Trefwoordenregister van Christus komt langs

A
Aanbiddingaanbidding van de heilige Eucharistie
Advent
Allerheiligste maagdheiligheid van Marialeermeesteres van gebed en apostolaatMaria devotiesMoeder van de mensenMoeder van Godomgang met Onze Lieve Vrouw
apostelenleven van de apostelenroeping van de eerste apostelen
apostolaatapostel van apostelenapostolaat van vriendschap en vertrouwenbovennatuurlijke middelenChristus aan de top van de menselijke activiteiten plaatsende christen is een apostelde wereld heiligenmeewerken aan de heiliging van de mensen
arbeidde arbeid omzetten in gebedgoed gedaan werkheiliging van de arbeidheiliging van de wereldwaardigheid op het werkwerk en apostolaat
Armoedevoorbeeld van Christus
B
Barmhartigheid
Begripliefde
Bekering
Bekoringen
Berouwbekeringbiecht
Biechtbekering
Boetebekeringberouwboetedoening
Bovennatuurlijk levenapostolaatarbeidde h. Maagd en het innerlijk levendeelname aan het goddelijk leveneenheid van levengebaseerd op het goddelijk kindschapgecentreerd op de Eucharistieinnerlijk leveninnerlijke strijdleven van gebedpersoonlijke heiligheidverstervingwerking van de Heilige Geestzich ontwikkelen in de sacramenten
Bovennatuurlijke visiegeloof
Broederlijkheideenheidhet nieuwe gebodliefde
C
Catechesehet apostolaat is een grote catechese
Christenen, gewonede apostelen, gewone mensenheiligheid in het gewone leven
Christus Koning
Communie
Conformisme
D
Dankbaarheid
Deugden, menselijkebegripedelmoedigheideenvoudloyaliteitnatuurlijkkheidoprechtheidsterkteverantwoordelijkheidvolhardingvreugdewaarachtigheid
Deugden, theologale
Dienstnederigheid en liefde
Dood
Doopseldoopsel en christelijke roeping
Drie-eenheid, Allerheiligstede Allerheiligste Drie-eenheid en de h. Mis
Duivelbekoringen
E
Edelmoedigheidaan de roeping beantwoordenin de overgave
Eenheidbroederlijkheid
Eenheid van levengebed, arbeid en apostolaatinnerlijk leven
Eenvoudnatuurlijkheid
Eer van Godin de heilige Mis
Eerherstelin de heilige Mis
Eerste christenen
Egoïsmehoogmoedliefde
Engelen
EucharistieCommuniedankzeggingde Eucharistie en het mysterie van de Drie-eenheidde Heer in het tabernakelinstelling en reële aanwezigheidliefde, eenheidOffer van Christusonderpand van het eeuwig leven
Evangelies
G
Gebedapostolaatbeschouwing van het leven van Christusgebed en arbeidleven van gebedvolgzaamheid aan de H. Geestvroomheid
Geestelijk kind-zijnleven als een kind
Gehoorzaamheidgehoorzaamhei en persoonlijke vrijheidmeesterschap van de gehoorzaamheid
Geloofbovennatuurlijke visiegave van wijsheidgoddelijke deugdleerstellige vormingleven van gelooflevend en werkend geloofzout en licht van de wereld
Genadebeantwoorden aan de genadede sacramenten van de genadeMaría, middelares van de genade
Genoegdoeningboete
Geschiedenishet christendom in het licht van de geschiedenis
Getuigenis
Gewetengewetensonderzoek
Gewetensonderzoek
Gewone levenapostolaatde h. Maagd en de heiligheid en het gewone levenheiligheid in het gewone levenkleine dingenmenselijke waardenroeping van gewone christenenwerk
Gezingezinsplichten
God de Vaderkinderlijke liefde
Goddelijk kindschapde H. Geest en het goddelijk kindschaperfgenamen van Godgoddelijk kindschap en broederlijkheidkinderlijke liefde
Goede Herder
Goede Vrijdag
H
HartGod beminnen met het hart
Hart van Christushart van de mens geworden Godsevotie
Heilige Familie
Heilige Geestde komst van de H. Geestomgaan met de H. Geestomgaan met de H. Geestvruchten van de H. Geest
Heilige Jozefomgang van de h. Jozef met de Heer
Heiligheidde heiligheid, werk van Godhandelen van de H. Geestheiligheid in het midden van de wereldinnerlijke strijdpersoonlijke heiligheiduniversele roeping
Hemelde Eucharistie, onderpand van het eeuwige levenhoop
Hemelvaart
Hoogmoedegoismehoogmoed en nederigheid
Hoopchristelijk optimismehoop en christelijk levenhoop op de hemeltheologische deugd
Huwelijkdoelgezingezins verplichtingenwaardigheid
J
Jezus ChristusChristus aanwezig in de h. EucharistieChristus KoningChristus plaatsen aan de top van de menselijke activiteitende christen, een tweede Christusgeboorte en verborgen levenHart van ChristusHemelvaarthet thuis van Nazarethhet werk van Christusleerlijden en doodmensheid van Christusomgang met de Heeromgang van de Heer met zijn leerlingenopenbaar levenverborgen levenverrijzenis van Christusvolmaakt Godwonderen
K
KerkChristus leeft in de Kerkde H. Geest en de Kerkde h. Maagd en de Kerkde Kerk in de wereldde Kerk, aanwezig in de christenende sacramenten van de Kerkhet rijk van Christus uitbreiden
Kerstmis
Kinderende kinderen thuisopvoeding van de kinderen
Kleine dingende heiliging van het gewone
Kruishet kruis van Christusliefde tot het kruis
Kuisheid
Kwaadsprekerijwaarachtigheid en rechtvaardigheid
L
Lasterwaarachtigheid en rechtvaardigheid
Lauwheidascetische strijdconformisme
Leerwetenschap
Leergezag van de Kerk
liefdeapostolaat en liefdebeantwoorden aan de liefde van Godeucharistie en liefdekenmerken van de liefdeliefde thuisliefde tot God en de mensennieuw gebodteologische deugduitingen van de liefdevriendschapzaai van liefde in de wereld
Liefde tot Godbeantwoorden aan de liefde van GodGod is liefdeJezus Christus openbaart Gods liefdeliefdeliefde tot God in de eucharistie
Liefde, menselijke
Liturgie van de heilige Mis
Loyaliteittrouwvolharding
M
Misde heilige Mis en het mysterie van de Drie-eenheidde liturgie van de heilige Mishernieuwing van Calvarie
N
Natuurlijkheideenvoud
Nederigheidde nederigheid en de christelijke roepingde nederigheid van de Heerfundamentele deugd van het christelijk levenhet beeld van de ezelhoogmoednederigheid en liefdenederigheid van de h. Maagd
O
Offerliefde tot het kruiszelfverloochening
openbare mening
Openbaring
Oprechtheid
Optimismeoptimisme en hoop
Opus Deidoel en bovennatuurlijke middelengoddelijk kindschapheiligheid in het gewone levenheiliging van de arbeiduniversaliteitvrijheid
Overgaveedelmoedigheidontdekking van de roeping
Overgave, zich verlaten op Godvolgzaamheid
P
Palmzondag
Pasen
Paus
Persoonlijkheid
Pinksteren
Priesterschaphet wijdingssacramentpriesterlijk ambtpriesterschap van de gelovigen
R
Recht op intimiteit
Rechtvaardigheidde menselijke deugd van de rechtvaardigheidgoddelijke rechtvaardigheid en barmhartigheidrechtvaardigheid en broederlijkheidrespect voor de menselijke persoon
Respect voor de persoon
Rijk van Goduitbreiding van het rijk van God
Roeping, christelijkeeesrte bekeringgoddelijke uitverkiezingmiddelen om te volhardenontdekking van de roeping
Roeping, professioneleberoeps roeping, een belangrijk deel van de goddelijke roepingcación divina
S
Sacrament
Sacramentsdag
Samenlevingeenheid en broederlijkheid
Scheppingde menselijke arbeid en deschepping
Schietgebeden
Smartliefde tot het kruis
Solidariteitbroederlijkheid en eenheid
Spijt
Sterkteascetische strijdliefde tot het kruis
Strijd, ascetische
T
Tegenwoordigheid van God
Tenhemelopneming
Theologie
Trouwloyaliteitvolharding
U
Universaliteit
V
veertigdagentijd
Verantwoordelijkheidverantwoordelijkhei in de arbeidverantwoordelijkheid en vrijheidverantwoordelijkheid voor God
VerlossingChristus aan de top van de menselijke activiteiten plaatsenJezus de Verlossermedeverlossen met Christusredding van de mensenredding van de wereld
Verstervingliefde tot het kruisoffer
Volgzaamheidovergave in God
Volhardingloualiteittrouw
Volk van Godde Kerk, aanwezig in alle christenen
Voorbeeldapostolaat en voorbeeld
Vooruitgangde arbeid en de vooruitgang van de mensheid
Vorming van de kinderenhet christelijke gezin
Vormsel
Vredede vrede van Christuszaaien van vrede
Vreugdechristelijke deugdoptimisme en hoopvreugde en Kerstmisvreugde en Veertigdagentijdvrucht van het kruiszaaien van vrede en vreugde
Vriendschapgenegenheid en apostolaat
Vrijheidde vrijheid die Christus heeft evrworvenpersoonlijke vrijheidrespect voor de vrijheidvrijheid en gehoorzaamheid
Vroomheidvroomheid en goddelijk kindschap
W
Waardigheid, menselijkede arbeid, getuigenis van de waardigheid van de mens
Waarheid
Waarheidsliefde
Wereldapostolaat midden in de wereldChristus aan de top van de menselijke activiteitende menselijke geschiedenisde wereld beminnenheiligheid midden in de wereldheiliging van de wereldhet Rijk van God e=in de wereldhet werk van Christus geschiedt in de geschiedenis
Wetenschapleer
WijsheidGeloof
Wil van Godgehoorzaamheid
Witte Donderdag
Woord van God
Z
Zelfverloocheningnederigheid en dienst
Ziekenzalving
zielen voor Christus winnen
Zondeascetische strijdhet kwade in de wereldspijt
Zuiverheid
Zwakheid, menselijkewerking van de genade