Sakregister över »Guds vänner«

A
Andlig vägledningatt använda det lämpliga botemedletsamvetsrannsakan och uppriktighetödmjukhet
Andligt barnaskapenkelhet i bönenett barns kärlek inför den egna svaghetenGuds barn, överlåtelsekraftfullhet och mognad
Ansvaransvar och frihetbära fruktden kristnes ansvarinför Gud
Apostolatapostolat "ad fidem"apostolat i vardagslivetapostolat och ödmjukhetexemplets apostolatförsta kristnaGuds barn, hoppGuds redskaphelga världenhelig renhetjungfru Maria, medåterlöserskaKristi uttryckliga befallningkärlek till nästansurdegen och massanvänskapens och det förtroliga samtalets apostolatöverflöd av det inre livet
Arbeteapostolat, medåterlösningarbetets helgelsebära fruktdelaktighet i skapelseverketföredömlighetförvandla arbetet till bönJesu Kristi exempelrätta avsikterrättvisa och kärleksätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhetta vara på tidenvälgjort arbeteyrketskallälska arbetet och ställa krav på sig själv
Arbetsamhetflitställa krav på sig själv och bära frukt i sitt arbeteta vara på tiden
Asketisk kampav kärlekbörja och börja om igenden heliga renhetens nödvändighetett barns kärlek inför den egna svaghetenglad och sportsligheroismhoppjungfru Maria hjälper till med kampenkorset och botgöringlevnadsplansannfärdighet och frihetväxa i kärleködmjuk
Att lösgöra sigfrån det egna jagetförtröstan på GudKristi exempelnaturlighetpraktiska övningarsjälvbehärskning, att tjäna
B
Biktuppriktighet och botfärdighet
Botfärdighetrening
Botgöringsjälvtukt, botövningar
Broderlig tillrättavisning
Broderskapbroderlig tillrättavisningett nytt bud
Bönbönelivden helige Andes verkanfromhetsnormerförsta kristnaförsätta sig in i Evangeliets berättelserförtröstansfull bönhur man ska bei all enkelhetJesu Kristi exempeljungfru Maria, bönens mästarinnakapelletlevande och verksammedel för apostolatetmuntliga böneroavbrutensamtala med Gudutan att fly i anonymitetenuthållig
Bönesuckar
Börja och börja om igen
D
Djärvheti apostolatetmod
Djävulenden stumme djävulen
Dop
Dygderdagligt och heroiskt utövandegrunden för de övernaturligaJesus Kristus är förebildenjungfru Maria, dygdernas mästarinnamänskliga dygderteologala dygder
Dödenhopplivet i ljuset av döden
E
Egoismatt lösgöra sig från sig självkärlek till nästanmåttfullhet
Elände
Enhetde heligas gemenskap
EnkelhetGuds barni bönen och i apostolateti svaghetenuppriktighet
Eukaristieukaristiska andaktsövningarintill tabernakletkärlek, enhet
Evangeliumförsätta sig in i dess berättelser och dra konsekvensernaläror, liknelser och allegoriermirakelscener ur Evangeliet
Exempelvid arbetet
F
Fattigdomansvarskänsla och generositetatt lösgöra sigförtröstan på GudJesu Kristi exempel
Feghetdjärvhet
Flitvid arbetet
Friden följd av kampfrihet och hoppi det övernaturliga livetså frid
Fridfullhetinre fridtålamod
Frihetansvarsfull frihetatt välja och bestämma sig för Gudett fritt hjärtafalsk frihetfrihet och hängivelsei de timliga frågornameningen med frihetsamvetenas frihetsanning och rättvisa
Fromhetatt behaga Gudden helige Andes gåvaenkelhet i bönenett barns förtröstan inför den egna svaghetenett sannfärdigt livfromhetsnormerrättvisa mot Gudär en följd av att vara Guds barn
Fromhetsnormer
Fåfänga
Fåfänga tankar
Förlåtelse
Första kristna
Förståelseoch samlevnadoch ödmjukhet
Förståndden helige Andes gåvatroskunskap
Förtröstanförtröstan på Jesus KristusGuds barn
G
Generositetgenerositet och fattigdomgenerositet och frihetmed Gudpå Korset
Glädjeglädje och frihetglädje och korsglädje som frukt av att rätta till misstagGuds barns glädjeJungfru Maria, orsak till vår glädjeoch Guds närvarooch uppriktighet
Gottgörelsekärlek till Korset
Gudomliggörandedet godadet onda
Guds barmhärtighetoch mänsklig svaghet
Guds barnandligt barnaskapatt behaga Gudatt vända sig till Gud när man upplever sin svaghetfromhetsnormerförtröstan och enkelhet i bönenförtröstan på GudGuds barns frihetkärlek till nästan, broderskap
Guds kärlekatt behaga Gudatt älska Honombesvara Guds Kärlekett kärleksofferfrigör människanfrälsande KärlekGud är kärlekGuds försynGuds ModerGuds rättighetterhans barmhärtighet:helig renhethinder för kärleken till Gudhängivelse och frihetmed gärningarmed hjärtatmänniskans ändamåluppoffra arbetet
Guds nådbesvara nådennådens verkan
Guds närvaroi arbetetkontemplativa mitt i världenlevnadsplan
Guds redskap
Guds viljaatt bejaka och älska denatt tjäna med glädjeden trogna Jungfrunhelighet och apostolatklokhet och frihet
Guds äraoch människans frihet
Gudsfruktanavsky för syndenden helige Andes gåva
H
Hederlighetärlighet
Helgjutet livett sannfärdigt livkontemplativa mitt i världenlevande bönlevnadsplanrätta avsikter
Helgonexempel mitt i deras svaghet
Heliga Treenighetenatt umgås med den heliga Treenighetenoch Jungfru Maria
Heligas gemenskap
Helige Andeden helige Andes gåvor och det övernaturliga livetden helige Andes tempeloch kärleken till nästan
Helige Josef
Helighetallmän kallelseapostolat och världens frälsningbönbörja och börja om igenden heliga renhetens nödvändighetden heliga Treenigheten, den helige Andes verkandygder och övernaturligt livett uppnåeligt mål, heroismGuds barnGuds makt och människans svaghethelighet och det lillahelighet och frihethängivelsei vardagslivetmöte med Korsetpå ett sluttande planvänskap och identifikation med Jesus Kristusväxa i kärlekenänglarnas sällskap och Jungfru Marias hjälp
Heroismi strävan efter helighet
Himlenfrihethopp
Hjärtaatt bevaka sitt hjärtahjärtats frihethjärtats vishethjärtlighethoppkärlek till nästan, tillgivenhet
Hoppen Guds gåvafalska förhoppningarförtröstansfull kampGuds barmhärtighethoppas på Jesus Kristusinge världen hoppJungfru Maria, hoppets mästarinnasamtidigt på jorden och i himlentrots svagheter
Hyckleridet klandras i Evangelietett sannfärdigt livgentemot Gudrättvisa och kärlek till nästan
Hängivelseatt besvara kallelsenatt följa med Kristusatt hänge hjärtatgenerositeträttvisa och kärlek till nästanuppriktighet och trohet
Högmodatt lösgöra sig från sig själv, frihetbehovet av Gudbönens nödvändighetfåfängaGud står emot de högmodigaGuds kännedom och självkännedomuppriktighetens nödvändighetöverkänslighet och fåfänga tankar
I
Ihärdigheti det inre livetvid arbetet
Insiktden helige Andes gåvaMaria, kunskapens moder
J
Jesus Kristusatt identifiera sig med Kristusden kristne är en annan KristusGode Herdenhan är förebilden och vägenhans arbetehans botgöringhans bönhans exempel hjälper oss att förstå vad det innebär att vara Guds barnhans fattigdomhans heliga mänskliga naturhans heliga renhethans klokhet och själsstyrkahans kärlek till nästanhans människoblivande och hans vardagslivhans självbehärskning och frihethans ödmjukhet och tjänsteandaJesus Kristus befriar människanJungfru Maria är Kristi moder och vägen till honomKorset och uppståndelsenKristi HjärtaKristi sårKristus går förbi och kallarmänniskans hopp och styrkatörst efter själar
Jungfru Mariabönens mästarinnaden sköna kärlekens moderegenskaper och privilegierförebild och vägglädjeGuds moderhelig renhethennes frivilliga hängivelsehjälper oss att kämpaHopphoppets mästarinnaKyrkans moderkärlekens och rättvisans mästarinnalär oss att ta vara på tidenmariansk fromhetmedåterlöserskamänniskornas moderRosenkransentrons mästarinnaömjukhetens och de mänskliga dygdernas mästarinna
K
Klokhetatt använda verksamma medlenbeslutsamhet och själsstyrkadess nödvändighetfalsk klokhethjärtats vishetklokhet och mognadklokhet och rådutan att vara misstänksamma eller misstrogna
Kontemplativajungfru Mariamitt i världen
Korsetatt älska Korsetde tre vägarnai arbeteti böneni vardagslivetJungfru Maria under KorsetKristi kors är vägen
Kraftfullhetsjälsstyrka vid arbetet
Kristen iver att vinna människoratt föra andra till Kristus
Kristen kallelseatt möta Kristi Korsde tre vägarnaden gode Herdenett nytt budfölja Jesus Kristusgensvar och fri hängivelsehelga världenmed blicken riktad mot himlenutöva dygderna
Kyrkande heligas gemenskapde kristnas apostolati Kristi båtJungfru Maria och Kyrkankloka och starka i fråga om troskunskaprättvisa och kärlek till nästantrohet och frihet
Kärlek till nästanallomfattande kärlekbarmhärtighetsverkbroderlig tillrättavisningen Guds gåvaenhetett kärleksofferett nytt budJungfru Maria, Mästarinna i kärlek till nästankärlek till Gud och kärlek till nästankärlek till nästan och helighetkärlek till nästan och hängivelsekärlek till nästan och rättvisakärlek till nästan, tillgivenhetödmjukhet, förståelse
L
Levnadsplanbotövningarfromhetsnormer
Lidande
LjumhetbotemedelKristi Korsmedelmåttighet och bekvämlighet
Lojalitettrohet
Lyckaen frukt av Guds närvaroglädjelycka och hängivelseoch frihet
LydnadGuds redskaplydnad och hängivelseverksam tro
Lättjafalska förhoppningarflitvid arbetetvid den asketiska kampen
M
Marxism
Medelmåttighetbekvämlighetljumhet
Medåterlösareatt vara ett kärlekssurdeghoppJungfru Maria är medåterlöserska
Miljö
Moddjärvheti apostolatet
Mognad
Morallagenoch samvetenas frihet
Måttfullhet
Människans ändamålde tre vägarnaHimlenlivet i ljuset av dödenmedlenmänniskans kallsamvetenas frihet
Människovärdearbetets värdeatt lösgöra sigatt respektera personen och hennes frihetdet mänskliga ordethelig renhetmed blicken riktad mot himlenmänskliga dygderrättvisa och kärlek till nästanödmjukhet
Mänsklig hänsyn
Mänsklig Kärlekhelig renhetJungfru Maria, den sköna kärlekens moderkärlek till nästanäktenskapet
Mänsklig svagheteländeerfarenhet och ansvarförståelseHerrens närhetJungfru Maria är modertrohet och hoppuppriktighet och bikt
Mänskliga verksamheterexempelfrihethelga dem
Mässandet inre livets mittpunkt och roteukaristisk kommunionmedåterlösning
N
Naturligheti apostolatetJesu Kristi naturlighetnär man lösgör sig och när man tuktar sig själv
O
Offeratt glädjefullt bejaka Korsetav kärlekvid arbetet
OmvändelseBiktbörja och att börja om igenmed Jungfru Marias hjälp
Optimismförtröstan på Gudglädjetro, hopp
Opus Deiatt helga arbetetfattigdom och förtröstan på Gudhelighet i vardagenKors och glädjekärlek som omfattar alla
R
Renhetatt hänge hjärtatatt kämpa med sportmannaandaett glädjefullt bejakandegör oss fria för att älskaKristi exempelmedelmänniskovärdeuppriktighet
Respekt för människanoch för hennes frihet
Rosenkransen
Rådden helige Andes gåva
Rätta Avsikterglädjen att rätta tillsannfärdighetsannfärdigt liv
Rättigheter och skyldigheter
Rättvisaarbete och tjänstatt ge var och en det som tillkommer honomGuds rättigheterrättvisa och kärlek till nästanrättvisa och sanningrättvisa på jorden
S
Samlevnad
Samvetetatt bilda samvetethederlighetsamvetenas frihetuppriktighet
Samvetsrannsakanatt rätta tillfinkänsligt samvete
Sannfärdighetförmedla troskunskapklokheträttvisa och frihet
Sannskyldighetett helgjutet, sannfärdigt liv
Sjukdomoch Korset
Själstyrkaanvända de rätta medlenden helige Andes gåvadjärvhetGuds makt, Guds barnJungfru Maria, den kristnes styrkakraftfullhet, karaktärfasthetkärlekens kraftsjälsstyrka och hoppstarka i tronstorsinthettålamod, fridfullhetvid arbetet och på Korset
Självbehärskningatt lösgöra sigGuds barn och tjänst
Självkännedom
Självtuktbotövningarde tre vägarnadess djupa meningett kärleksoffersjälvtukt i vardagslivetvid arbetetälska korset
Självuppoffringoffer av kärlek
Skapelsearbetet är delaktighet i Guds makt
Skyddsänglarna
Små sakeratt lösgöra sigett kärleksofferett välgjort arbeteheligheten och det lillaHimleni fråga om fromheti fråga om uppriktighet
Storsinthet
Svagheter
Svårigheterförtröstan och hoppi hängivelsen och i apostolatetmörker i det inre livetvända sig till Jungfru Maria
Syndhögmodet är roten till alla synderskulden mot Gud, biktsyndens slaveriödmjukhet och bön
T
Ta vara på tidenarbetsamhetatt kräva av sig själv vid arbetet, att presterahelighet och apostolat
Tacksamhet
Tidenhelighet och apostolatta vara på tidenåterlösa tiden
Tjänstatt glädjefullt bejaka Korseträttvisa och kärlek till nästanstorsinthettjäna Gudtjänst och frihetödmjukhet och kamp
Troapostolatet är en följd av tronHandlingskraftig troJungfru Mariamänniskor som lever av trosamvetenas frihettrons känneteckentrons maktväxa i tron
Trohetmot Gud och mot människornarättvisa mot Gudtrohet och hoppuppriktighet
Troskunskap
Trosläraatt bilda samvetetförmedla troskunskapklokhet och själsstyrka
Tålamodfridfullhet
U
Underlåtelser
Ungdomhopp
Uppoffra sina gärningaruppoffra arbetet
Uppriktighetett sannfärdigt livi den andliga vägledningen
Uppröroch frihet
Utbildningatt bilda samvetetatt tillrättavisa
Uthållighethoppi böneni det inre livetuppriktighet, trohet
V
Vardagslivapostolat i den egna miljönarbeteen verksam medvetenhet om Guds närvarofrihet och helighetGuds barn och levande bönhelgjutet liv och kamphelighet i vardagslivethelighet och det lillaJesu Kristi exempelJesus Kristus i människans livJungfru Maria och helighet i vardagenkärlek till de andra och samlevnadmed blicken riktad mot himlensjälvtuktskyldigheter och rättigheterta vara på tidenyrkeskall och Guds kall
Vila
Viljaansvarig inför Gudkärlek till Gud och till nästan
Vishetden helige Andes gåvaoch Jungfru Maria
Vänskapkärlek till nästan
Världenatt helga det mänskliga arbetetatt så kärlek i världende kristnas frihetden kristnes ansvarfrälsa världenhopp och evighetkontemplativa mitt i världenkärlek, enheträttvisasamtidigt på jorden och i himlensurdegen och massansätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhet
Världsomfattande sinnelagkärlek till alla
Y
Yrkeskall
Å
Åskådliga exempel”humanriket”anekdoten om en präst och hans åsnaatt desinficeraatt välsigna de sista stenarnabarn gjorda av gummibarnet och fiskarnade år som räknasden helgjutna människanden högmodiga paddanden ruvande hönan och ankäggetdjävulen är en arg hunddrömmen om de tre vägarnafårfållanför alltid, för alltidguldfasanenhuvudet i himlen och fötterna på jordenmyten om kung Midasmå varje vandrare följa sin vägmödrarnas hjältemodmödrarnas ojämlika rättvisapå ett flygplans vingarresterna på slagfältetrödmålade pålarsinkornaskeden av tennspikarna behöver möta motståndsurdegen och framställningen av brödetTartarin av Tarascons inbillningartornspirorna i katedralen i Burgostusentals män med tunga vaxljuszigenaren och repet
Återhållsamhet
ÅterlösningJesus Kristus befriar människanJungfru Maria, medlerskakärlek till nästanvärldens återlösning håller på att förverkligas
Ö
Ödmjukhetfrihet och hängivelsegott gudomliggörandeGuds makt och människans svaghethögmodJesu Kristi exempel och läraJungfru Marias ödmjukhetkännedom om Gud och självkännedomoch hoppoch människovärderedskap i Guds händerrätta avsiktersannfärdighet och uppriktighetödmjukhet inför den egna svaghetenödmjukhet och att glömma sig självödmjukhet och kärlek till nästan
Överlåtelse till Gudatt bejaka Guds viljahans barmhärtighethans försyn
Övernaturligt livatt börja och börja omatt helga arbetetbönelivden heliga renhetens nödvändighetden helige Andes verkandygder och den helige Andens gåvorförvandla arbetet till böngrundad på Guds närvarogrundad på självtuktengrundad på ödmjukhetenGuds barnhelgjutet liv och heroisminre livinre liv och apostolatJungfru Mariakontemplativa mitt i världenlevnadsplanmörker i det inre livetvänskap och identifikation med Jesus Kristusväxa i kärleken
Övernaturligt Synsätti apostolatet