Trefwoordenregister van De Smidse

A
Allerheiligste maagddevotie tot de Allerheiligste Maagdleven en voorrechten
apostelenh. Johannesh. Paulush. Petrus
apostolaatapostolaat "ad fidem"apostolaat van de goede leerapostolaat van het voorbeeldapostolische ijverapostolische roepingapostolische werkzaamheid, vruchtendeugden die nodig zijneenheid van het apostolaatgrondslag van het apostolaathoe het te doeninstrumenten van Godmoeilijkheden in het apostolaatrecht en plicht
arbeidaard en noodzaakde arbeid heiligeninstrument van apostolaatmenselijke volmaaktheid en zuivere intentiemiddel tot persoonlijke heiliging
arbeidzaamheid
Armoedegeest van armoedevoorbeeld van Christus
Autoriteit
B
Barmhartigheid, goddelijke
Begripen nederigheidheilige ontoegeeflijkheidliefdemet een groot hart
Bekeringbeginnen en opnieuw beginnenmet de hulp van de h., Maagdrechtzetten
Bekoringenremedies
Biecht, sacramentele
Boetedeugd van boetedoeninggeest van boete
Bovennatuurlijk levenleven in Christusomgang met de Heilige Geest
Bovennatuurlijke visiebovennatuurlijke betekenisin het apostolaatin het innerlijk leventegenover tegenstrijdigheden
Broederlijke vermaning
Broederlijkheidbroederlijke vermaningdienstbaarheidfijngevoeligheid in de omgangliefde
C
Contemplatiefeen dialoog zonder onderbrekingin midden van de wereld
Cultuur
D
Dankzegginghet bidden van het "Te Deum"in overeenstemming met Godmotieven
Deugdenmenselijketheologische deugden
Devotiesheilige rozenkransmariale devotiestot de Allerheiligste Drie-eenheidtot de Engelbewaarderstot het kind Jezustot het Kruis
Dienstgeest van dienstbaarheidhet voorbeeld van Jezus navolgenmet vreugde dienenzichzelf vergeten
Doodzonder vrees voor de dood
Doopsel
Drie-eenheid, Allerheiligsteen de h. Maagd Mariainwoning in de ziel
Duivel
Durf
E
Edelmoedigheidin de dienst aan de anderenmet God
Eenheid
Eenheid van leven
Eenvoud
Eenzaamheid
Eer van God
Eerste christenen
Eeuwig levenhoop op de hemelverlangen naar geluk
Effectiviteit
Egoïsme
Engelbewaarders
Engelen
Eredienst, goddelijke
Eucharistieals sacramenteucharistisch levenwerkelijke tegenwoordigheid
Evangeliegelijkenissenlezing van het heilig evangelie
Evangelisatie
Ezel
G
Gebedinnerlijk gebedkenmerkenmondeling gebednoodzaaksmeekgebed
Gebreken
Gebruik van tijd
Geduld
Geestelijk kind-zijneenvoud en durfleven als een kindnederigheid en overgavevroomheid van een kind
Geestelijke leidingoprechtheidvolgzaamheid, gehoorzaamheid
Gehoorzaamheidin het apostolaatkenmerkenwerkzaamheidwezen en noodzaak
Gelooflevend en werkend geloofsterkte in het geloofwezen en noodzaak
Gemeenschap van de heiligeneenheidoverdracht van bovennatuurlijk leven
Genade van Godbeantwoorden aan de genadewezen en werkingn
Genoegdoening
Getuigenisapostolaat van het voorbeeld
Geweten
Gewetensonderzoekgeest van gewetensonderzoekmanier om het te doennederigheid, oprechtheidnoodzaak
Gewone levenaan de genade beantwoordenapostolaatgevoel van eeuwigheidmet natuurlijkheid, zonder aandacht te trekkenweg tot heiligheid
Gezin, christelijkde gezinnen en de roepingrechten en plichten van de kinderenvorming van de kinderenwezen en kenmerken
Goddelijk kindschapfundament van het geestelijk levengebed van de kinderen van Godhoop, vertrouwenovergave, geestelijk kindzijnvreugde van de kinderen van God
H
Harthart hebbenhet hart bewaken
Hedonisme
Heilige Familie
Heilige Geestactiviteit in de zieldevotie tot de H. Geesttroostervrucht van het Kruis
Heilige Jozefdevotie tot de h. Jozefmeester van het innerlijk leven
Heiligheidheiligheid in het gewone levenkenmerkenmiddel om die te bereikenuniversele roepingvoorwaarde van werkzaamheid
Hel
Hiërarchie, kerkelijke
Hoopde H. Maagd, onze hoophoop op Christushoop op de hemelondanks de zwakhedenvertrouwensvolle strijd
Huwelijk
I
Ingetogenheid
Innerlijk levenfundament van het apostolaath. Jozef, meester van het innerlijk levenis geen kwestie van gevoelensMaria en het innerlijk levenmoeilijkheden in het innerlijk levenmoet zich in daden uitenomgang met Godvolharding
Instrumenten van God
J
Jezus ChristusAllerheiligste Hart van JezusChristus Koningde allerheiligste mensheid van de Heergeboorte en verborgen levenidentificatie met Christuslijden en doodverheerlijkingvleeswoording
K
Kalmte
Karakter
Kerkeenheidmissiemoeilijkheden in het leven van de Kerktrouw en liefde voor de Kerkvoor de Kerk bidden
Kleine dingengrootmaken uit liefdeweg van heiligheid
Kruisbeschouwing van het kruisde H. Geest, vrucht van het kruisgoddelijk zegelhet kruisbeeldlaster en onbegripliefde tot het kruismet Christus bij het kruis zijnoffer en verstervingteken van overwinningtekens van het ware kruisweg naar de glorie
Kuisheidmiddelen om die te belevenvreugdevolle bevestiging
L
Lafheid
Laïcismeantichristelijke wettenvervolging van de Kerk
Lauwheid
Lectuur
Leefomgeving
Leefplan
Leercatechesenoodzaak om de goede leer te hebben
Leergezag van de Kerk
Leiding
liefdeliefde en offerliefde tot de Kerkliefde tot God en de mensen
Liefdeliefde en offerzit in de details
Liefde tot Godliefde tot de mensgeworden Godliefde tot God en de mensenvoorkeursliefde
Liturgieadventstijdheilige Miskersttijd
Louteringvan de meningvan het hart
M
Maatschappij, burgerlijkedeelneming in het openbaar leveneen christelijke betekenis gevenontkersteningsamenleven, begrip
Materialisme
Matigheid
Medeverlossers
Menselijk leven
Menselijk opzicht
Menselijke persoon
Menselijke ziel
Middelenbovennatuurlijke middeleneconomische en materiele middelen
Miscentrum en wortel van het innerlijk levencommunieliefde tot de h. Misviering van de Misvroomheid van de priester
Moedin de verdediging van de waarheid
Moeilijkhedenbovennatuurlijke betekenisgeloof, vertrouwenliefde, durfsubjectieve moeilijkhedentoevlucht tot de h. Maagd
Moraal, christelijke
N
Nationalisme
Natuurlijkheid
Nederigheidinstrumenten in de handen van Godkennis van God en zelfkennisnederigheid en zichzelf vergetennederigheid en zwaktesvruchtenwezen en de noodzaak
O
Oecumene
Offer
Onthechtinghet voorbeeld van Christusuitingenvan de dingen van de wereld
Oordeelsvermogen
Oprechtheidin de geestelijke leiding
Optimismechristelijk optimismein de innerlijke strijd en het apostolaatmoreel van overwinningniet bang zijn voor niets en niemand
Orde
Overgavebeantwoordingedelmoedigheidgeest van dienstbaarheidhet voorbeeld van de h. Maagdtoewijding aan Godvan het hartvrijheid en overgavevruchten van de overgave
Overgave, zich verlaten opin de economische moeilijkhedenvertrouwensvolle strijd
P
Pauseenheid met de pausliefde en vereringtrouw
Pessimisme
Plichten en rechteneerbied hebben voor de faamsociale verplichtingenvervulling van de plichten
Priesterlijke ziel
Priesterschapkenmerken van de priesterlijke roepingleven van de priesterspriesterlijk ambtroeping tot het priesterschapvoor de priesters bidden
R
Rechtvaardigheid
Rijpheid, menselijke en bovennatuurlijke
Roepingaan de roeping beantwoordengoddelijke roperoeping en ascetische strijdtrouw aan de roepingwezen en kenmerken
Roeping, christelijkeals christen levenapostolische roepingbeantwoordingchristelijk getuigenisde christen, een tweede Christusgeest van dienstbaarheidheiliging van de wereldliefde tot het kruisliefde en trouw aan de kerkmedeverlossersplicht om te biddenroeping tot heiligheidsamenleven, liefdesociale verplichtingenzaaiers van vredezout en licht
Rozenkrans
Rust
S
Sacrament
SchietgebedenDomine, adiuva incredulitatem meam!ure igne Sancti Spiritus!ut videam!
Seculariteit
Smartchristelijke betekenis
Spijtverdriet uit liefde
Sterkte
Strijd, ascetischeblij en sportiefin het gewone levennederignoodzaak en doelenvolhardend en met sterkte
Studie
T
Tegenslagenbewijzen van Gods liefdehouding bij tegenspoedin het apostolaat
Tegenwoordigheid van Godcontemplatief midden in de wereldin de arbeidin het gewone levenmenselijke middelenwij zijn niet alleenzoas kinderen van God
Tijdelijke activiteitenaanwezig zijnChristus aan de top plaatsengoddelijke betekenis
Trouwaan de christelijke verplichtingende hulp van Godloyaliteit aan de Kerktrouw en hooptrouw in het kleine
U
Uitboeting
Universaliteit
V
Vagevuur
Verantwoordelijkheidin de apostolische arbeidin de eigen heiligheidin de heiligheid van de anderenverantwoordelijkhei in de arbeid
Verlossingvruchten van de verlossing
Verstervinggebruikelijke verstervingeninnerlijke verstervinglichamelijke verstervingnatuur en noodzaak
Vertrouwenin midden van de moeilijkhedenvertrouwen in God
Volgzaamheidin het apostolaatleren om te gehoorzamenvolgzaamheid aan de genadevolgzaamheid van instrumenten
Volhardingin het leefplanvolharding tot het einde
Voorbeelden, aansprekendeantenne voor het bovennatuurlijkeboot in de golvenbrandende ascoupletten aan het goddelijkedagelijkse prosade "pad" loslatende arme die ontdekt dat hij zoon is van de koningde schepen verbrandendelen van een machinedoorn in het vleeselektrische installatiesezeltjefundamentgave van talengezichtspuntgist in de deeggoddelijke beeldhouwergoud en diamantengraankorrelharnas van de wetenschapin de voetstappen van Godje doelen niet verlagenjongleur van Godkind dat treden beklimtkloppen van het hartkoning Midasleden van hetzelfde lichaammicroben en beestenmunitie voor de oorlogonrust van de kunstenaaroogdruppelpottenbakkerrood geschilderde stokkenspijker in de muursteenkool en asstijfheid van karton (lappenpop)tuin zonder weelderige bloemenuitschotvakkelsvissen en nettenvogeltje en adelaarvruchtbare wolken met watervulpenwijnstokken en wijnrankenworden als een tapijtzaadcapsuleszaaierzichzelf vertrappenzout
Voornemensmoeten concreet zijn
Voorzichtigheidvoorzichtigheid van het vlees
Voorzienigheid, goddelijke
Vormingaspecten van de vormingnoodzaak, doelen, middelenvorming verstrekken
Vorming, geloofs-
Vredeinnerlijke vredezaaien van vrede
Vreugdeascetisme met een glimlachgevolg van de overgavegoed humeurvreugde en kruisvreugde en vredevreugde van kinderen van God
Vriendschap
Vrijheidin het geestelijk levenvrijheid en overgave
Vroomheideucharistische vroomheidfundament van iedere activiteitin het leefplanleerstellige vroomheidleven van vroomheidliturgische vroomheidmariale vroomheidsacrale beelden
Vroomheidsoefeningen
W
Waarheidsliefdede waarheid verdedigende waarheid verspreidenwaarheid en liefde
Wereldapostolaat midden in de wereldcrisis van de actuele van vandaagde wereld beminnenheiliging van de wereld
Wetanti christelijke wettenburgerlijke recht
Wil van Godliefde, identificatiestrijd om die te vervullenvoorbeeld van de h. Maagd
Z
Zelfkennis
Zelfverloocheningoffer uit liefdezich aan de anderen gevenzich aan God gevenzichzelf vergeten
Ziekte
zielen winnen
Zondedagelijkse zondeerfzondegevecht tegen de zondeverdriet, herstelzonden van nalatigheid
Zuiverheid van meningalles uit liefde doende eer van God zoekenin het apostolaat
ZwakhedenGod houdt rekening met onze gebrekenliefde en barmhartigheid van Godnederigheid, hoop op God