23

Manželstvo nie je pre kresťana iba jednoduchou sociálnou inštitúciou, či ešte menej liekom na ľudské slabosti. Je to ozajstné nadprirodzené povolanie. Svätý Pavol ho nazýva Sacramentum magnum — veľká sviatosť v Kristovi a v Cirkvi (Porov. Ef 5, 32); a zároveň a neoddeliteľne je to i trvalá zmluva, ktorou sa muž a žena zaväzujú navždy, pretože —či už chceme alebo nie — Ježiš Kristus ustanovil manželstvo ako nerozlučné: je to svätý znak, ktorý posväcuje; je to Ježišovo pôsobenie, ktoré napĺňa dušu muža a ženy a pozýva ich nasledovať ho, a premeniť celý manželský život na božskú cestu po zemi.

Manželia sú povolaní posväcovať svoje manželstvo i seba samých v tomto zväzku; dopustili by sa vážneho omylu, keby svoj duchovný život praktizovali výlučne mimo domova, alebo ako niečo, čo sa ho len okrajovo týka. Rodinný život, manželské vzťahy, starostlivosť o deti a ich výchovu, úsilie o ekonomické zabezpečenie rodiny a zlepšenie jej finančného postavenia, styk s inými ľuďmi tvoriacich ich spoločenský okruh — to všetko sú bežné ľudské okolnosti, ktoré majú kresťanskí manželia pozdvihovať do nadprirodzenej roviny.

Ich viera a nádej by sa mali prejavovať v trpezlivosti, s akou prekonávajú veľké alebo malé problémy, vyskytujúce sa v každej domácnosti, a v radostnom a vytrvalom plnení si svojich povinností. Takýmto spôsobom potom všetko naplní láska a ona ich aj privedie k tomu, že sa budú deliť o radosti i prípadné bolesti, že sa budú vedieť usmievať a zabúdať na svoje starosti, že budú žiť pre druhých, že sa budú vzájomne počúvať a budú počúvať aj svoje deti, ukazujúc im tak, že ich skutočne milujú a rozumejú im. Prenesú sa cez drobné bezdôvodné škriepky, ktoré by sa sebectvom mohli stať horami a dokážu vložiť veľkú lásku do malých vecí, spoluutvárajúcich každodenné spolužitie.

A o to predsa ide — deň čo deň posväcovať svoj domov a s láskou vytvárať pravú rodinnú atmosféru. Posväcovanie každého dňa od nás vyžaduje praktizovanie mnohých kresťanských cností: na prvom mieste teologálnych: vieru, nádej, lásku; a potom aj všetky ostatné: rozvážnosť, vernosť, úprimnosť, pokoru, usilovnosť, radosť… Keď máme hovoriť o manželstve a o manželskom živote, je potrebné začať s jasným výkladom toho, čo znamená manželská láska.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku