Trefwoordenregister van De Weg

A
Aalmoes
Aanstoot geven
Allerheiligste maagddevotie tot de Allerheiligste Maagdleven en voorrechten
Ambitie
Apostelapostel van apostelende christen is aposteldoor middel van werkdurfgeloofhoopinstrument zijnmedeverlosser met Christusnaastenliefde, samenhorigheidnatuurlijkheidnederigheidverlangen naar zielen, apostolische ijvervoorbeeldvriendschapzich heiligen om te heiligenziel van gebed en offer
apostelenh. Johannesh. Paulush. Petrus
apostolaatapostolaat van de goede leerapostolaat van het voorbeeldapostolische ijverapostolische roepingapostolische werkzaamheid, vruchtendeugden die nodig zijneenheid van het apostolaatgrondslag van het apostolaathoe het te doeninstrumenten van Godmoeilijkheden in het apostolaatrecht en plicht
arbeidaard en noodzaakde arbeid heiligeninstrument van apostolaatmenselijke volmaaktheid en zuivere intentiemiddel tot persoonlijke heiliging
arbeidzaamheid
Armoedegeest van armoede
Autoriteit
B
Barmhartigheid, goddelijke
Begripen nederigheidheilige ontoegeeflijkheidliefdemet een groot hart
Beheersing
Bekeringbeginnen en opnieuw beginnenmet de hulp van de h., Maagdrechtzetten
Bekoringenremedies
Berouwde Maagd Mariaschuldbewustzijnsmart uit Liefde
Besluiteloosheidgeloof en vastberadenheid
Bewaren van de zintuigeningetogenheid
Biecht, sacramentele
Boeteberouw, genoegdoeningde h. Maagd bij het Kruisdeugd van boetedoeninggeest van boeteversterving, boetedoening
Bovennatuurlijk levenapostolische ijverbeginnen en opnieuw beginnenbovennatuurlijke visiebovennatuurlijke vreugdede h. Maagd en de h. Jozefde sacramenteneenheid van leveningetogenheidinnerlijk levenleefplanleven in Christusleven van arbeidleven van Liefdelevend en werkzaam geloofliefde tot het Kruispersoonlijke heiligheidtegenwoordigheid van Godverenigd met Christuswerking van de genade
Bovennatuurlijke visiebovennatuurlijke betekenisin het apostolaatin het innerlijk leventegenover tegenstrijdigheden
Broederlijkheiddienstbaarheidfijngevoeligheid in de omgangliefde
C
Contemplatiefeen dialoog zonder onderbrekingin midden van de wereld
Cultuur
D
Dankzeggingin overeenstemming met Godmotieven
Deugdenmenselijketheologische deugden
Deugden, menselijkefundament van de bovennatuurlijkein het apostolaat
Devotiesheilige rozenkransmariale devotiestot de Allerheiligste Drie-eenheidtot de Engelbewaarderstot het Kruis
Dienstgeest van dienstbaarheidmet vreugde dienenzichzelf vergeten
Doodzonder vrees voor de dood
Drie-eenheid, Allerheiligsteen de h. Maagd Mariainwoning in de ziel
Duivel
Durf
E
Edelmoedigheidin de dienst aan de anderenmet God
Eenheid
Eenheid van leven
Eenvoud
Eenzaamheid
Eer van God
Eerherstelde h. Maagd Mariaherstelverzoening
Eerste christenen
Eeuwig levenhoop op de hemelverlangen naar geluk
Effectiviteit
Egoïsme
Engelbewaarders
Engelen
Eredienst, goddelijke
Eucharistieals sacramenteucharistisch levenwerkelijke tegenwoordigheid
Evangeliegelijkenissenlezing van het heilig evangelie
Ezel
G
Gebedinnerlijk gebedkenmerkenmondeling gebednoodzaaksmeekgebed
Gebreken
Gebruik van tijd
Gedraggoed voorbeeld
Geduld
Geestelijk kind-zijneenvoud en durfleven als een kindnederigheid en overgavevroomheid van een kind
Geestelijke leidingde priester, instrumenteishulp om te strijdenoprechtheidscrupulesvolgzaamheid, gehoorzaamheidwerk van de H. Geest
Geestelijke lezing
Gehoorzaamheidin het apostolaatkenmerkenwerkzaamheidwezen en noodzaak
Gelooflevend en werkend geloofsterkte in het geloofwezen en noodzaak
Gemeenschap van de heiligeneenheidoverdracht van bovennatuurlijk leven
Genade van Godbeantwoorden aan de genadewezen en werkingn
Genoegdoening
Getuigenisapostolaat van het voorbeeld
Gewetensonderzoekbijzonder gewetensonderzoekgeest van gewetensonderzoekmanier om het te doennederigheid, oprechtheidnoodzaak
Gewone levenaan de genade beantwoordenapostolaatgevoel van eeuwigheidmet natuurlijkheid, zonder aandacht te trekkenweg tot heiligheid
Gezin, christelijkde gezinnen en de roeping
Goddelijk kindschapfundament van het geestelijk levengebed van de kinderen van Godhoop, vertrouwenovergave, geestelijk kindzijnvreugde van de kinderen van God
Grootmoedigheidedele ambities
Gulzigheid
H
Harthart hebbenhet hart bewaken
Hedonisme
Heilige Familie
Heilige Geestactiviteit in de zieldevotie tot de H. Geesttrooster
Heilige Jozefdevotie tot de h. Jozefmeester van het innerlijk leven
Heiligen
Heiligheidheiligheid in het gewone levenkenmerkenmiddel om die te bereikenuniversele roepingvoorwaarde van werkzaamheid
Hel
Hemelde Maagd Mariahoopstrijd om die te bereiken
Hoogmoedstrijd tegen de hoogmoeduitingen
Hoopde H. Maagd, onze hoophoop op Christushoop op de hemelondanks de zwakhedenvertrouwensvolle strijd
Huwelijk
I
Idealen
IJdelheidverwaandheid
Ingetogenheid
Innerlijk levenfundament van het apostolaath. Jozef, meester van het innerlijk levenMaria en het innerlijk levenmoeilijkheden in het innerlijk levenmoet zich in daden uitenomgang met Godvolharding
Instrumenten van God
J
Jezus ChristusAllerheiligste Hart van Jezusde allerheiligste mensheid van de Heergeboorte en verborgen levenidentificatie met Christuslijden en doodverheerlijking
K
Kalmte
Karakterdurf, sterkteedelmoedigheideenvoudernstfijngevoeligheid in de omganggrootmoedigheidkarakter vormingkaraktersterkterijpheidsereniteitvasthoudenheidwaarachtigheidwil
Kerkeenheidmissiemoeilijkheden in het leven van de Kerktrouw en liefde voor de Kerk
Kleine dingende heiligheid in de kleine dingenen de ascetische strijdgrootmaken uit liefdehun waardehun werkzaamheidin het innnerlijk leven
Kritische geest
Kruisbeproevingbeschouwing van het kruisgoddelijk zegelhet kruisbeeldlaster en onbegripliefde tot het kruismet Christus bij het kruis zijnoffer en verstervingweg naar de glorie
Kruisbeelddevotie tot de wonden van Christus
Kuisheidmiddelen om die te belevenvreugdevolle bevestiging
L
Lafheid
Laïcismevervolging van de Kerk
Lauwheid
Lectuur
Leefomgevingde leefomgeving christelijk beïnvloedennatuurlijkheid
Leefplan
Leernoodzaak om de goede leer te hebben
Leiding
Lichtzinnigheidremedies
liefdeliefde en offerliefde tot de Kerkliefde tot God en de mensen
Liefdeliefde en offerzit in de details
Liefde tot Godbeantwoorden aan de liefde van Godde anderen beminnen omwille van Godde mensen laten ontbranden in liefde tot GodGod is charitaskinderlijke vreesliefde tot de mensgeworden Godliefde tot God en de mensenMaria, moeder van de schone liefdemet daden beminnenmet het hartuit liefde levenverdriet uit liefdeversterving
Liturgieheilige Mis
Louteringvan de meningvan het hart
Luiheidheldhaftige minutenin de arbeidin het innerlijk leven
M
Maatschappij, burgerlijkedeelneming in het openbaar leveneen christelijke betekenis gevenontkersteningsamenleven, begrip
Matigheid
Medeverlossers
Menselijk leven
Menselijk opzichtdurf
Menselijke persoon
Menselijke ziel
Middelenbovennatuurlijke middeleneconomische en materiele middelen
Miscommunieliefde tot de h. Misviering van de Misvroomheid van de priester
Mislukkingen
Moedin de verdediging van de waarheid
Moeilijkhedenbovennatuurlijke betekenisgeloof, vertrouwenliefde, durfsubjectieve moeilijkhedentoevlucht tot de h. Maagd
Mystiek, valse
N
Natuurlijkheid
Nederigheidinstrumenten in de handen van Godkennis van God en zelfkennisnederigheid en zichzelf vergetennederigheid en zwaktesvruchtenwaarde van de vernederingenwezen en de noodzaak
O
Oecumene
Offer
Onbegrip
Onopgemerkt blijvenapostolaathet leven van de h. Maagdhet verborgen leven van Jezus Christus
Onrechtvaardigheid
Onthechtinghet voorbeeld van Christusuitingenvan de dingen van de wereldvan de personen
Ontoegeeflijkheid, heilige
Oordeel
Oordeelsvermogen
Oprechtheidin de geestelijke leiding
Optimismechristelijk optimismein de innerlijke strijd en het apostolaatmoreel van overwinningniet bang zijn voor niets en niemand
Orde
Overgavebeantwoordingedelmoedigheidgeest van dienstbaarheidhet voorbeeld van de h. Maagdtoewijding aan Godvan het hartvrijheid en overgavevruchten van de overgave
Overgave, zich verlaten opin de economische moeilijkhedenvertrouwensvolle strijd
P
Pauseenheid met de pausliefde en vereringtrouw
Pessimisme
Plichten en rechteneerbied hebben voor de faamsociale verplichtingenvervulling van de plichten
Priesterschapkenmerken van de priesterlijke roepingleven van de priesterspriesterlijk ambtvoor de priesters bidden
R
Realismeervaringin het innerlijk leven
Rechtvaardigheid
Rijpheid, menselijke en bovennatuurlijke
Roepingaan de roeping beantwoordengoddelijke roperoeping en ascetische strijdtrouw aan de roepingwezen en kenmerken
Roeping, christelijkeals christen levenapostolische roepingbeantwoordingchristelijk getuigenisde christen, een tweede Christusgeest van dienstbaarheidheiliging van de wereldliefde tot het kruisliefde en trouw aan de kerkmedeverlossersplicht om te biddenroeping tot heiligheidsamenleven, liefdesociale verplichtingenzout en licht
Rozenkrans
Rust
S
Sacrament
Schietgebedenadauge nobis fidem!cor contritum et humiliatum, Deus, non despiciesDeo omnis gloriaDominus regit me et nihil mihi deeritecce ego quia vocasti me!frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas firmainter medium montium pertransibunt aquae!omnes cum Petro ad Jesum per Mariamomnia possibilia sunt credentiserviam!si consistant adversum me castra, non timebit cor meumsine me nihil potestis facere!sine me, nihil!ut omnes unum sint!
Scrupules
Smartchristelijke betekenis
Spijtverdriet uit liefde
Sterkte
Stiltediscretieen liefdein tegenspoed
Strijd, ascetischeblij en sportiefin het gewone levennederignoodzaak en doelenvolhardend en met sterkte
Studie
T
Tegenslagenbewijzen van Gods liefdehouding bij tegenspoedin het apostolaat
Tegenspoedgeloof en hoophulp en troost van de h. Maagdliefde tot het kruismoeilijkhedentegenstrijdighedenzijn waarde benutten
Tegenwoordigheid van Godcontemplatief midden in de wereldin de arbeidin het gewone levenmenselijke middelenwij zijn niet alleenzoas kinderen van God
Tijdelijke activiteitenaanwezig zijnChristus aan de top plaatsen
Toorn
Trouwaan de christelijke verplichtingende hulp van Godloyaliteit aan de Kerktrouw en hooptrouw in het kleine
U
Uitboeting
Universaliteit
V
Verantwoordelijkheidin de apostolische arbeidin de eigen heiligheidin de heiligheid van de anderenverantwoordelijkhei in de arbeid
Vergeving
Vergoddelijking, goede
Verlossing
Verstervinggebruikelijke verstervingeninnerlijke verstervinglichamelijke verstervingnatuur en noodzaak
Vertrouwenin de h. Maagdin midden van de moeilijkhedenvertrouwen in Godvertrouwvol gebed
Volgzaamheidin het apostolaatleren om te gehoorzamenvolgzaamheid aan de genadevolgzaamheid van instrumenten
Volhardingbeginnen en opnieuw beginnenhoopin de strijdin het gebedinzetlaatste stenen, laatste gevechtMariamiddelen om te volhardenop de weg naar heiligheiduit liefdevoornemens
Voorbeeldchristelijk getuigenisvervulling van de plichten
Voorbeelden, aansprekendeachter iedere berg, een andereafmetingen van de zaadaventuriersbedriegelijk vuurBengaals vuurblik mystiekboekhouding van een zaakboot in de golvenbovennatuurlijke olympiadede eerste stappen van de kinderende hebzuchtige, moeder, de ambitieuze, de zielige kleine wellustigede spijkers door de punt slaande zaag van de timmerman en de pincet van de chirurgdode bladerenen massa steenkool en een handvol diamantenezeltjegesprek tussen kind en vadergraankorrelhaak van de mensenvisserhet gouden graan uitstrooienhulppostin de lente gaan vele bloemen openjacht op de kleine vossenkiespijn in het hartkind dat een voorwerp breektkleine schroef in een grote ondernemingkleintje op zoek naar snoepjeskleintjes die het medicijn niet willen innemenkwast in de handen van de kunstenaarlandbouwermachine van het apostolaatswerkmachine voor geestelijke elektriciteitmanieren van een schoothondjenaaien met een naald zonder draadnaakt in de strijd gaanop stelten lopenplanten die door sneeuw bedekt zijnsamengeperste veerschilderij van Velázquezspeelkaartensporen van staalstalen hamer verpakt in een gewatteerde hoessteen die in de vijver valtsteenhouwertouw dat enorme lasten kan tillentramtwee aangestoken kaarsenval van een volwassenvliegen zoals de adelaarsvogel met modderwijnstokken en wijnrankenzaaier
Voornemensmoeten concreet zijn
Voorzichtigheid
Voorzienigheid, goddelijke
Vorming, beroeps-menselijke deugdenvoor het apostolaat
Vorming, geloofs-criteriumnoodzaakvoor het apostolaat
Vredeinnerlijke vrede
Vrees voor God
Vreugdenorm van altijdvreugde en kruisvrucht van de edelmoedigheidvrucht van het geloofvrucht van het zich gevenzaaien van vrede en vreugde
Vriendschapapostolaat van vriendschapvriendschap met Jezus Christus
Vrijheidin het geestelijk levenvrijheid en overgave
Vroomheideucharistische vroomheidin het leefplanleven van vroomheidliturgische vroomheidmariale vroomheidsacrale beelden
Vroomheidsoefeningen
W
Waarheidsliefdede waarheid verdedigende waarheid verspreidenwaarheid en liefde
Weerbaarheidnoodzakelijk voor de heiligheidnoodzakelijk voor het apostolaatvoorbeeld van de h. Maagd
Wereldapostolaat midden in de wereldcrisis van de actuele van vandaagde wereld beminnenheiliging van de wereld
Wetenschapapostolaat van het verstand
Wilactuele vrijwilligheidsterktestrijd
Wil van Godliefde, identificatiestrijd om die te vervullenvoorbeeld van de h. Maagd
Wonderen
Wroegingverdriet uit Liefde
Z
Zachtmoedigheid
Zelfkennis
Zelfverloocheningoffer uit liefdezich aan de anderen gevenzich aan God gevenzichzelf vergeten
Ziekte
Zielen in het vagevuur
zielen winnen
Zondeboetedagelijkse zondede zonde afzwerengevecht tegen de zondehulp van de h. Maagdnederigheid, vertrouwenvergiffenis
Zuiverheid van meningalles uit liefde doende eer van God zoekenin het apostolaat
ZwakhedenGod houdt rekening met onze gebrekenliefde en barmhartigheid van Godnederigheid, hoop op God