuldigheid
M
Maatschappij, burgerlijkede maatschappij kerstenendeelneming in het openbaar leveneen christelijke betekenis gevenontkersteningsamenleven, begrip
Marxisme
Materialisme
Materialisme, christelijk
Matigheid
Medeverlossersde allerheiligste Maagd, medeverlosseresgist van liefdehoop
Menselijk leven
Menselijk opzichtdurfin de overgavein het apostolisch werkom het geloof in praktijk te brengen
Menselijke activiteitengeheiligdvoorbeeldvrijheid
Menselijke persoon
Menselijke ziel
Middelenbovennatuurlijke middeleneconomische en materiele middelen
Middelmatigheidgemakzuchtlauwheid
Miscentrum en wortel van het innerlijk levencommuniede heilige Mis en het mysterie van de Drie-eenheidde liturgie van de heilige Mishernieuwing van Calvarieliefde tot de h. Mismedeverlossingviering van de Misvroomheid van de priester
Mislukkingen
Mode
Moeddurfin de verdediging van de waarheidin het apostolaatvrees
Moeilijkhedenbovennatuurlijke betekenisde h. Maagd benaderenduisternis in het innerlijk levengeloof, vertrouwenin de overgave en het apostolaatliefde, durfsereniteit en vreugdesubjectieve moeilijkhedentoevlucht tot de h. Maagdvertrouwen en hoopvertrouwen in God
Moraal, christelijke
Mystiek, valse
N
Nalatigheden
narigheden
Nationalisme
Natuurlijkheiddiscretieeenvouden werkzaamheidin de onthechting en de verstervingin het apostolaatin het christelijk levennatuurlijkheid van Christus
Nederigheidcollectieve nederigheidde nederigheid en de christelijke roepingde nederigheid van de Heeren hoopen menselijke waardigheidfundamentele deugd van het christelijk levengoede vergoddelijkinghet beeld van de ezelhoogmoedinstrumenten in de handen van Godkennis van God en zelfkennismacht van God en menselijke zwaktenederigheid en liefdenederigheid en zichzelf vergetennederigheid en zwaktesnederigheid in de zwaktesnederigheid van de h. Maagdoffer en dienst aan de anderenvoorbeeld van de leer van Christusvrijheid en overgavevruchtenwaarde van de vernederingenwaarheid en oprechtheidwezen en de noodzaakzuiverheid van mening
O
Oecumenevalse oecumene
Offerin de arbeidliefdeliefde tot het kruisuit liefdevreugdevolle aanvaarding van het kruiszelfverloochening
Onbegrip
Onderwijs
Onopgemerkt blijvenapostolaathet leven van de h. Maagdhet verborgen leven van Jezus Christus
Onrechtvaardigheid
Onthechtinghet voorbeeld van Christusnatuurlijkheidoefeningen van onthechtinguitingenvan de dingen van de wereldvan de eigen interessenvan de meningenvan de personenvan de reputatievan eerbetoonvan het eigen ikvertrouwen in Godvoorbeeld van Christuswaardigheid, dienen
Ontoegeeflijkheid, heilige
Oordeel
Oordeelsvermogen
Opdragen van het werkopdragen van de arbeid
openbare meningin de Kerkliefde en respect voor de vrijheid
Openbaring
Oprechtheidin de geestelijke leidingmet zichzelfoprechtheid van leven
oprechtheid van leveneenheid van leven
Optimisme"omnia in bonum" (alles komt ten goede)christelijk optimismegeloof, hoopin de innerlijke strijd en het apostolaatin de strijdmoreel van overwinningniet bang zijn voor niets en niemandoptimisme en hooppositive visie in het bestuurvertrouwen in Godvreugde
Opus Deiarmoede en vertrouwen op Godbovennatuurlijk karakterdoel en bovennatuurlijke middelengeest en wezengemeenschappelijke werkengeschiedenisgoddelijk kindschapheiligheid in het gewone levenheiliging van de arbeidkruis en vreugdeledenlekenkarakterliefde voor allenorganisatie en bestuurpersoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheiduniversaliteituniverseel karaktervormingvrijheid
Opvoedingchristelijkeopvoeding in vrijheiduniversitair onderwijsvan de kinderen
Orde
Ouderschap, verantwoordkinderrijk gezin
Overgavebeantwoordingbeantwoording aan de roepingedelmoedigheiden vrijheidgeest van dienstbaarheidhet voorbeeld van de h. Maagdontdekking van de roepingoprechtheid en trouwrechtvaardigheid en liefdesamen met Christus gaantoewijding aan Godvan de eervan de familiebandenvan de tijdvan het hartvrijheid en overgavevruchten van de overgave
Overgave, zich verlaten opin de economische moeilijkhedenvertrouwensvolle strijd
Overgave, zich verlaten op Godaanvaarding van zijn wilvolgzaamheidzijn barmhartigheidzijn voorzienigheid
P
Palmzondag
Pasen
Pauseenheid met de pausliefde en vereringtrouw
Persoonlijkheid
Pessimisme
Pinksteren
Plichten en rechteneerbied hebben voor de faamsociale verplichtingenvervulling van de plichten
Pluralismeliefde tot de vrijheidsamenleven, respect voor de vrijheid
Politiekde vrouw in het openbaar levendienstpolitiek en het priesterlijk ambtvrijheid
Priesterlijke ziel
Priestersgeestelijke leidingheiligheid, eenheid van levenpredikingrecht van verenigingverbondenheid met de hiërarchie en vrijheidvrijheid van de lekenzending van de priester
Priesterschaphet wijdingssacramentkenmerken van de priesterlijke roepingleven van de priesterspriesterlijk ambtpriesterschap van de gelovigenroeping tot het priesterschapvoor de priesters bidden
R
Raadgave van de h. Geest
Realismeervaringin het innerlijk leven
Rebellieen vrijheid
Recht op intimiteit
Rechten en plichten
Rechtvaardigheidaan iedereen het zijnearbeid en dienstde menselijke deugd van de rechtvaardigheidde rechten van Goddienstgeest van armoedegoddelijke rechtvaardigheid en barmhartigheidhet algemeen goedliefde en respect voor de vrijheidrechtvaardigheid en broederlijkheidrechtvaardigheid en liefderechtvaardigheid en waarheidrechtvaardigheid in de arbeidrechtvaardigheid in de wereldrespect voor de menselijke persoonsociale rechtvaardigheid
Religieuzenliefde tot de religieuzenreligieuzen en leken
Respect voor de persoonen zijn vriheid
Rijk van Goduitbreiding van het rijk van God
Rijpheidcriteriavan de priestervan de vrouwvorming van de jeugdvrijheid en verantwoordelijkheid
Rijpheid, menselijke en bovennatuurlijkefrivoliteit
Roepingaan de roeping beantwoordengoddelijke ropehindernissen en bekoringenovergaveroeping en ascetische strijdroeping en familieroeping en vreugdetrouw aan de roepingwezen en kenmerken
Roeping, christelijkeals christen levenapostolaatapostolische roepingbeantwoordingbeantwoording en overgave in vrijheidbovennatuurlijk levenchristelijk getuigenisde christen, een tweede Christusde deugden beoefenende drie wegende goede herderdooproepingeenheid van leveneesrte bekeringgeest van dienstbaarheidgoddelijke uitverkiezingheiliging van de arbeidheiliging van de wereldhet nieuwe gebodJezus Christus navolgenliefde tot het kruisliefde en trouw aan de kerkmedeverlossersmet de blik naar de hemelmiddelen om te volhardenontdekking van de roepingontmoeting met het kruis van Christusplicht om te biddenroeping tot heiligheidsamenleven, liefdesociale verplichtingenvrijheidzaaiers van vredezout en licht
Roeping, professioneleberoeps roeping, een belangrijk deel van de goddelijke roepingcación divina
Rozenkrans
Rust
S
Sacrament
Sacramenten
Sacramentsdag
Samenlevingeenheid en broederlijkheid
Scheppingarbeidde arbeid, deelname aan de goddelijke machtde menselijke arbeid en deschepping
Schietgebedenadauge nobis fidem!cor contritum et humiliatum, Deus, non despiciesDeo omnis gloriaDomine, adiuva incredulitatem meam!Dominus regit me et nihil mihi deeritecce ego quia vocasti me!frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas firmainter medium montium pertransibunt aquae!omnes cum Petro ad Jesum per Mariamomnia possibilia sunt credentiserviam!si consistant adversum me castra, non timebit cor meumsine me nihil potestis facere!sine me, nihil!ure igne Sancti Spiritus!ut omnes unum sint!ut videam!
Scrupules
Seculariteitliefde tot de wereld
Seculiere instituten
Sektarisme
Smartbovennatuurlijke betekenischristelijke betekenisliefde tot het kruismedelijden met de smart van anderenonbegripvoorbeeld van de h. Maagdziekte
Soberheid
Solidariteitbroederlijkheid en eenheiden geest van armoedein de arbeidvrijheid
Spijtopnieuw beginnenverdriet uit liefdezuivering
Spiritualisme
Standvastigheidin het innerlijk llevenvolhardendheid in de arbeid
Sterkteascetische strijdde h. Maagd, sterkte van de christende sterkte van de liefdedurfeffectieve middelen inzettengave van de h. Geestgeduld, sereniteitin de arbeid en in het kruisin de eigen omgevingin het bestuurliefde tot het kruismacht van God, goddelijk kindschapmagnanimidadsterkte en hoopsterkte in het geloofweerbaarheid, stevigheid
Stiltediscretieen liefdein tegenspoed
Strijd, ascetischebeginnen en opnieuw beginnenblij en sportiefbron van vreugdede h. Maagd helpt in de strijdeen oprecht leven en vrijheidgroei in de liefdeheldhaftigheidhoopin het gewone levenkinderlijke vroomheid in de zwakteskruis en boetedoeningnederignoodzaak en doelennoodzaak van de heilige zuiverheidplan de vidauit liefdevolhardend en met sterkte
Studie
T
Tegenslagenbewijzen van Gods liefdegeruchtenhouding bij tegenspoedin het apostolaat
Tegenspoedgeloof en hoophulp en troost van de h. Maagdliefde tot het kruismoeilijkhedentegenstrijdighedenzijn waarde benutten
Tegenwoordigheid van Godcontemplatief midden in de wereldin de arbeidin het gewone levenleefplanmenselijke middelenwij zijn niet alleenzoas kinderen van God
Tenhemelopneming
Theologie
Tijdbenutting van de tijdheiligheid en apostolaatverlossing van de tijd
Tijdelijke activiteitenaanwezig zijnChristus aan de top plaatsendeze heiligengoddelijke betekenis
Toegeeflijkheid-Ontoegeeflijkheid
Toorn
Totalitarisme
Trouwaan de christelijke verplichtingenaan de wil van Godaan God en de mensenaan het geloofaan het leefplande hulp van Godin de Kerkin de vervulling van de plichtenloyaliteitloyaliteit aan de Kerkoprechtheidrechtvaardigheid met Godtrouw en ascetische strijdtrouw en hooptrouw in het kleinevolharding
Tweede Vaticaans Conciliealgemene roeping tot heiligheidapostolaat, heiliging van de wereldchristelijke opvoedingheiliging van de arbeidhet recht van vereniging van priestershuwelijk en gezinmissie van de leken in de Kerkpriesterstrouw van de Kerk
U
Uitboeting
Uitersten
Universaliteituniversaliteit in het apostolaatuniversele liefde
Universiteitdienst aan de maatschappijliefde tot de waarheidUniversiteit van Navarravrijheid en samenleving
V
Vaderlandsliefde
Vagevuur
veertigdagentijd
Verantwoordelijkheidbesef van verantwoordelijkheidgebrek aan verantwoordelijkheidin de apostolische arbeidin de eigen heiligheidin de heiligheid van de anderenin het bestuurswerkresultaat leverenvan de christenverantwoordelijkhei in de arbeidverantwoordelijkheid en vrijheidverantwoordelijkheid voor Godvorming
Verbeelding
Verbreiding van het geloof
Verburgerlijking
Verenigingrecht van vereniging in de Kerkstudenten verenigingen
Vergeving
Vergoddelijkinggoedeslechte
Vergoddelijking, goede
Verlossingalomvattende wil om te reddenChristus aan de top van de menselijke activiteiten plaatsenChristus bevrijdt de mensde h. Maagd, middelaresheiliging van de wereldJezus de Verlosserliefdemedeverlossen met Christusredding van de mensenredding van de wereldvruchten van de verlossing
Verloving
Verstandgave van de h. Geestleer
Verstervingboeteoefeningende diepe betekenis ervande drie wegengebruikelijke verstervingenin de arbeidinnerlijke verstervinglichamelijke verstervingliefde tot het kruisnatuur en noodzaakofferoffer uit liefdeversterving in het gewone leven
Vertrouwenen goddelijk kindschapin de anderenin de h. Maagdin het apostolisch werkin het innerlijk levenin midden van de moeilijkhedenvertrouwen in Godvertrouwen in Jezus Christusvertrouwvol gebed
Verzinsels
Volgzaamheidin het apostolaatleren om te gehoorzamenovergave in Godvolgzaamheid aan de genadevolgzaamheid van instrumenten
Volhardingbeginnen en opnieuw beginnenhoopin de roepingin de strijdin het apostolaatin het begonnen werkin het gebedin het innerlijk levenin het leefplaninzetlaatste stenen, laatste gevechtloualiteitMariamiddelen om te volhardenop de weg naar heiligheidoprechtheid, trouwtrouwuit liefdevolharding tot het eindevoornemens
Volk van Godde Kerk, aanwezig in alle christenen
Voorbeeldapostolaat en voorbeeldchristelijk getuigenisin de arbeidvervulling van de plichten
Voorbeelden, aansprekendeaardappels schillenachter iedere berg, een andereafmetingen van de zaadalgemene mobilisatieanekdote van een pastoor en zijn ezelantenne voor het bovennatuurlijkeaventuriersbedriegelijk vuurBengaals vuurblik mystiekboekhouding van een zaakboot in de golvenboven de vleugels van een vliegtuigbovennatuurlijke olympiadebrandende asbrandgevaarlijke blikchristelijke revolutiecoupletten aan het goddelijkedagelijkse prosade "pad" loslatende arme die ontdekt dat hij zoon is van de koningde bovenkant van de kathedraal van Burgosde droom van de drie wegende duivel is een dolle hondde eerste stappen van de kinderende gist en het brood bakkende hebzuchtige, moeder, de ambitieuze, de zielige kleine wellustigede heldhaftigheid van de moedersde hoogmoedige padde jaren die tellende kaars van onze ellendede kinderen van rubberde kloek en het eendeneide krammende mens uit één stukde mythe van koning Midasde ongelijke rechtvaardigheid van de moedersde resten van het slagveldde schaapskooide schepen verbrandende spijkers door de punt slaande spijkers hebben weerstand nodigde tinnen lepelde vergulde fasantde zaag van de timmerman en de pincet van de chirurgde zeven wijzen van Griekenlandde zigeuner en het halsterdelen van een machinedode bladerendoorn in het vleesduidelijke ideeëneerder, meer en betereerste audientieelektrische installatiesen massa steenkool en een handvol diamantenezeltjefantasiën van Tartarín de Tarascónfundamentgave van talengeslepen diamantgesprek tussen kind en vadergezichtspuntgist in de deeggoddelijke beeldhouwergoud en diamantengoud en kopergraankorrelguerrillero aisladohaak van de mensenvisserharnas van de wetenschaphet desinfectiemiddel gebruikenhet gouden graan uitstrooienhet hoofd in de hemel met de voeten op aardehet kind en de vissershet rijk van de menshulppostieder reiziger volgt zijn wegin de lente gaan vele bloemen openin de voetstappen van Godjacht op de kleine vossenje doelen niet verlagenjongleur van Godkiespijn in het hartkind dat een voorwerp breektkind dat treden beklimtkleine schroef in een grote ondernemingkleintje op zoek naar snoepjeskleintjes die het medicijn niet willen innemenkloppen van het hartkoning Midaskoppel wimpelkwast in de handen van de kunstenaarlandbouwerlantaarns in het donkerleden van hetzelfde lichaammachine van het apostolaatswerkmachine voor geestelijke elektriciteitmanieren van een schoothondjemedische geschiedenismetaallegeringmicroben en beestenmunitie voor de oorlognaaien met een naald zonder draadnaakt in de strijd gaanonrust van de kunstenaaroogdruppelop stelten lopenophaalbrugplanten die door sneeuw bedekt zijnploegen en de voor openenpottenbakkerprofessionaliteit-ziekterood geschilderde stokkenrozen en doornensamengeperste veerschakels van een kettingschilderij van Velázquezschildwacht op wachtspeelkaartenspijker in de muursporen van staalstalen hamer verpakt in een gewatteerde hoessteen die in de vijver valtsteenhouwersteenkool en asstijfheid van karton (lappenpop)touw dat enorme lasten kan tillentramtuin zonder weelderige bloementwee aangestoken kaarsenuitschotvakkelsval van een volwassenverpakking en het cadeauverwend kindvijfde colonnevissen en nettenvleugels om te vliegenvliegen zoals de adelaarsvogel met moddervogeltje en adelaarvoor altijd, voor altijdvruchtbare wolken met watervulpenwijnstokken en wijnrankenwind en hurricanwindmolenwonden van een soldaatworden als een tapijtzaadcapsuleszaaierzegening van de laatste steenzeven slotenzichzelf vertrappenzoutzout van de aarde
Voornemensmoeten concreet zijn
Vooruitgangde arbeid en de vooruitgang van de mensheid
Voorzichtigheidbeslissing en sterktebij het oordelende effectieve middelen gebruikenin de lectuurin het bestuurnoodzaakvalse voorzichtigheidvoorzichtigheid en raadvoorzichtigheid en rijpheidvoorzichtigheid van het vleeswijsheid van het hartzonder argwanend en wantrouwend te zijn
Voorzienigheid, goddelijke
Vormingaspecten van de vormingcorrigerenin het gezinnoodzaak, doelen, middelenvan de vrouwvan het gewetenvorming en vrijheidvorming van het gewetenvorming verstrekken
Vorming van de kinderenhet christelijke gezin
Vorming, beroeps-menselijke deugdenvoor het apostolaat
Vorming, geloofs-criteriumnoodzaakvoor het apostolaat
Vormsel
Vredede vrede van Christusin de moeilijkhedenin het bovennatuurlijk leveninnerlijke vredeserenidadvrijheid en hoopvrucht van de overgavevrucht van de overgavevrucht van de strijdzaaien van vrede
Vrees voor Godde zonde afzwerengave van de h. Geest
Vreugdeascetisme met een glimlachchristelijke deugdde h. Maagd, oorzaak van onze vreugdede vreugde om recht te zettenen oprechtheiden tegenwoordigheid van Goden vrijheidgevolg van de overgavegoed humeurnorm van altijdoptimisme en hoopvreugde en apostolaatvreugde en broederlijkheidvreugde en innerlijk levenvreugde en Kerstmisvreugde en kruisvreugde en Veertigdagentijdvreugde en vredevreugde om te leven en te stervenvreugde van kinderen van Godvrucht van de edelmoedigheidvrucht van de overgavevrucht van het geloofvrucht van het kruisvrucht van het zich gevenzaaien van vrede en vreugde
Vriendschapapostolaat van vriendschapgenegenheidgenegenheid en apostolaatkameraadschapkenmerkentussen ouders en kinderenvalse vriendschapvriendschap en dienstbaarheidvriendschap en loyaliteitvriendschap met Jezus Christus
Vrijheidbesef van de vrijheidde vrijheid die Christus heeft evrworveneen vrij harten liefdegewetensvrijheidin de aardse vragenin de vorming van de kinderenin het apostolaatin het geestelijk levenin onderwijs en opvoedingin tijdelijke zakenkiezen en voor God beslissenliefde en verdedigingliefde tot de vriheidpersoonlijke vrijheidrespect voor de vrijheidvalse vrijheidvan de leken in de Kerkvan de priestersverantwoordelijke vrijheidvrijheid en gehoorzaamheidvrijheid en overgavevrijheid van godsdienstvrijheid van meningsuitingwaarheid en rechtvaardigheid
Vroomheideenheid van leveneenvoud in het gebedeucharistische vroomheidfundament van iedere activiteitgave van de h. GeestGod behagenin het leefplankinderlijk vertrouwen in de zwaktesleerstellige vroomheidleven van vroomheidliefde tot de Kerkliefde tot de traditieliturgische vroomheidmariale vroomheidnormen van vroomheidoprechtheid van levenrechtvaardigheid met Godsacrale beeldenvroomheid en goddelijk kindschap
Vroomheidsoefeningen
Vrouwberoeps roepingde Maagd Mariamissie in de Kerk en in de maatschappijsociale functie in het gezinvrouwelijkheid
W
Waardigheid, menselijkede arbeid, getuigenis van de waardigheid van de mensheilige zuiverheidhet menselijk woordliefde en respect voor de vrijheidmenselijke deugdenmet de blik naar de hemelnederigheidonthechtingrechtvaardigheid en liefderespect voor de persoon en zijn vrijheidvormingwaardigheid van de arbeidwaardigheid van de menselijke liefdewaardigheid van de vrouw
Waarheid
Waarheidsliefdeaanvallen tegen de waarheidde goede leer gevende waarheid verdedigende waarheid verspreidenrechtvaardigheid en vrijheidrespect voor de waarheidtrouw en liefde voor de waarheidvoorzichtigheidwaarheid en liefde
Weerbaarheidnoodzakelijk voor de heiligheidnoodzakelijk voor het apostolaatsterkte in de arbeidvoorbeeld van de h. Maagd
Wereldapostolaat midden in de wereldchristelijk materialismechristelijke burgerchristelijke gistchristelijke missie in de Kerk en in de wereldChristus aan de top van de menselijke activiteitencontemplatief midden in de wereldcrisis van de actuele van vandaagde gist en de deegde menselijke geschiedenisde wereld beminnendoor middel van de arbeidheiligheid midden in de wereldheiligheid van het gezinheiliging van de wereldheiliging van het dagelijks werkhet Rijk van God e=in de wereldhet werk van Christus geschiedt in de geschiedenishoop en eeuwigheidliefde zaaien in de wereldliefde, eenheidop aarde en tegelijk in de hemelrechtvaardigheidredding van de wereldroeping voor een beroep, deel van de christelijke roepingverantwoordelijkheid van een christenvrijheid van de christenen
Wetanti christelijke wettenburgerlijke rechtgoddelijk recht
Wet, zeden-en vrijheid van geweten
Wetenschapapostolaat van het verstandgave van de H. GeestleerMaria, Moeder van de Wetenschap
Wijsheiden de h. Maagdgave van de H. GeestGeloof
Wilactuele vrijwilligheidliefde, liefdadigheidsterktestrijdverantwoordelijk voor God
Wil van Godblije dienstde trouwe Maagdermee instemmengehoorzaamheidheiligheid en apostolaatliefde, identificatieovergavestrijd om die te vervullentrouwvoorbeeld van de h. Maagdvoorzichtigheid en vrijheid
Witte Donderdag
Wonderen
Woord van God
Wroegingverdriet uit Liefde
Z
Zachtmoedigheid
Zelfkennis
Zelfverloocheningnederigheid en dienstoffer uit liefdeovergavezich aan de anderen gevenzich aan God gevenzichzelf vergeten
Ziekenzalving
Ziekteen het Kruis
Zielen in het vagevuur
zielen voor Christus winnenanderen naar Christus brengen
zielen winnenapostel van apostelenbovennatuurlijke middelen
Zondeascetische strijdboetedagelijkse zondede hoogmoed, wortel van alle zondende zonde afzwerenerfzondegevecht tegen de zondegevolgenhet kwade in de wereldhulp van de h. Maagdnederigheid en gebednederigheid, vertrouwenschuld met God, belijdenisslavernij van de zondespijtverdriet, herstelvergiffeniszonden van nalatigheid
zorgvuldigheidin de arbeid
Zuiverheidblijde bevestigingmenselijke waardigheidmiddelenoprechtheidovergave van het hartsportieve strijdvoorbeeld van Jezusvrijheid om te beminnen
Zuiverheid van meningalles uit liefde doende eer van God zoekende vreugde om recht te zetteneen oprecht levenhet oordeel rechtzettenin de arbeidin het apostolaatin het bestuurliefde tot de waarheid en de vrijheidwaarachtigheid
ZwakhedenGod houdt rekening met onze gebrekenliefde en barmhartigheid van Godnederigheid, hoop op God
Zwakheid, menselijkebegripde h. Maagd, Moederellendighedenervaring en verantwoordelijkheidnabijheid van de Heeroprechtheid en biechttrouw en hoopwerking van de genade