Trefwoordenregister van De Voor

A
Allerheiligste maagddevotie tot de Allerheiligste Maagdheiligheid en deugdenhet Allerzoetste Hart van Marialeven van MariamedeverlosseresMoeder van de mensenOnze Lieve Vrouw en de Kerk
Ambitiegoede en slechte ambitieheilige ambities
apostelenh. Petrusmet Pinksteren
apostolaatapostolaat "ad fidem"apostolaat van het voorbeeldapostolaat van vriendschap en vertrouwenapostolische ijverapostolische roepingapostolische werkzaamheid, vruchtendeugden die nodig zijneenheid van het apostolaatgrondslag van het apostolaathoe het te doeninstrumenten van Godmoeilijkheden in het apostolaatrecht en plichtvalse apostolaatsvormen
arbeidde arbeid heiligendeugden in het werkgebruik van tijdinstrument van apostolaatmenselijke volmaaktheidvoorbeeld van Jezus Christuswaardighied van de arbeidzichzelf heiligen door te werkenzuivere intentie
arbeidzaamheid
Armoede
Autoriteittirannie
B
Begripbij bestuur werkzaamhedenheilige ontoegeeflijkheidin het apostolaatin het samenlevenliefdetegenover andermans zwakheden
Bekering
Bekoringenremediesstrijden, geen dialoog voerentegen de roeping
Biecht, sacramentele
Boete
Bovennatuurlijke visiegeeft vredein de tegenstrijdighedenin het apostolaatmenselijke visietegenover de dood
Broederlijke vermaning
Broederlijkheiden vreugdeuitingenuniversele broederlijkheidvalse broederlijkkheid
Burgerschap
C
Consequent zijn
Contemplatief
Cultuur
D
Dankzegging
Deugdenmenselijke deugden
Devotiestot het Kruis
Dienstaan de Kerkgeest van dienstbaarheidGod dienenin het onderwijs
Doodgedachte aan de doodis Levenvoorbereiding
Droefheid
Duivel
Durfin het apostolaatom de wil van God te vervullen
E
Edelmoedigheiden gezinin de ascetische strijdin de overgavein het apostolaatmet de materiele middelen
Eenheid
Eenheid van leven
Eenvoudgebrek aan eenvoud
Eenzaamheid
Eerste christenen
Effectiviteit
Egoïsme
Engelen
Eredienst, goddelijke
EucharistieCommunieeucharistisch levenwerkelijke tegenwoordigheid
Evangelielezing van het heilig evangelie
Evangelisatie
Ezel
G
Gebeden apostolaatgebed en arbeidinnerlijk gebedkenmerkenmondeling gebedsmeekgebed
Gebrekengeest van tegensprekenhoogmoedjaloeziemoedeloosheidvleierij
Gebruik van tijden eer van Goden eeuwig levenin de overgavein de studiein het apostolaatin het leefplan
Geduldheilige ongeduldin het werk met zielen
Geestelijk kind-zijn
Geestelijke leidingeismanier om die te ontvangenoprechtheid
Gehoorzaamheiddisciplinein het apostolaatkenmerkenwezen en noodzaak
Gelooflevend en werkend geloofsterkte in het geloofwezen en noodzaak
Gemeenschap van de heiligen
Genade van Godbeantwoorden aan de genadewezen en werkingn
Genoegdoening
Getuigenischristelijk gedragde vreugde
Geweten
Gewetensonderzoekbezinningsdagen
Gewone levenheiligheid in het gewone levenhet voorbeeld van Christus
Gezin, christelijkde gezinnen en de roepingopvoeding van de kinderenwezen en kenmerken
Goddelijk kindschapde vrijheid van de kinderen van Godovergave en vertrouwenvreugde van de kinderen van God
Grootmoedigheid
H
Harteisenfamiliebandenhart en zuiverheidhart hebbenhet hart bewakenhet voorbeeld van de h. Maagdop maat van het hart van Christusovergave van het hartsentimentaliteit
Hedonisme
Heilige Familie
Heilige Geest
Heiligenheilige Augustinus
Heiligheidheiligheid en ascetische strijdliefde tot God, naastenliefdeuniversele roepingvoorwaarde van werkzaamheidwensen van heiligheid
Hel
Hemel
Hoogmoed
Hoopen ascetische strijdhoop op de hemel
Huichelarij
hulpmiddelen, menselijke
Huwelijk
I
IJdelheid
Innerlijk levendankzeggingdroogteeucharistische zielengebed, tegenwoordigheid van Godheiligheid en deugdenkenmerkenmoeilijkheden in het innerlijk levenmoet zich in daden uitennoodzaakomgang met Christusomgang met de h. Maagd en de heiligen
J
Jezus Christusde allerheiligste mensheid van de Heeridentificatie met Christusleven van Jezus
K
Kalmtevrucht van de overgave
Karakter
Kerkde rechten van de Kerkhet leerambt van de Kerkmoeilijkheden in het leven van de Kerkstichting, natuur en kenmerkentrouw en liefde voor de Kerkvoor de Kerk bidden
Kleine dingenkleine verstervingen
Kruisgoddelijk zegelhet kruis van iedere daghet kruisbeeldhet voorbeeld van de h. Maagdlaster en onbegripliefde tot het kruissmart en offer
Kuisheidaardechtelijke kuisheidmiddelen om die te beschermennoodzaak
L
Lafheid
Laïcisme
Lauwheid
Lectuur
Leefomgevingnaar de h. Maagd gaantegen de stroom in gaan
Leefplan
Leergeloofsleermanier om doctrine te gevenmet de gave van talennoodzaak om de goede leer te hebbenverplichting om die te verspreiden
Leidingdeugden van de bestuurderkenmerken van goed bestuurwanbestuur, tirannie
Lichtzinnigheid
liefdeliefde en waarheidliefde tot God en de mensenwerken van barmhartigheid
Liefde
Liefde tot Godbeantwoorden aan de liefde van Godzuivert
Loyaliteitaan de eigen roepinegaan de Kerkin het christelijk gedragontrouw
Luiheid
M
Maatschappij, burgerlijkede maatschappij kerstenen
Materialisme
Medeverlossers
Menselijk leven
Menselijk opzichtin de overgavein het apostolisch werkom het geloof in praktijk te brengen
Menselijke ziel
Middelenbovennatuurlijke middeleneconomische en materiele middelen
Mode
Moeddurfvrees
Moeilijkhedensereniteit en vreugdesubjectieve moeilijkhedenvertrouwen in God
Moraal, christelijke
N
Nationalisme
Natuurlijkheiddiscretieeenvouden werkzaamheidin de onthechting en de verstervingin het apostolaatin het christelijk levennatuurlijkheid van Christus
Nederigheidinstrumenten in de handen van Godkennis van God en zelfkennisnederigheid en zichzelf vergetennederigheid en zwakteswezen en de noodzaak
O
Oecumenevalse oecumene
Onderwijs
Onthechtingvan de dingen van de wereldvan de eigen interessenvan de meningenvan de reputatievan eerbetoonvan het eigen ik
Oordeel
Opdragen van het werk
Oprechtheidin de geestelijke leidingmet zichzelf
Optimisme"omnia in bonum" (alles komt ten goede)geloof, hoopin de strijdpositive visie in het bestuur
Opvoeding
Orde
Overgaveedelmoedigheiden vrijheidvan de eervan de familiebandenvan de tijdvruchten van de overgave
Overgave, zich verlaten op
P
Paus
Persoonlijkheid
Pessimisme
Plichten en rechten
Priesterlijke ziel
Priesterschap
R
Rechtvaardigheidsociale rechtvaardigheid
Rijpheid, menselijke en bovennatuurlijkefrivoliteit
Roepingaan de roeping beantwoordengoddelijke ropehindernissen en bekoringenroeping en familieroeping en vreugdetrouw aan de roepingwezen en kenmerken
Roeping, christelijkeals christen levenapostolische roepingroeping tot heiligheid
Rozenkrans
Rust
S
Samenleving
Schietgebeden
Seculariteitliefde tot de wereld
Sektarisme
Smartbovennatuurlijke betekenismedelijden met de smart van anderenonbegripvoorbeeld van de h. Maagdziekte
Spijtopnieuw beginnenverdriet uit liefde
Standvastigheid
Sterktein de eigen omgevingin het bestuur
Strijd, ascetischeblij en sportiefbron van vreugdein het gewone levennederignoodzaak en doelenvolhardend en met sterkte
Studie
T
Tegenslagengeruchtenhouding bij tegenspoedin het apostolaat
Tegenwoordigheid van God
Theologie
Tijdelijke activiteitenChristus aan de top plaatsendeze heiligen
Toegeeflijkheid-Ontoegeeflijkheid
Trouwaan het leefplanin de vervulling van de plichtenloyaliteit aan de Kerktrouw en ascetische strijd
U
Uitersten
Universaliteituniversaliteit in het apostolaat
V
Vaderlandsliefde
Vagevuur
Verantwoordelijkheidbesef van verantwoordelijkheidgebrek aan verantwoordelijkheidin de apostolische arbeidin de eigen heiligheidin het bestuurswerk
Verbeelding
Verbreiding van het geloof
Verburgerlijking
Verstervinggebruikelijke verstervingeninnerlijke verstervinglichamelijke verstervingnatuur en noodzaak
Vertrouwenin de anderenin het apostolisch werkin het innerlijk levenvertrouwen in God
Volgzaamheid
Volhardingin de roepingin de strijdin het apostolaatin het begonnen werkvolharding tot het einde
Voorbeelden, aansprekendeaardappels schillenalgemene mobilisatiebrandende asbrandgevaarlijke blikchristelijke revolutiede zeven wijzen van Griekenlandduidelijke ideeëneerder, meer en betereerste audientiegeslepen diamantgoud en koperguerrillero aisladoieder reiziger volgt zijn wegin de voetstappen van Godkoppel wimpellantaarns in het donkermedische geschiedenismetaallegeringophaalbrugploegen en de voor openenprofessionaliteit-ziekterozen en doornenschakels van een kettingschildwacht op wachtverpakking en het cadeauverwend kindvijfde colonnevleugels om te vliegenwind en hurricanwindmolenwonden van een soldaatzeven slotenzout van de aarde
Voornemens
Voorzichtigheidbij het oordelenin de lectuurin het bestuurvalse voorzichtigheid
Voorzienigheid, goddelijke
Vormingaspecten van de vormingnoodzaak, doelen, middelenvorming verstrekken
Vredein de moeilijkhedeninnerlijke vredeserenidadvrucht van de overgavevrucht van de overgavevrucht van de strijdzaaien van vrede
Vreugdegoed humeurvreugde en apostolaatvreugde en broederlijkheidvreugde en innerlijk levenvreugde en kruisvreugde om te leven en te stervenvreugde van kinderen van Godvrucht van de overgavezaaien van vrede en vreugde
Vriendschapkameraadschapkenmerkenvalse vriendschapvriendschap en dienstbaarheidvriendschap en loyaliteit
Vrijheidin het apostolaatin tijdelijke zakenliefde en verdedigingvrijheid en overgavevrijheid van godsdienst
Vroomheidliefde tot de Kerkliefde tot de traditie
W
Waarheidsliefdeaanvallen tegen de waarheidtrouw en liefde voor de waarheid
Weerbaarheid
Wereldchristelijk materialismechristelijke burgerde wereld beminnenheiliging van de wereld
Wetburgerlijke rechtgoddelijk recht
Wetenschap
Wil
Wil van Godliefde, identificatieovergave
Z
Zelfverloochening
Ziekte
zielen winnenapostel van apostelenbovennatuurlijke middelen
Zondegevecht tegen de zondegevolgenspijt
Zuiverheid van meninghet oordeel rechtzettenin de arbeidin het apostolaatin het bestuur
Zwakheden