Sakregister över »Vägen«

A
Allmosa
Ambition
Andlig läsning
Andlig vägledningden helige Andes verkföljsamhet, lydnadhjälp för att kämpaprästen, redskapskruplerställer kravuppriktighet
Andligt barnaskapbarnaskapets livenkelhet och djärvhetett barns fromhetödmjukhet och överlåtelse
Anstöt
Ansvarför den egna helighetenför nästans heligheti apostoliskt arbetei arbetet
Apostelapostel för att vinna nya apostlaratt helga sig för att helgaatt vara ett redskapden kristne är aposteldjärvheten bönen och offret hängiven människaexempelgenom arbetethoppkärlek, samlevnadmedåterlösare med Kristusnaturlighet:omsorg om själarna, apostolisk ivertrovänskapödmjukhet
Apostlarden helige Johannesden helige Paulusden helige Petrus
Apostolatapostolatets grundvalapostolisk effektivitet, frukterapostolisk iverapostolisk kallelsedygder som apostolatet kräverenhet i apostolatetexemplets apostolatGuds redskaprättighet och skyldighetsvårigheter i apostolatetsätt att bedriva dettroslärans apostolat
Arbetedess natur, nödvändigheten avhelga arbetetmedel för att helga sig självmänsklig fulländning och rätta avsikterredskap för apostolat
Arbetsamhet
Asketisk kampglad och sportsligi vardagslivetihärdig och kraftfullnödvändigheten av och målen förödmjuk
Att lösgöra sigfrån jordiska tingfrån personerJesu Kristi exempeluttryck för
Auktoritet
B
Beslutsfattande
Bevaka sina sinneninre samling
Botens sakrament
Botfärdighetkärlekssmärta
Botfärdighetkärlekssmärta
Botgöringbotgöring som dygdbotgöringsandajungfru Maria vid Korsetsjälvtukt, botövningarånger, sonande
Brister
Broderskapfinkänslighet i umgängetkärlek till nästantjänst
Bönbegärande bönbehovet avkänneteckenmuntlig bönstilla bön
Bönesuckaradauge nobis fidem!cor contritum et humiliatum, Deus, non despiciesDeo omnis gloriaDominus regit me et nihil mihi deeritecce ego quia vocasti me!frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas firmainter medium montium pertransibunt aquae!omnes cum Petro ad Jesum per Mariamomnia possibilia sunt credentiserviam!si consistant adversum me castra, non timebit cor meumsine me nihil potestis facere!sine me, nihil!ut omnes unum sint!
D
Djärvhet
Djävulen
Domen
Dygdermänskliga dygderteologala dygder
Dödenutan att frukta döden
E
Effektivitet
Egoism
Ekumenik
Enhet
Enkelhet
Ensamhet
Eukaristieukaristiskt livsom sakramentverklig närvaro
Evangeliumatt läsa det heliga Evangelietliknelser
Evigt livatt längta efter lyckanhopp om Himlen:
Exempelkristet vittnesbördpliktuppfyllelse:
F
Fattigdomanda av fattigdom
Feghet
Frestelserbotemedel
Fridinre frid
Fridfullhet
Frihetfrihet och hängivelsei det andliga livet
Fromheteukaristisk fromhetfromhetslivheliga bilderi levnadsplanenliturgisk fromhetmariansk fromhet
Fromhetsnormer
Fromhetsövningarden heliga Rosenkransenmarianska fromhetsövningartill den heliga Treenighetentill den Korsfästetill Skyddsänglarna
Frosseri
Fåfängasjälvförhävelse
Följsamhetatt lära sig lydaföljsamhet gentemot nådeni apostolatetredskaps följsamhet
Föresatserskall vara konkreta
Förlåtelse
Första kristna
Förståelsehelig orubblighetkärlek till nästanoch ödmjukhetstort hjärta
Förtröstanförtrösta på Gudförtröstansfull bönpå Jungfru Mariaunder svårigheter
G
Generositeti att tjäna sina medmänniskormed Gud
Glädjeatt så frid och glädjeen följd av generositetenen följd av självöverlåtelsenen följd av tronglädje och korsständig norm
Gott gudomliggörande
GottgörelsebotgöringJungfru Mariaupp­rättelse
Guds barmhärtighet
Guds barnandligt barnaskap, självöverlåtelsegrunden för det andliga livetGuds barns bönGuds barns glädjehopp, förtröstan
Guds försyn
Guds kärlekatt leva av Kärlekatt upptända kärleken till Gud i människoratt älska andra för Guds skullbesvara Guds Kärleken sons fruktanGud är kärlekGuds inkarnerade kärlekGuds kärlek till människornakärlekssmärtaMaria, den rena kärlekens Modermed gärningarmed hjärtatsjälvtukt
Guds nådatt motsvara nådendess natur och effekter
Guds närvaroi arbeteti vardagslivetkontemplativa mitt i världenmänskliga knepsom Guds barnvi är inte ensamma
Guds redskap
Guds viljaatt kämpa för att uppfylla denJungfru Marias exempelälska, identifiera sig med
Guds ära
Gudsfruktan
Gudstjänst
Gå obemärkt förbiapostolatJesu Kristi liv i det fördoldaJungfru Marias liv
H
Hedonism
Helgjutet liv
Helgon
Helig orubblighet
Heliga Familjen
Heliga Treenigheteninnebor i själenoch Jungfru Maria
Heligas gemenskapenhetutbyte av övernaturligt liv
Helige Andeandakt till den helige Ande:hans verkan i själentröstaren
Helige Josefandakt till den helige Josefdet inre livets mästare
Helighetallmän kallelseförutsättning för effektiviteti vardagslivetkänneteckenmedel för att uppnå den
Helvetet
HimlenhoppJungfru Mariakamp för att nå den
Hjärtaatt bevaka sitt hjärtaatt ha ett hjärta
Hoppförtröstansfull kamphopp om att nå himlenhoppas på Jesus KristusJungfru Maria, vårt Hopptrots svagheter
Hängivelseatt hänge hjärtatatt hänge sig åt Gudatt svara jafrihet och hängivelsegenerositethängivelsens frukterJungfru Marias exempeltjänstvillighet
Högmodkamp mot högmodetuttryck för
I
Ideal
Inre livden helige Josef, det inre livets mästaregrunden för apostolatetJungfru Maria och det inre livetskall ta sig uttryck i handlingsvårigheter i det inre livetumgänge med Guduthållighet
Inre samling
Insiktförståndets apostolat
J
Jesus Kristusatt identifiera sig med Kristushans födsel och liv i det fördoldahans förhärligandeHans lidande och dödHerrens heliga mänskliga naturJesu heliga Hjärta
Jungfru Mariahennes liv och privilegiermariansk fromhet
K
Kallelseatt vara kallelsen trogenbesvara kallelsenGuds kallelsekallelse och asketisk kampnatur och egenskaper
Karaktäratt forma sin karaktärdjärvhet, modenkelhetfinkänslighet i umgängetgenerositetihärdighetkraftfullhetlugnmognadsannfärdighetstorsinthetviljavärdigt uppträdande
Klokhet
Kontemplativamitt i världenoavbruten dialog
Korsetatt meditera över Korsetatt vara tillsammans med Kristus på Korsetatt älska Korsetförtal och oförståelseGuds sigillkrucifixetoffer och självtukttrångmålväg mot härligheten
Kraftfullhetjungfru Marias exempelnödvändig för apostolatetnödvändig för heligheten
Kristen familjfamiljerna och kallelsen
Kristen kallelseapostolisk kallelseatt besvara kallelsenatt leva som kristnaatt älska Korsetden kristne, en annan Kristushelga världenkallelse till helighetkristet vittnesbördkärlek och trohet gentemot Kyrkanmedåterlösaresalt och ljussamlevnad, kärlekskyldig att besociala skyldighetertjänstvillighet
Kritisk anda
Krucifixandakt till Kristi Sår
Kultur
Kyrkanatt vara Kyrkan trogen och älska henneenhetsvårigheter i Kyrkans livuppdrag
Kyskhetett glatt bejakandemedel för att leva den
Kärlekatt vara aktsam på detaljerkärlek och offer
Kärlek till nästankärlek och offerkärlek till Gud och kärlek till nästankärlek till Kyrkan
L
Laicismförföljelse av Kyrkan
Levnadsplan
Lidandekristen innebörd
liturgiden heliga mässan
Ljumhet
Lydnaddess natur, nödvändigheten aveffektivitetegenskaperi apostolatet
Läsning
Lättjaheroiska minuteri det inre livetvid arbetet
Lättsinnebotemedel
M
Medelekonomiska och materiella medelövernaturliga medel
Medåterlösare
Mildhet
Miljöatt inverka kristet på miljönnaturlighet
Mirakler
Misslyckanden
Modför att försvara sanningen
Mognad, mänsklig och övernaturlig
Motgångarbevis på Guds kärlekhållning inför motgångari apostolatet
Måttfullhet
Människans person
Människans liv
Människans själ
Mänsklig hänsyndjärvhet
Mänskliga dygdergrund för de övernaturligai apostolatet
Mässanatt fira mässanatt älska den heliga mässaneukaristisk kommunionprästens fromhet
N
Naturlighet
O
Obeslutsamhettro och beslutsamhet
Offer
Oförståelse
Om ändå-mystik
Omdöme
Omvändelseatt rätta tillbörja och att börja om igenmed Jungfru Marias hjälp
Optimismatt inte vara rädd för någon eller någoti den inre kampen och i apostolatetkristen optimismsegermoral
Ordning
Orättvisa
P
Pessimism
Prästadömeatt be för prästernadet prästerliga kallets känneteckenprästerlig tjänstprästernas liv
Påvenatt älska och vörda honomenhet med påventrohet
R
Realismerfarenheti det inre livet
Reningav hjärtatav intentioner
Rosenkransen
Rätta Avsikteratt göra allt av kärlekatt söka Guds ärai apostolatet
Rättvisa
S
Sakrament
Samhälleatt ge det en kristen meningavkristnandedeltagande i det offentliga livetsamlevnad, förståelse
Samvetsrannsakanbehovet avrannsakningsandasärskild rannsakansätt att göra denödmjukhet, uppriktighet
Sannfärdighetatt försvara sanningenatt sprida sanningensanning och kärlek till nästan
Sjukdom
Själarna i skärselden
Själstyrka
Självbehärskning
Självkännedom
Självtuktdess natur, nödvändigheten avinre tuktanKroppslig botövningregelbundna uppoffringar
Självuppoffringatt ge sig till andraatt ge sig till Gudatt glömma sig självoffer av kärlek
Självöverlåtelseförtröstansfull kampvid ekonomiska svårigheter
Skrupler
Skyddsänglarna
Skyldigheter och rättigheteratt respektera det goda ryktetatt uppfylla sina skyldighetersociala skyldigheter
Små sakeratt göra dem stora genom kärlekheligheten och det lillai det inre livetoch asketisk kampvärdet avär effektiva
Sonande
Storsinthetädla ambitioner
Studier
SvagheterGud räknar med våra bristerGuds kärlek och barmhärtighetödmjukhet, förtröstan på Gud
Svårigheterkärlek, djärvhetsubjektiva svårighetertillflykt till Jungfru Mariatro, förtröstanövernaturligt synsätt
Syndatt avsky syndenbotgöringförlåtelseförlåtliga synderJungfru Marias hjälpkamp mot syndenödmjukhet, förtröstan
T
Ta vara på tiden
Tacksägelseratt besvara Gudskäl för
Timliga verksamheteratt sätta Kristus på toppenatt vara närvarande i
Tjänstatt glömma sig självatt tjäna med glädjetjänstvillighet
Trodess natur, nödvändigheten avHandlingskraftig trostyrka i tron
Trohetgentemot den kristnes plikterGuds hjälplojalitet gentemot Kyrkantrohet i det lillatrohet och hopp
Troskunskapbehovet avför apostolatetomdöme
Trosläranödvändighet av att tillägna sig den goda läran
Trångmålatt dra nytta av dematt älska KorsetJungfru Marias hjälp och tröstmotgångarsvårighetertro och hopp
Tystnaddiskretionoch kärlek till nästanvid motgångar
Tålamod
U
Uppriktigheti den andliga vägledningen
Upp­rättelse
Uthållighetav kärlekbörja och börja om igenföresatserhoppi böneni kampenihärdighetJungfru Mariamedel för att vara uthålligpå vägen mot helighetsista stenar, sista striden
V
Vardagslivatt motsvara nådenevig innebördmed blicken riktad mot himlenoch apostolatta vara på tiden
Vila
Viljaatt vilja här och nukampstyrka
Vinna nya apostlar
Vittnesbördexemplets apostolat
Vrede
Vänskapvänskap med Jesus Kristusvänskapens apostolat
Världenatt inverka kristet på världenatt älska världenhelga världenkriser i dagens värld
Världsomfattande sinnelag
Y
Yrkesutbildningför apostolatetmänskliga dygder
Yttre hållninggott exempel
Å
ÅngerbotfärdighetJungfru Mariakärlekssmärta
Åskådliga exempelaffärsmans bokföringandlig generatorapostolisk maskinatt börja i rätt ändebakom varje berg, ett tillbarn på jakt efter karamellerbarn som inte vill ta besk medicinbarn som slår sönder någotbondebåten i havets vågordra naken ut i striddöda löven knähunds beteendeett barns första stegett hundra kilo kol och en handfull diamanterflyga som en örnfröns storlekfågel med lerafånga de små rävarnaförbandsplatsgirig, mor, streber, liderlig stackaregå på styltorirrblosskorthuskrok för människofiskareliten skruv i ett stort företagmånga blommor slår ut på vårennär en vuxen ramlarom ändå-mystikpensel i konstnärens handrep som kan lyfta enorma tyngdersamtal mellan barnet och dess farsnickarens såg och kirurgens skalpellsnötäckta plantorspårvagnspänd stålfjädersten som fallit i en sjöstenhuggareströ gyllene vete på markenstålklubba i vadderat fodralsy med nål utan trådsåningsmantandvärk i hjärtattavla av Velázqueztomteblosstvå tända ljusvetekornvilja som stålvinstocken och grenarnaåsnaäventyrareövernaturliga Olympiska spelen
Åsna
Återlösning
Ä
Äktenskap
Änglar
Ö
Ödmjukhetdess natur, nödvändigheten avfrukterkännedom om Gud och självkännedomodmjukhet och svagheterredskap i Guds händervärdet av förödmjukelserödmjukhet och att glömma sig själv
Övernaturligt livapostolisk iverarbetslivatt börja och börja omatt leva i Kristusatt älska Korseten levande och handlingskraftig troett liv i Kärlekförening med KristusGuds närvarohelgjutet livinre livinre samlingJungfru Maria och den helige Joseflevnadsplannådens inverkanpersonlig helighetsakramentenövernaturlig glädjeövernaturligt synsätt
Övernaturligt Synsätti apostolateti det inre livetinför motgångarövernaturligt sinnelag