Sakregister

A
Advent
Aggiornamento
Allmosa
Allmänna opinionenatt älska och respektera friheteninom kyrkan
Ambitiongod och dålig ambitionheliga ambitioner
Andlig läsning
Andlig vägledningatt använda det lämpliga botemedletden helige Andes verkföljsamhet, lydnadhjälp för att kämpahur man ska ta emot denprästen, redskapsamvetsrannsakan och uppriktighetskruplerställer kravuppriktighetödmjukhet
Andligt barnaskapbarnaskapets livenkelhet i bönenenkelhet och djärvhetett barns fromhetett barns kärlek inför den egna svaghetenGuds barn, överlåtelsekraftfullhet och mognadödmjukhet och överlåtelse
Andra Vatikankoncilietallmän kallelse till helighetapostolat, världens helgelsearbetets helgelsekristen uppfostranKyrkans trohetlekfolkets uppdrag i Kyrkanprästerprästernas föreningsrättäktenskap och familj
Anstöt
Ansvaransvar och frihetansvarskänslaansvarslöshetbära fruktden kristnes ansvarför den egna helighetenför nästans heligheti apostoliskt arbetei arbete med att styrai arbetetinför Gudutbildning
Ansvarsfullt föräldraskapbarnrika familjer
Apostelapostel för att vinna nya apostlaratt helga sig för att helgaatt vara ett redskapden kristne är aposteldjärvheten bönen och offret hängiven människaexempelgenom arbetethoppkärlek, samlevnadmedåterlösare med Kristusnaturlighet:omsorg om själarna, apostolisk ivertrovänskapödmjukhet
Apostlarapostlarnas livde första apostlarnas kallelseden helige Johannesden helige Paulusden helige Petrusvid Pingst
Apostolatalla kristnas uppdragapostel för apostlarapostolat "ad fidem"apostolat i vardagslivetapostolat och frihetapostolat och ödmjukhetapostolatets grundvalapostolisk effektivitet, frukterapostolisk iverapostolisk kallelsebidra till människornas helgelsedygder som apostolatet kräveren kristen skall vara en apostelen tjänst till samhälletenhet i apostolatetexemplets apostolatfalska apostolatförsta kristnagenom arbetetGuds barn, hoppGuds redskaphelga världenhelga världenhelig renheti hemmetjungfru Maria, medåterlöserskakristen surdeg, världens helgelseKristi uttryckliga befallningkärlek till nästanlekmannaapostolatpräster och lekfolkrättighet och skyldighetsurdegen och massansvårigheter i apostolatetsätt att bedriva detsätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhettroslärans apostolatvänskapens och det förtroliga samtalets apostolatöverflöd av det inre livetövernaturliga medel
Apostoliskt celibat
Arbeteapostolat, medåterlösningarbete och apostolatarbete och frihetarbetets helgelsearbetets värdighetbära fruktdelaktighet i skapelseverketdess natur, nödvändigheten avdess värde för personen och samhälletdygder i arbetetföredömlighetförvandla arbetet till bönGuds närvaroGuds verkhelga arbetethelga sig genom arbetetJesu Kristi exempelKristus på toppen av all mänsklig verksamhetkvinnans arbetemedel för att helga sig självmänsklig fulländningmänsklig fulländning och rätta avsikteroch andlig fattigdomredskap för apostolaträtta avsikterrättvisa och kärleksätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhetta vara på tidenvälgjort arbetevärdighet genom arbetevärldens helgelseyrkeskunnighet, tjänstyrketskallälska arbetet och ställa krav på sig själv
Arbetsamhetflitställa krav på sig själv och bära frukt i sitt arbeteta vara på tiden
Asketisk kampav kärlekbörja och börja om igenden heliga renhetens nödvändighetett barns kärlek inför den egna svaghetenglad och sportsligheroismhoppi vardagslivetihärdig och kraftfulljungfru Maria hjälper till med kampenkorset och botgöringkälla till glädjelevnadsplannödvändigheten av och målen försannfärdighet och frihetväxa i kärleködmjuk
Att lösgöra sigfrån det egna jagetfrån egna intressenfrån hedersbetygelserfrån hedersbetygelserfrån jordiska tingfrån personerfrån åsikterförtröstan på GudJesu Kristi exempelKristi exempelnaturlighetpraktiska övningarsjälvbehärskning, att tjänauttryck för
Auktoritetfriheti familjentyranni
B
Barmhärtighet
Barnbarnen i hemmetbarnen och födelsekontrollbarnens kallelsebarnens uppfostranbarnlösa parförhållande mellan föräldrar och barnuppfostran i tron
Barnens uppfostranett kristet hem
Beslutsfattandeden styrandes dygderkännetecken på gott styrevanstyre, tyranni
Bevaka sina sinneninre samling
Biktomvändelseuppriktighet och botfärdighet
Botens sakrament
Botfärdighetbörja omkärlekssmärtarening
Botfärdighetkärlekssmärta
Botgöringbotgöring som dygdbotgöringsandagottgörelsejungfru Maria vid Korsetomvändelsesjälvtukt, botövningarångerånger, sonande
Bristeravundhögmodmodlöshetoppositionslustsmicker
Broderlig tillrättavisning
Broderskapbroderlig tillrättavisningbroderskap och glädjeenhetett nytt budfalskt broderskapfinkänslighet i umgängetkärlek till nästantjänstuniversellt broderskapUttryck för
Bönapostolatbegärande bönbehovet avbetrakta Kristi livbön i familjenbön och arbetebönelivden helige Andes verkanfromhetfromhetsnormerföljsamhet gentemot den helige Andeförsta kristnaförsätta sig in i Evangeliets berättelserförtröstansfull bönhur man ska bei all enkelhetJesu Kristi exempeljungfru Maria, bönens mästarinnakapelletkänneteckenlevande och verksammedel för apostolatetmuntlig bönmuntliga böneroavbrutenoch apostolatprästen en bönens människasamtala med Gudstilla bönutan att fly i anonymitetenuthållig
Bönesuckaradauge nobis fidem!cor contritum et humiliatum, Deus, non despiciesDeo omnis gloriaDomine, adiuva incredulitatem meam!Dominus regit me et nihil mihi deeritecce ego quia vocasti me!frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas firmainter medium montium pertransibunt aquae!omnes cum Petro ad Jesum per Mariamomnia possibilia sunt credentiserviam!si consistant adversum me castra, non timebit cor meumsine me nihil potestis facere!sine me, nihil!ure igne Sancti Spiritus!ut omnes unum sint!ut videam!
Börja och börja om igen
C
Corpus Christi
D
De sjukas smörjelse
Djärvhetför att göra Guds Viljai apostolatetmod
Djävulenden stumme djävulenfrestelser
Domen
DopDop och kristen kallelsekallelse till helighet
Dygderdagligt och heroiskt utövandegrunden för de övernaturligaJesus Kristus är förebildenjungfru Maria, dygdernas mästarinnamänskliga dygdermänskliga dygderteologala dygderövernaturliga och mänskliga
Dödenförberedelse införhopplivet i ljuset av dödentänka på dödenutan att frukta dödenär Livet
E
Effektivitet
Egoismatt lösgöra sig från sig självhögmodkärlek till nästanmåttfullhet
Ekumenikfalsk ekumenik
Elände
Enhetbroderskapde heligas gemenskapenhet och frihetEukaristii familjen
Enkelhetbrist på enkelhetGuds barni bönen och i apostolateti svaghetennaturlighetuppriktighet
Ensamhet
EukaristiEukaristin och Treenighetens mysteriumeukaristiska andaktsövningareukaristiskt livHerren i tabernakletinstiftande och verklig närvarointill tabernakletKommunionKristi offerkärlek, enhetsom sakramenttacksägelseunderpant på det eviga livetverklig närvaro
Evangelierna
Evangelisation
Evangeliumatt läsa det heliga Evangelietdess budskap om apostolatdess budskap om helighetförsätta sig in i dess berättelser och dra konsekvensernaliknelserläror, liknelser och allegoriermirakelscener ur Evangeliettrohet till Evangeliet
Evigt livatt längta efter lyckanhopp om Himlen:
Exempelapostolat genom exempletkristet vittnesbördpliktuppfyllelse:vid arbetet
F
Familjenandlig fattigdom och tjänstvillighetden barnrika familjenen väg till helighetfamiljeplikterfromhetsliv i familjenförhållande mellan föräldrar och barnkvinnan i familjenkärlek, auktoritet och frihet
Fantasi
Fastan
Fattigdomanda av fattigdomansvarskänsla och generositetatt lösgöra sigförtröstan på GudJesu Kristi exempeloch mänskliga medel för apostolatet
Feghetdjärvhet
Flitvid arbetet
Framstegarbetet och mänsklighetens framsteg
Frestelserbotemedelkämpa mot, inte diskutera medmot kallelsen
Friden frukt av självöverlåtelseen följd av hängivelsenen följd av kampfridfullhetfrihet och hoppi det övernaturliga liveti svårigheterinre fridKristi fridså frid
Fridfullhetfrukt av självöverlåtelseninre fridtålamod
Frihetansvarsfull frihetatt välja och bestämma sig för Gudatt älska frihetenett fritt hjärtafalsk frihetfrihet och hängivelsefrihet och lydnadfriheten som Kristus har vunnit åt ossi apostolateti de timliga frågornai det andliga liveti timliga frågorlekfolkets frihet inom Kyrkanmeningen med frihetoch kärlek till nästanpersonlig frihetprästernas frihetreligionsfrihetrespektera frihetensamvetenas frihetsanning och rättvisavid barnens uppfostranvid undervisning och uppfostranåsiktsfrihetälska och försvara
Fromhetatt behaga Gudden helige Andes gåvaenkelhet i bönenett barns förtröstan inför den egna svaghetenett helgjutet livett sannfärdigt liveukaristisk fromhetfromhet grundad på troskunskapfromhetslivfromhetsnormergrund för alla handlingarheliga bilderi levnadsplanenliturgisk fromhetmariansk fromheträttvisa mot Gudälska Kyrkanälska Kyrkans traditionär en följd av att vara Guds barn
Fromhetsnormer
Fromhetsövningarden heliga Rosenkransenmarianska fromhetsövningartill den heliga Treenighetentill den Korsfästetill Jesusbarnettill Skyddsänglarna
Frosseri
Fåfängasjälvförhävelse
Fåfänga tankar
Följsamhetatt lära sig lydaföljsamhet gentemot nådeni apostolatetredskaps följsamhetsjälvöverlåtelse
Föreningföreningsrätt i Kyrkanstudentföreningar
Föresatserskall vara konkreta
Förlovningstid
Förlåtelse
Första kristna
Förståelsehelig orubbligheti apostolateti arbetet med att styrai samlevnadeninför andras svaghetkärlek till nästanmellan föräldrar och barnoch samlevnadoch ödmjukhetstort hjärta
Förståndden helige Andes gåvatroskunskap
Förtalsannfärdighet och rättvisa
Förtröstanförtrösta på Gudförtröstan på Jesus Kristusförtröstansfull bönGuds barni det apostoliska arbeteti det inre livetpå Jungfru Mariapå medmänniskornaunder svårigheter
G
Generositetbesvara kallelsengenerositet och fattigdomgenerositet och frihethängivelsei apostolateti att tjäna sina medmänniskori den asketiska kampeni äktenskapslivetmed Gudmed materiella medeloch familjpå Korset
Glädjeatt så frid och glädjeen frukt av hängivelsenen följd av generositetenen följd av hängivelsenen följd av självöverlåtelsenen följd av tronen kristen dygden leende askesglädje och apostolatglädje och broderskapglädje och Fastanglädje och fridglädje och frihetglädje och inre livglädje och Julglädje och korsglädje som frukt av att rätta till misstagglädje åt att leva och att dögott humörGuds barns glädjeJungfru Maria, orsak till vår glädjekorsets fruktoch Guds närvarooch uppriktighetoptimism och hoppständig norm
Gode Herden
Gott gudomliggörande
Gottgörelsebotgöringi den heliga MässanJungfru Mariakärlek till Korsetupp­rättelse
Gud Fadernsonlig kärlek
Gudomliggörandedet godadet onda
Guds barmhärtighetoch mänsklig svaghet
Guds barnandligt barnaskapandligt barnaskap, självöverlåtelseatt behaga Gudatt vända sig till Gud när man upplever sin svaghetden helige Ande och det gudomliga barnaskapetdet gudomliga barnaskapet och broderskapetett helgjutet livfromhetsnormerförtröstan och enkelhet i bönenförtröstan på Gudgrunden för det andliga livetGuds arvingarGuds barns bönGuds barns frihetGuds barns glädjehopp, förtröstankärlek till nästan, broderskapsjälvöverlåtelse, förtröstansonlig kärlek
Guds folkKyrkan är närvarande i de kristna
Guds försyn
Guds kärlekandlig fattigdomatt behaga Gudatt leva av Kärlekatt upptända kärleken till Gud i människoratt älska andra för Guds skullatt älska Honombesvara Guds Kärleken sons fruktanett kärleksofferfrigör människanfrälsande KärlekGud är kärlekGud är kärlekGuds förkärlekGuds försynGuds inkarnerade kärlekGuds kärlek i EukaristinGuds kärlek till människornaGuds ModerGuds rättighetterhans barmhärtighet:helig renhethinder för kärleken till Gudhängivelse och frihetJesus Kristus uppenbarar Guds kärlekkärlek till GudkärlekssmärtaMaria, den rena kärlekens Modermed gärningarmed hjärtatmänniskans ändamålrenarSakramentensjälvtuktuppoffra arbetet
Guds nådatt motsvara nådendess natur och effekter
Guds nådbesvara nådenMaria förmedlar nådennådens verkansakramenten
Guds närvaroi arbeteti vardagslivetkontemplativa mitt i världenlevnadsplanmänskliga knepsom Guds barnvi är inte ensamma
Guds ord
Guds redskap
Guds Rikeutbreda Guds rike
Guds viljaatt bejaka och älska denatt kämpa för att uppfylla denatt tjäna med glädjeden trogna Jungfrunhelighet och apostolatJungfru Marias exempelklokhet och frihetlydnadsjälvöverlåtelsetrohetälska, identifiera sig med
Guds ärai den heliga Mässanoch människans frihet
Gudsfruktanavsky för syndenden helige Andes gåva
Gudstjänst
Gå obemärkt förbiapostolatJesu Kristi liv i det fördoldaJungfru Marias liv
H
Hederlighetärlighet
Hedonism
Helgjutet livbön, arbete och apostolatett sannfärdigt livfromhethelighet, arbete och apsotolatinre livkontemplativa mitt i världenkristen materialismlevande bönlevnadsplanprästernas helgjutna livrätta avsikter
Helgonexempel mitt i deras svaghethelige Augustinus
Helig orubblighet
Heliga Familjen
Heliga Treenighetenatt umgås med den heliga Treenighetenden heliga Treenigheten och den heliga Mässaninnebor i själenoch Jungfru Maria
Heligas gemenskapenhetutbyte av övernaturligt liv
Helige Andeandakt till den helige Ande:den helige Andes ankomstden helige Andes frukterden helige Andes gåvor och det övernaturliga livetden helige Andes tempelen frukt av korsetföljsamhet gentemot den helige Andehans verkan hos de kristnahans verkan i Kyrkanhans verkan i själenoch kärleken till nästanoch prästernatröstarenumgås med den helige Ande
Helige Josefandakt till den helige Josefdet inre livets mästareJosefs umgänge med Herren
Helighetallmän kallelseapostolat och världens frälsningbönbörja och börja om igenden heliga renhetens nödvändighetden heliga Treenigheten, den helige Andes verkanden helige Andes verkandygder och övernaturligt livett uppnåeligt mål, heroismförutsättning för effektivitetgenom arbetetGuds barnGuds makt och människans svaghethelighet mitt i världenhelighet och asketisk kamphelighet och det lillahelighet och frihetheligheten är Guds verkhängivelsei vardagsliveti vardagsliveti äktenskapslivetinre kampkänneteckenkärlek till Gudmedel för att uppnå denmöte med Korsetoch frihetpersonlig helgelsepå ett sluttande planvänskap och identifikation med Jesus Kristusväxa i kärlekenänglarnas sällskap och Jungfru Marias hjälpönska bli helig
Helvetet
Hemmetandlig fattigdom och tjänstvilligheten väg till helighetfromhetsliv i familjenförhållande mellan föräldrar och barnkvinnans arbetet i hemmetkärlek, auktoritet, frihet
Heroismi strävan efter helighet
Herrens Uppenbarelse
HimlenEukaristin är en underpant på det eviga livetfrihethoppJungfru Mariakamp för att nå den
Historiade kristna och mänsklighetens historiahistoriens mening
Hjärtaatt bevaka sitt hjärtaatt ha ett hjärtablodsbandhjärta och renhethjärtats frihethjärtats hängivelsehjärtats vishethjärtlighethoppJungfru Marias exempelkravkärlek till nästan, tillgivenhetsentimentalitetsom liknar Kristi Hjärtaälska Gud med sitt hjärta
Hoppen Guds gåvaen teologal dygdfalska förhoppningarförtröstansfull kampGuds barmhärtighethopp och det kristna livethopp om att nå himlenhopp om att nå Himlenhoppas på Jesus Kristusinge världen hoppJungfru Maria, hoppets mästarinnaJungfru Maria, vårt Hoppkristen optimismoch asketisk kampsamtidigt på jorden och i himlentrots svagheter
Hushållsanställda
Hyckleridet klandras i Evangelietett sannfärdigt livgentemot Gudrättvisa och kärlek till nästan
Hängivelseatt besvara kallelsenatt följa med Kristusatt hänge hjärtatatt hänge sig åt Gudatt svara jaav blodsbandav hedernav tidenbli varse om kallelsenfrihet och hängivelsegenerositethängivelsens frukterJungfru Marias exempeloch frihetenrättvisa och kärlek till nästantjänstvillighetuppriktighet och trohet
Högmodatt lösgöra sig från sig själv, frihetbehovet av Gudbönens nödvändighetegoismfåfängaGud står emot de högmodigaGuds kännedom och självkännedomhögmod och ödmjukhetkamp mot högmodetuppriktighetens nödvändighetuttryck föröverkänslighet och fåfänga tankar
I
Ideal
Ihärdigheti det inre livetvid arbetet
Inre livbön, Guds närvaroden helige Josef, det inre livets mästareegenskapergrunden för apostolatethelighet och dygderinte en fråga om känslorJungfru Maria och det inre livetmänniskor med eukaristiskt sinnenådens verkannödvändigheten avskall ta sig uttryck i handlingsvårigheter i det inre livettorkaumgänge med Gudumgänge med Jesus Kristusumgänge med Jungfru Maria och helgonenuthållighet
Inre samling
Insiktden helige Andes gåvaförståndets apostolatMaria, kunskapens modertroskunskap
J
Jesus Kristusatt följa honom mitt i världenatt identifiera sig med Kristusden kristne är en annan KristusGode Herdenhan manar till helighet och apostolathan är förebilden och vägenhans arbetehans botgöringhans bönhans exempel hjälper oss att förstå vad det innebär att vara Guds barnhans fattigdomhans födsel och liv i det fördoldahans förhärligandehans heliga mänskliga naturhans heliga renhethans klokhet och själsstyrkahans kärlek till frihethans kärlek till nästanHans lidandeHans lidande och dödhans liv i det fördoldahans mirakelhans människoblivandehans människoblivande och hans vardagslivhans offentliga livhans självbehärskning och frihethans undervisninghans ödmjukhet och tjänsteandaHerrens heliga mänskliga naturHerrens umgänge med sina lärjungarJesu heliga HjärtaJesu Kristi mänskliga naturJesu Kristi verkJesu LivJesus Kristus befriar människanJesus Kristus är närvarande i EukaristinJungfru Maria är Kristi moder och vägen till honomKorset och uppståndelsenKristi himmelsfärdKristi HjärtaKristi sårKristi uppståndelseKristus går förbi och kallarKristus Konungenmänniskans hopp och styrkaNasarets hemoch arbetets helgelsesann Gudsätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhettörst efter själarumgås med Herrenåterlösaren och överstepräst
Journalismatt älska och respektera friheten
Julen
Jungfru Mariabönens mästarinnaden sköna kärlekens moderegenskaper och privilegierförebild och vägglädjeGuds moderhelig renhethelighet och dygderhennes frivilliga hängivelsehennes liv och privilegierhjälper oss att kämpaHopphoppets mästarinnajungfru Maria och Kyrkanjungfru Marias ljuva HjärtaKyrkans moderkärlekens och rättvisans mästarinnalär oss att ta vara på tidenläromästare i bön och apostolatmariansk fromhetmarianska andaktsövningarMarias helighetMarias livmedåterlöserskamänniskornas moderRosenkransentrons mästarinnaumgås med Mariaömjukhetens och de mänskliga dygdernas mästarinna
K
Kallelseatt vara kallelsen trogenbesvara kallelsenGuds kallelsehinder och frestelserhängivelsekallelse och asketisk kampkallelse och familjkallelse och glädjenatur och egenskaper
Karaktäratt forma sin karaktärdjärvhet, modenkelhetfinkänslighet i umgängetgenerositetihärdighetkraftfullhetlugnmognadsannfärdighetstorsinthetviljavärdigt uppträdande
Katoliker
Klerikalismkristen närvaro i världenlekfolkets frihetoch prästlig tjänst
Klokhetatt använda verksamma medlenbeslutsamhet och själsstyrkadess nödvändighetdå man dömerdå man styrfalsk klokhethjärtats vishetklokhet och mognadklokhet och rådköttets klokhetmed läsningutan att vara misstänksamma eller misstrogna
Kommunion
Konfirmation
Konformism
Konsekvens
Kontemplativajungfru Mariamitt i världenoavbruten dialog
Korsetatt meditera över Korsetatt vara tillsammans med Kristus på Korsetatt älska Korsetde tre vägarnaden helige Ande är en frukt av Korsetförtal och oförståelseGuds sigilli arbeteti böneni vardagslivetJungfru Maria under Korsetjungfru Marias exempelKristi korsKristi kors är vägenkrucifixetoffer och självtuktsegerns teckensmärta och offertecken på det äkta Korsettrångmålvarje dags korsväg mot härligheten
Kraftfullhetjungfru Marias exempelnödvändig för apostolatetnödvändig för helighetensjälsstyrka vid arbetet
Kristen familjbarnens rättigheter och skyldigheterbarnens uppfostranbarnuppfostrandess natur och egenskaperfamiljerna och kallelsen
Kristen iver att vinna människoratt föra andra till Kristus
Kristen kallelseapostolatapostolisk kallelsearbetets helgelseatt besvara kallelsenatt leva som kristnaatt möta Kristi Korsatt sprida fridatt älska Korsetbli varse om kallelsende tre vägarnaden gode Herdenden kristne, en annan Kristusdopets kallelseett helgjutet livett nytt budfrihetfölja Jesus Kristusförsta omvändelsegensvar och fri hängivelsehelga världenkallelse till helighetkristet vittnesbördkärlek och trohet gentemot Kyrkanmed blicken riktad mot himlenmedel för att hålla utmedåterlösaresalt och ljussamlevnad, kärlekskyldig att besociala skyldighetertjänstvillighetutvalda av Gudutöva dygdernaövernaturligt liv
Kristen materialism
Kristen moral
Kristet livallmän kallelse till helighetfromhet, inte livi det vanliga livetkristen materialismkristen surdeg, apostolatkristet liv och frihetmitt i världen
Kristi himmelsfärd
Kristi Hjärtaandaktden människoblivne Guds hjärta
Kristus Konungen
Kritisk anda
Krucifixandakt till Kristi Sår
Kultur
Kvinnanhennes uppdrag i Kyrkan och i samhälletJungfru Mariakvinnlighetsocial roll i familjenyrkeskallelse
Kyrkanalla kristna är Kyrkanatt tjäna Kyrkanatt vara Kyrkan trogen och älska hennebe för Kyrkanbiskopar och prästercelibat och äktenskapde heligas gemenskapde kristnas apostolatden allmänna opinionen i Kyrkanden helige Ande och Kyrkanekumenikenhetgrundande, dess natur och egenskaperhelighet, dopets kallelsei Kristi båtJungfru Maria och Kyrkankatolskkloka och starka i fråga om troskunskapKristus lever i Kyrkankvinnan i KyrkanKyrkan i världenKyrkan lever i de kristnaKyrkan, Guds folkKyrkans läroämbeteKyrkans rättigheterKyrkans sakramentlekfolkets frihetlekfolkets uppdrag i Kyrkanlydnad och frihetordensfolk och lekfolkpräster och lekfolkrättvisa och kärlek till nästansvårigheter i Kyrkans livtrohettrohet och frihetuppdragutbreda Guds rike
Kyrkans Hierarkihierarkisk gemenskap och de kristnas frihetKyrkans läroämbetelekfolkets uppdrag i Kyrkanlydnad och frihetprästernas föreningsrätttrohet
Kyrkans läroämbete
Kyskhetdess naturett glatt bejakandemedel för att bevara denmedel för att leva dennödvändigheten avoch mänsklig kärlekäktenskaplig kyskhet
Kärlekatt vara aktsam på detaljerkärlek och offer
Kärlek till nästanallomfattande kärlekapostolat och kärlek till nästanapostolat och kärlek till nästanbarmhärtighetsverkbesvara Guds kärlekbroderlig tillrättavisningegenskaperen Guds gåvaen teologal dygdenhetett kärleksofferett nytt budEukaristi och kärlek till nästanfrihetförståelse, samlevnadgenom arbetetJungfru Maria, Mästarinna i kärlek till nästankärlek och offerkärlek till Gud och kärlek till nästankärlek till Kyrkankärlek till nästan i hemmetkärlek till nästan och helighetkärlek till nästan och hängivelsekärlek till nästan och rättvisakärlek till nästan och sanningkärlek till nästan, tillgivenhetofferrättvisaså kärlek till nästan i världentjänst till de andravänskapyttre teckenäktenskaplig kärleködmjukhet, förståelse
L
Lagantikristna lagarGuds lagmänniskors lag
Laicismantikristna lagarförföljelse av Kyrkan
Lekfolkarbetets helgelsederas specifika apostolatderas uppdrag i Kyrkan och i väldenfrihetkristen kallelselekfolk och prästerlekmannamentalitetlekmannamässigt utövande av dygdernaoch ordensfolk
Levnadsplanbotövningarfromhetsnormer
LidandeJungfru Marias exempelkristen innebördmedlidande inför andras smärtaoförståelsesjukdomälska korsetövernaturlig innebörd
liturgiadventstidenden heliga mässanjultiden
Ljumhetasketisk kampbotemedelkonformismKristi Korsmedelmåttighet och bekvämlighet
Lojalitetgentemot den egna kallelsengentemot Kyrkani det kristna uppförandetillojalitettrohetuthållighet
Lyckaen frukt av Guds närvaroglädjelycka och hängivelseoch frihet
Lydnaddess natur, nödvändigheten avdisciplineffektivitetegenskaperGuds redskapi apostolatetlydnad och hängivelselydnad och personlig frihetlydnadens värdighetverksam tro
Långfredag
Läsning
Lättjafalska förhoppningarflitheroiska minuteri det inre livetvid arbetetvid den asketiska kampen
Lättsinnebotemedel
M
Marias himmelsfärd
Marxism
Materialism
Medborgaranda
Medelekonomiska och materiella medelövernaturliga medel
Medelmåttighetbekvämlighetljumhet
Medåterlösareatt vara ett kärlekssurdeghoppJungfru Maria är medåterlöserska
Mildhet
Miljöatt inverka kristet på miljöngå mot strömmennaturlighetsöka sig till Jungfru Maria
Mirakler
Misslyckanden
Moddjärvhetför att försvara sanningeni apostolateträdsla
Moden
Mognadfrihet och ansvarkvinnans mognadomdömesgillaprästens mognadungdomens utbildning
Mognad, mänsklig och övernaturliglättsinne
Morallagenoch samvetenas frihet
Motgångarbevis på Guds kärlekhållning inför motgångari apostolatetskvaller
Måttfullhet
Människans person
Människans liv
Människans själ
Människans ändamålde tre vägarnaHimlenlivet i ljuset av dödenmedlenmänniskans kallsamvetenas frihet
Människovärdearbetet vittnar om människovärdetarbetets värdeatt lösgöra sigatt respektera personen och hennes frihetatt älska och respektera frihetenden mänskliga kärlekens värdighetdet mänskliga ordethelig renhetkvinnans värdighetmed blicken riktad mot himlenmänskliga dygderrättvisa och kärlek till nästanutbildningödmjukhet
Mänsklig hänsyndjärvhetför att utöva troni det apostoliska arbeteti hängivelsen
Mänsklig Kärlekhelig renhetJungfru Maria, den sköna kärlekens moderkärlek till nästanäktenskapet
Mänsklig svagheteländeerfarenhet och ansvarförståelseHerrens närhetJungfru Maria är modernådens verkantrohet och hoppuppriktighet och bikt
Mänskliga dygderansvarskänslaenkelhetförståelsegenerositetglädjegrund för de övernaturligai apostolatetlojalitetnaturlighetsannfärdighetsjälsstyrkauppriktighetuthållighet
Mänskliga knep
Mänskliga verksamheterexempelfrihethelga dem
Mässanatt fira mässanatt älska den heliga mässanden heliga Mässan och Treenighetens mysteriumdet inre livets mittpunkt och roteukaristisk kommunionförnyelse av Kalvariebergets offermedåterlösningMässans riterprästens fromhet
Mässans riter
N
Nationalism
Naturlighetdiskretionenkelheti apostolateti det kristna livetJesu Kristi naturlighetnär man lösgör sig och när man tuktar sig självoch effektivitet
O
Obeslutsamhettro och beslutsamhet
Offeratt glädjefullt bejaka Korsetav kärlekkärlek till nästansjälvuppoffringvid arbetetälska korset
Oförståelse
Om ändå-mystik
Omdöme
Omvändelseatt rätta tillBiktbörja och att börja om igenmed Jungfru Marias hjälp
Optimism"omnia in bonum"att inte vara rädd för någon eller någotförtröstan på Gudglädjei den inre kampen och i apostolateti kampenkristen optimismoptimism och hopppositiv anda i beslutsfattandetsegermoraltro, hopp
Opus Deianda och väsenatt helga arbetetfattigdom och förtröstan på GudfrihetGuds barnhelighet i vardagenhistoriakooperativa apostoliska verkKors och glädjekärlek som omfattar allalekmannamässig karaktärmedlemmarorganisation och styrelsepersonlig frihet och personligt ansvarutbildningvärldsomfattandevärldsomfattande karaktärövernaturlig karaktärövernaturliga mål och medel
Ordensfolkatt älska ordensfolkordensfolk och lekfolk
Ordning
Orättvisa
P
Palmsöndagen
Patriotism
Personlighet
Pessimism
Pingsten
Pluralismatt älska frihetensamlevnad, att respektera friheten
Politikatt tjänafrihetkvinnan i det offentliga livetpolitik och prästerlig tjänst
Prästadömeatt be för prästernadet allmänna prästadömetdet prästerliga kallets känneteckenprästerlig tjänstprästernas livprästkallelservigningens sakrament
Prästerandlig vägledningföreningsrättförkunnelsehelighet, ett helgjutet livhierarkisk gemenskap och frihetlekfolkets frihetprästens uppdrag
Prästerligt sinne
Påsken
Påvenatt älska och vörda honomenhet med påventrohet
R
Realismerfarenheti det inre livet
Renhetatt hänge hjärtatatt kämpa med sportmannaandaett glädjefullt bejakandegör oss fria för att älskaKristi exempelmedelmänniskovärdeuppriktighet
Reningav hjärtatav intentioner
Respekt för människanoch för hennes frihet
Rosenkransen
Ryktesspridningsannfärdighet och rättvisa
Rådden helige Andes gåva
Rätt till det privata livet
Rätta Avsikteratt göra allt av kärlekatt korrigera omdömenatt söka Guds äraatt älska sanningen och frihetendå man styrglädjen att rätta tilli apostolateti arbetetsannfärdighetsannfärdigt liv
Rättigheter och skyldigheter
Rättvisaandlig fattigdomarbete och tjänstatt ge var och en det som tillkommer honomatt tjänaatt älska och respektera frihetenden kristna rättvisandet gemensamma bästaGuds rättigheterGuds rättvisa och Guds barmhärtighetrespekt för människovärdeträttvisa i arbeteträttvisa och broderskaprättvisa och kärlek till nästanrättvisa och sanningrättvisa på jordensocial rättvisa
S
Sakrament
Sakramenten
Samhälleatt ge det en kristen meningavkristnandedeltagande i det offentliga livetkristna samhälletsamlevnad, förståelse
Samhörighet med världenälska världen
Samlevnadenhet och broderlighet
Samvetetatt bilda samvetethederlighetsamvetenas frihetsamvetsrannsakanuppriktighet
Samvetsrannsakanatt rätta tillbehovet avfinkänsligt samveterannsakningsandareträttdagarsärskild rannsakansätt att göra denödmjukhet, uppriktighet
Sannfärdighetangrepp mot sanningenatt försvara sanningenatt respektera sanningenatt sprida sanningenförmedla troskunskapklokheträttvisa och frihetsanning och kärlek till nästantrohet och att älska sanningen
Sannfärdigt livett helgjutet liv
Sanningen
Sannskyldighetett helgjutet, sannfärdigt liv
Sekterism
Sekularinstitut
Sjukdomoch Korset
Själarna i skärselden
Själstyrkaanvända de rätta medlenasketisk kampden helige Andes gåvadjärvhetgentemot omgivningenGuds makt, Guds barni beslutsfattandetJungfru Maria, den kristnes styrkakraftfullhet, karaktärfasthetkärlekens kraftsjälsstyrka och hoppstarka i tronstorsinthettålamod, fridfullhetvid arbetet och på Korsetälska korset
Självbehärskningatt lösgöra sigGuds barn och tjänst
Självkännedom
Självtuktbotövningarde tre vägarnadess djupa meningdess natur, nödvändigheten avett kärleksofferinre tuktanKroppslig botövningofferregelbundna uppoffringarsjälvtukt i vardagslivetvid arbetetälska korset
Självuppoffringatt ge sig till andraatt ge sig till Gudatt glömma sig självoffer av kärleksjälvutgivelseödmjukhet och tjänstvillighet
Självöverlåtelseförtröstansfull kampvid ekonomiska svårigheter
Skapelsearbetearbetet är delaktighet i Guds maktmänniskans arbete och skapelse
Skenhelighet
Skrupler
Skyddsänglarna
Skyldigheter och rättigheteratt respektera det goda ryktetatt uppfylla sina skyldighetersociala skyldigheter
Skärselden
Skärtorsdagen
Små sakeratt göra dem stora genom kärlekatt lösgöra sigett kärleksofferett välgjort arbeteGuds närvarohelga vardagenheligheten och det lillaHimleni det inre liveti fråga om fromheti fråga om uppriktighetkärlek till nästanoch asketisk kampordningsmå uppoffringarväg till helighetvärdet avär effektiva
Småborgerlighet
Solidaritetbroderskap och enhetfrihetoch andlig fattigdomvid arbetet
Sonande
Sorg
Spiritualism
Sprida tron
Storsinthetädla ambitioner
Studier
SvagheterGud räknar med våra bristerGuds kärlek och barmhärtighetödmjukhet, förtröstan på Gud
Svårigheterfridfullhet och glädjeförtröstan och hoppförtröstan på Gudi hängivelsen och i apostolatetkärlek, djärvhetmörker i det inre livetsubjektiva svårighetertillflykt till Jungfru Mariatro, förtröstanvända sig till Jungfru Mariaövernaturligt synsätt
Syndarvssyndenasketisk kampatt avsky syndenbotgöringförlåtelseförlåtliga synderhögmodet är roten till alla synderJungfru Marias hjälpkamp mot syndenondskan i världenskulden mot Gud, biktsyndens slaveriunderlåtelsesynderverkan avångerånger, gottgörelseödmjukhet och bönödmjukhet, förtröstan
T
Ta vara på tidenarbetsamhetatt kräva av sig själv vid arbetet, att presterahelighet och apostolati apostolateti hängivelseni levnadsplaneni studiernaoch det eviga livetoch Guds ära
Tacksamhet
Tacksägelseratt be ”Te Deum”att besvara Gudskäl för
Teologala dygder
Teologi
Tidenhelighet och apostolatta vara på tidenåterlösa tiden
Tillbedjaneukaristisk tillbedjan
Timliga verksamheteratt sätta Kristus på toppenatt vara närvarande igudomlig meninghelga dem
Tjänstatt efterlikna Jesu exempelatt glädjefullt bejaka Korsetatt glömma sig självatt tjäna med glädjegenom arbeteträttvisa och kärlek till nästanstorsinthettill samhällettjäna Gudtjäna i undervisningtjäna Kyrkantjänst och frihettjänstvillighetödmjukhet och kampödmjukhet och kärlek till nästan
Totalitarism
Traditionalism
Troapostolatet är en följd av tronden kristna kallelsendess natur, nödvändigheten aven teologal dygdHandlingskraftig troJungfru Marialeva av tromänniskor som lever av trosalt och ljus för världensamvetenas frihetstyrka i trontrons känneteckentrons makttroskunskaptroskunskap och fromhetvishetens gåvaväxa i tronövernaturligt synsätt
Trohetgentemot den kristnes pliktergentemot levnadsplanenGuds hjälpi Kyrkanlojalitetlojalitet gentemot Kyrkanmot Gud och mot människornamot Guds viljamot tronrättvisa mot Gudtrohet i det lillatrohet och asketisk kamptrohet och hoppuppriktighetuthållighetvid pliktuppfyllelse
Troskunskapbehovet avför apostolatetomdöme
Trosläraatt bilda samvetetatt kunna göra sig förståddförmedla troskunskapinsiktklokhet och själsstyrkaKyrkans läroämbetenödvändighet av att tillägna sig den goda läranoch fromhetskyldighet att sprida densätt att förmedla troslärantrosläraTrosundervisningutbildning
Trosundervisningapostolatet är en omfattande trosundervisning
Trångmålatt dra nytta av dematt älska KorsetJungfru Marias hjälp och tröstmotgångarsvårighetertro och hopp
Tystnaddiskretionoch kärlek till nästanvid motgångar
Tålamodfridfullhethelig otåligheti arbetet med människor
U
Underlåtelser
Undervisning
Ungdomfrihet och ansvarfromhetslivförhållandet till föräldrarnahoppmänsklig kärlekungdomlig andavilja att tjäna som livsideal
Universitetatt älska sanningenen tjänst till samhälletfrihet och samlevnadNavarra universitetet
Uppfostranatt uppfostra till frihetenbarnens uppfostrani universitetkristen uppfostran
Uppoffra sina gärningaruppoffra arbetet
Uppriktighetett sannfärdigt livi den andliga vägledningenmed sig själv
Upp­rättelsebotgöring
Uppröroch frihet
Utbildningaspekter av utbildningatt bilda samvetetatt tillrättavisabehov av, syften med, medel föri familjenkvinnans utbildningsamvetsbildningutbildning och frihetutbildningsarbete
Uthållighetav kärlekbörja och börja om igenföresatserhoppi apostolateti böneni det inre liveti kallelseni kampeni levnadsplaneni påbörjat arbeteihärdighetJungfru Marialojalitetmedel för att vara uthålligpå vägen mot helighetsista stenar, sista stridentrohetuppriktighet, trohetuthållighet till slutet
V
Vanliga kristnaapostlarna var vanliga människorhelighet i vardagen
Vardagslivapostolat i den egna miljönarbeteatt motsvara nådenen verksam medvetenhet om Guds närvaroett kristet helgjutet livevig innebördfrihet och helighetGuds barn och levande bönhelgjutet liv och kamphelighet i vardagslivethelighet och det lillaJesu Kristi exempelJesus Kristus i människans livJungfru Maria och helighet i vardagenkallelse att vara vanliga kristnakärlek till de andra och samlevnadmed blicken riktad mot himlenmed blicken riktad mot himlenmänskliga värdenoch apostolatsjälvtuktskyldigheter och rättighetersmå sakerta vara på tidenta vara på tidenyrkeskall och Guds kall
Vila
Viljaansvarig inför Gudatt vilja här och nukampkärlek till Gud och till nästanstyrka
Vinna nya apostlarapostel för att vinna nya apostlarövernaturliga medel
Vishetden helige Andes gåvaoch Jungfru MariaTro
Vittnesbördav glädjeexemplets apostolatkristet uppträdande
Vrede
Vänskapegenskaperfalsk vänskapkamratskapkärlek till nästankärlek till nästan och apostolatmellan föräldrar och barnvänskap med Jesus Kristusvänskap och lojalitetvänskap och tjänstvänskapens apostolat
Världenatt helga det mänskliga arbetetatt inverka kristet på världenatt så kärlek i världenatt älska världende kristnas frihetde kristnas uppdrag i Kyrkan och i världenden kristnes ansvarfrälsa världengenom arbetetGuds rike i världenhelga världenhelighet i familjenhelighet mitt i världenhopp och evighetkontemplativa mitt i världenkriser i dagens världkristen materialismkristen medborgarekristen surdegKristi verk förverkligas i historienkärlek, enhetmänsklighetens historiarättvisasamtidigt på jorden och i himlensurdegen och massansätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhetyrkeskallelsen en del av den kristna kallelsen
Världsomfattande sinnelagi apostolatetkärlek till alla
Y
Yrkeskallyrkeskallet, en viktig del av Guds kallelse
Yrkesutbildningför apostolatetmänskliga dygder
Yttersta tingen
Yttre hållninggott exempel
Å
ÅngerbiktbotfärdighetJungfru Mariakärlekssmärtaomvändelse
Åskådliga exempel”gåvan att kommunicera””humanriket”affärsmans bokföringallmän mobiliseringammunition för stridenandlig generatoranekdoten om en präst och hans åsnaapostolisk maskinarbetsnarkomaniatt bränna sina skeppatt börja i rätt ändeatt desinficeraatt spotta ”paddan”att välsigna de sista stenarnabakom varje berg, ett tillbakterier och vilddjurbarn gjorda av gummibarn på jakt efter karamellerbarn som inte vill ta besk medicinbarn som slår sönder någotbarnet och fiskarnabarnet som går upp på trappanbondebortskämt barnbrinnande blickbrinnande kolbris och orkanbryta mark, öppna plogfårabåten i havets vågorde år som räknasden gudomlige bildhuggarenden helgjutna människanden högmodiga paddanden ruvande hönan och ankäggetdet inre livets antenndjävulen är en arg hunddra naken ut i striddrömmen om de tre vägarnadöda lövelkraftverken knähunds beteendeett barns första stegett hundra kilo kol och en handfull diamanterfacklorfattigt barn som upptäcker att han är Kungens sonfemtekolonnfiskande och nätflyga som en örnfröns storlekfågel med lerafånga de små rävarnafårfållanför alltid, för alltidförbandsplatsförr, mer och bättreförsta avtalade mötetgirig, mor, streber, liderlig stackareGreklands sju visegrundstenGuds gycklareguld och diamanterguld och kopparguldfasanengå på styltorgöra sig till en mattahjärtats slaghuvudet i himlen och fötterna på jordeni Guds taktinte sikta lägreirrblossisolerad gerillasoldatjordens saltjäsmedel i degenkapslar som innesluter frönakol och askakonstnärens orokorthuskristen revolutionkrok för människofiskarekrukmakarekugghjul i en maskinkung Midaslegeringlemmar i samma kroppliten skruv i ett stort företaglyktor i mörkretläkarjournallänkar i en kedjamoln (vatten) som befruktar världenmyten om kung Midasmå varje vandrare följa sin vägmånga blommor slår ut på vårenmänskliga kärlekssånger med gudomlig genklangmödrarnas hjältemodmödrarnas ojämlika rättvisanyckelbegreppnär en vuxen ramlarom ändå-mystikomslagspapper och presentpensel i konstnärens handpå ett flygplans vingarrep som kan lyfta enorma tyngderreservoarpennaresterna på slagfältetrosor och taggarrödmålade pålarsaltsamtal mellan barnet och dess farsinkornasju låsskala potatisskeden av tennskära till diamantslaggetsnickarens såg och kirurgens skalpellsnötäckta plantorsoldatens sårsparven och örnenspik i väggenspikarna behöver möta motståndspårvagnspänd stålfjäderstel som kartong (trasdocka)sten som fallit i en sjöstenhuggarestickan i fingretströ gyllene vete på markenstålklubba i vadderat fodralsurdegen och framställningen av brödetsy med nål utan trådsåningsmantandvärk i hjärtatTartarin av Tarascons inbillningartavla av Velázqueztomteblosstornspirorna i katedralen i Burgostrampa på sig självträdgård utan friska blommortusentals män med tunga vaxljustvå tända ljusvakt på sin postvardagsprosavetekornvetenskapens rustningvilja som stålvindbryggavingar för att flygavinstocken och grenarnaväderkvarnvärvningsbyråzigenaren och repetåsnaäventyrareögondropparövernaturliga Olympiska spelenövernaturligt perspektiv
Åsna
Återhållsamhet
Återlösningdess frukterGuds allmänna frälsande viljaJesus Kristus befriar människanJesus Kristus är återlösarenJungfru Maria, medlerskakärlek till nästanmedåterlösa med Kristusmänniskornas frälsningsätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhetvärldens helgelsevärldens återlösning håller på att förverkligas
Ä
Äktenskapbarn och födelsekontrollbarnens uppfostranbarnlösa äktenskapdess värdedess ändamålen kristen kallelse, en väg till helighetfamiljenfamiljeplikterfromhet i familjenförberedelse för äktenskapetförhållande till barnenförlovningstidoupplöslighettrohetäktenskaplig kärlek
Änglar
Ö
Ödmjukhetdess natur, nödvändigheten aven grundläggande dygd i det kristna livetfrihet och hängivelsefruktergott gudomliggörandeGuds makt och människans svaghetHerrens ödmjukhethögmodJesu Kristi exempel och läraJungfru Marias ödmjukhetkollektiv ödmjukhetkännedom om Gud och självkännedomoch hoppoch människovärdeodmjukhet och svagheteroffer och tjänstvillighetredskap i Guds händerrätta avsiktersannfärdighet och uppriktighetvärdet av förödmjukelseråsnanödmjukhet inför den egna svaghetenödmjukhet och att glömma sig självödmjukhet och de kristnas kallelseödmjukhet och kärlek till nästan
Överlåtelse till Gudatt bejaka Guds viljaföljsamhethans barmhärtighethans försyn
Övernaturligt livapostolatapostolisk iverarbetearbetslivatt börja och börja omatt helga arbetetatt leva i Kristusatt älska Korsetbönelivcentrerat i Eukaristindelaktiga av Guds livden heliga renhetens nödvändighetden helige Andes verkandygder och den helige Andens gåvoren levande och handlingskraftig troett liv i Kärlekförening med Kristusförvandla arbetet till böngrundad på Guds närvarogrundad på självtuktengrundad på ödmjukhetenGuds barnGuds närvarohelgjutet livhelgjutet liv och heroisminre kampinre livinre liv och apostolatinre samlingJungfru MariaJungfru Maria och den helige JosefJungfru Maria och det inre livetkontemplativa mitt i världenlevnadsplanmörker i det inre livetnådens inverkanpersonlig helighetsakramentensjälvtuktumgänge med den helige Andeutvecklas genom sakramentenvänskap och identifikation med Jesus Kristusväxa i kärlekenövernaturlig glädjeövernaturligt liv som grundas på det gudomliga barnaskapetövernaturligt synsätt
Övernaturligt Synsättger fridi apostolateti det inre livetinför dödeninför motgångarinför motgångarmänsklig syntroövernaturligt sinnelag
Överseende – Orubblighet