180

Kristus, Pán celého sveta

Bol by som rád, keby sme teraz uvažovali nad tým, akým spôsobom je Kristus — milé Dieťa, ktoré sme videli narodiť sa v Betleheme — Pánom sveta. Skrze neho bolo všetko stvorené na nebi a na zemi, on zmieril s Otcom všetko, navrátil pokoj nebu i zemi prostredníctvom krvi, ktorú vylial na kríži (Porov. Kol 1, 11-16). Teraz Kristus kraľuje po pravici Otca; dvaja anjeli v bielom odeve to oznamujú učeníkom, ktorí po Nanebovstúpení Pána uprene hľadeli k nebu: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať (Sk 1, 11).

Skrze neho kraľujú králi (Porov. Prís 8, 15), no s tým rozdielom, že oni sa ako ľudské autority pominú; ale Pán bude kraľovať naveky a navždy (Ex 15, 18), jeho kráľovstvo je večné a jeho vláda z pokolenia na pokolenie (Dan 3, 100).

Kristovo kráľovstvo nie je len nejaké ustálené slovné spojenie, ani rečnícky zvrat. Kristus žije, a žije aj ako človek, s tým istým telom, aké prijal pri Vtelení, s ktorým vstal z mŕtvych po umučení na kríži a oslávený pretrváva v osobe Slova so svojou ľudskou dušou. Kristus, pravý Boh a pravý človek, žije a kraľuje a je Pánom sveta. Len skrze neho má život všetko, čo žije.

Prečo sa teda teraz nezjaví v celej svojej sláve? Pretože jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta (Jn 18, 36), hoci je vo svete prítomné. Ježiš odpovedal Pilátovi: Som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas (Jn 18, 37). Tí, ktorí očakávali od Mesiáša viditeľnú svetskú moc, sa mýlili: Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom (Rim 14, 17).

Pravda a spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. To je Kristovo kráľovstvo: božské pôsobenie, ktoré prináša spásu ľuďom a ktoré vyvrcholí na konci čias, keď Pán zo svojho najvyššieho miesta na nebesiach príde, aby definitívne súdil ľudstvo.

Keď Kristus začína svoje kázanie na zemi, neponúka nejaký politický program, ale hovorí: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo (Mt 3, 2; 4, 17). Posiela svojich učeníkov, aby hlásali túto dobrú zvesť (Porov. Lk 10, 9), a učí, že v modlitbe treba za príchod tohto kráľovstva prosiť (Porov. Mt 6, 10). Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, svätý život, to je to, čo máme v prvom rade hľadať (Porov. Mt 6, 33), to je to jediné skutočne potrebné (Porov. Lk 10, 42).

Spása, ktorú ohlasuje náš Pán, Ježiš Kristus, je pozvanie adresované všetkým: Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu (Mt 22, 2-3). Preto nám Pán zvestuje, že Božie kráľovstvo je medzi vami (Lk 17, 21).

Z diela spásy nie je vylúčený nikto, ak sa dobrovoľne podvolí Kristovým láskyplným požiadavkám: znovu sa narodiť (Porov. Jn 3, 5); byť ako dieťa v prostote ducha (Porov. Mk 10, 15; Mt 18, 3; 5, 3); vypudiť zo srdca všetko, čo odvádza od Boha (Veru hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva (Mt 19, 23)). Ježiš chce skutky, nielen slová (Porov. Mt 7, 21). Vyžaduje rozhodné úsilie, pretože len tí, ktorí bojujú, si zaslúžia večné dedičstvo (Nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú (Mt 11, 12)).

K naplneniu tohto kráľovstva, teda ku konečnému súdu rozhodujúcemu o spáse alebo odsúdení však nedôjde na tejto zemi. Teraz je toto kráľovstvo ako sejba (Porov. Mt 13, 24), ako rast horčičného zrna (Porov. Mt 13, 31-32). Na konci sa bude podobať rybárskej sieti, ktorá bude vytiahnutá na breh, a v nej budú pre odlišný osud vyčlenení tí, ktorí konali spravodlivo, od tých, ktorí páchali neprávosti (Porov. Mt. 13, 47-48). Ale dokiaľ žijeme tu na zemi, toto kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vzala, vmiesila do troch mier múky, až sa všetko prekvasilo (Porov. Mt 13, 33).

Kto pochopí kráľovstvo, ktoré nám Kristus ponúka, zistí, že stojí za to vsadiť všetko, len aby ho dosiahol: je to perla, ktorú kupec získava za cenu toho, že predá všetko, čo má; je to poklad nájdený na poli (Porov. Mt 13, 44-46). Zmocniť sa nebeského kráľovstva je náročné: nikto si nie je istý, že ho dosiahne, avšak pokorné volanie skrúšeného človeka dokáže otvoriť jeho brány dokorán. Jeden zo zločincov, ukrižovaných spolu s Ježišom, ho prosí: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji (Lk 23, 42-43)“.

Tento bod v inom jazyku