Sakregister över »När Kristus går förbi«

A
Advent
Allmänna opinionen
Andligt barnaskapbarnaskapets liv
Ansvaransvar och friheti arbetetinför Gud
Apostlarapostlarnas livde första apostlarnas kallelse
Apostolatapostel för apostlarbidra till människornas helgelseen kristen skall vara en apostelhelga världensätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhetvänskapens och det förtroliga samtalets apostolatövernaturliga medel
Arbetearbete och apostolatarbetets helgelseförvandla arbetet till bönvälgjort arbetevärdighet genom arbetevärldens helgelse
Asketisk kamp
B
Barmhärtighet
Barnbarnen i hemmetbarnens uppfostran
Barnens uppfostranett kristet hem
Biktomvändelse
Botfärdighet
Botgöringgottgörelseomvändelseånger
Broderskapenhetett nytt budkärlek till nästan
Bönapostolatbetrakta Kristi livbön och arbetebönelivfromhetföljsamhet gentemot den helige Ande
Bönesuckar
C
Corpus Christi
D
De sjukas smörjelse
Djävulenfrestelser
DopDop och kristen kallelse
Döden
E
Egoismhögmodkärlek till nästan
Enhetbroderskap
Enkelhetnaturlighet
EukaristiEukaristin och Treenighetens mysteriumHerren i tabernakletinstiftande och verklig närvaroKommunionKristi offerkärlek, enhettacksägelseunderpant på det eviga livet
Evangelierna
Exempelapostolat genom exemplet
F
Familjenfamiljeplikter
Fastan
FattigdomJesu Kristi exempel
Framstegarbetet och mänsklighetens framsteg
Frestelser
FridKristi fridså frid
Frihetfrihet och lydnadfriheten som Kristus har vunnit åt osspersonlig frihetrespektera friheten
Fromhetär en följd av att vara Guds barn
Följsamhetsjälvöverlåtelse
Första kristna
Förståelsekärlek till nästan
Förtalsannfärdighet och rättvisa
G
Generositetbesvara kallelsenhängivelse
Glädjeatt så frid och glädjeen kristen dygdglädje och Fastanglädje och Julkorsets fruktoptimism och hopp
Gode Herden
Gottgörelsei den heliga Mässan
Gud Fadernsonlig kärlek
Guds barnden helige Ande och det gudomliga barnaskapetdet gudomliga barnaskapet och broderskapetGuds arvingarsonlig kärlek
Guds folkKyrkan är närvarande i de kristna
Guds kärlekbesvara Guds KärlekGud är kärlekGuds kärlek i EukaristinJesus Kristus uppenbarar Guds kärlekkärlek till Gud
Guds nådbesvara nådenMaria förmedlar nådensakramenten
Guds närvaro
Guds ord
Guds Rikeutbreda Guds rike
Guds viljalydnad
Guds ärai den heliga Mässan
H
Helgjutet livbön, arbete och apostolatinre liv
Heliga Familjen
Heliga Treenighetenden heliga Treenigheten och den heliga Mässan
Helige Andeden helige Andes ankomstden helige Andes frukterföljsamhet gentemot den helige Andeumgås med den helige Ande
Helige JosefJosefs umgänge med Herren
Helighetallmän kallelseden helige Andes verkanhelighet mitt i världenheligheten är Guds verkinre kamppersonlig helgelse
Herrens Uppenbarelse
HimlenEukaristin är en underpant på det eviga livethopp
Historiade kristna och mänsklighetens historia
Hjärtaälska Gud med sitt hjärta
Hoppen teologal dygdhopp och det kristna livethopp om att nå Himlenkristen optimism
Hängivelsebli varse om kallelsengenerositet
Högmodegoismhögmod och ödmjukhet
I
Insikttroskunskap
J
Jesus Kristusden kristne är en annan Kristushans födsel och liv i det fördoldaHans lidandehans liv i det fördoldahans mirakelhans offentliga livhans undervisningHerrens umgänge med sina lärjungarJesu Kristi mänskliga naturJesu Kristi verkJesus Kristus är närvarande i EukaristinKristi himmelsfärdKristi HjärtaKristi uppståndelseKristus KonungenNasarets hemsann Gudsätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhetumgås med Herren
Julen
Jungfru MariaGuds moderläromästare i bön och apostolatmarianska andaktsövningarMarias helighetmänniskornas moderumgås med Maria
K
Kommunion
Konfirmation
Konformism
Korsetatt älska KorsetKristi kors
Kristen iver att vinna människor
Kristen kallelsebli varse om kallelsenförsta omvändelsemedel för att hålla ututvalda av Gud
Kristi himmelsfärd
Kristi Hjärtaandaktden människoblivne Guds hjärta
Kristus Konungen
Kyrkanden helige Ande och KyrkanJungfru Maria och KyrkanKristus lever i KyrkanKyrkan i världenKyrkan lever i de kristnaKyrkans sakramentutbreda Guds rike
Kyrkans läroämbete
Kyskhet
Kärlek till nästanapostolat och kärlek till nästanbesvara Guds kärlekegenskaperen teologal dygdett nytt budEukaristi och kärlek till nästankärlek till Gud och kärlek till nästankärlek till nästan i hemmetså kärlek till nästan i världenvänskapyttre tecken
L
Lidandeälska korset
Ljumhetasketisk kampkonformism
Lojalitettrohetuthållighet
Lydnadlydnad och personlig frihetlydnadens värdighet
Långfredag
M
Marias himmelsfärd
Människovärdearbetet vittnar om människovärdet
Mänsklig Kärlek
Mänsklig svaghetnådens verkan
Mänskliga dygderansvarskänslaenkelhetförståelsegenerositetglädjelojalitetnaturlighetsannfärdighetsjälsstyrkauppriktighetuthållighet
Mässanden heliga Mässan och Treenighetens mysteriumförnyelse av Kalvariebergets offerMässans riter
Mässans riter
N
Naturlighetenkelhet
O
Offersjälvuppoffringälska korset
Omvändelse
Optimismoptimism och hopp
Opus Deiatt helga arbetetfrihetGuds barnhelighet i vardagenvärldsomfattandeövernaturliga mål och medel
P
Palmsöndagen
Personlighet
Pingsten
Prästadömedet allmänna prästadömetprästerlig tjänstvigningens sakrament
Påsken
Påven
R
Renhet
Respekt för människan
Ryktesspridningsannfärdighet och rättvisa
Rätt till det privata livet
Rättvisaden kristna rättvisanGuds rättvisa och Guds barmhärtighetrespekt för människovärdeträttvisa och broderskap
S
Sakrament
Samlevnadenhet och broderlighet
Samvetetsamvetsrannsakan
Samvetsrannsakan
Sannfärdighet
Sanningen
Själstyrkaasketisk kampälska korset
Självtuktofferälska korset
Självuppoffringödmjukhet och tjänstvillighet
Skapelsemänniskans arbete och skapelse
Skärtorsdagen
Små sakerhelga vardagen
Solidaritetbroderskap och enhet
Syndasketisk kampondskan i världenånger
T
Tacksamhet
Teologala dygder
Teologi
Tillbedjaneukaristisk tillbedjan
Tjänstödmjukhet och kärlek till nästan
Troen teologal dygdHandlingskraftig troleva av trosalt och ljus för världentroskunskapvishetens gåvaövernaturligt synsätt
Trohetlojalitetuthållighet
Troslärainsikt
Trosundervisningapostolatet är en omfattande trosundervisning
U
Uppriktighet
Upp­rättelsebotgöring
Uthållighetlojalitettrohet
V
Vanliga kristnaapostlarna var vanliga människorhelighet i vardagen
Vardagslivarbetehelighet i vardagslivetJungfru Maria och helighet i vardagenkallelse att vara vanliga kristnamänskliga värdenoch apostolatsmå saker
VishetTro
Vittnesbörd
Vänskapkärlek till nästan och apostolat
Världenatt inverka kristet på världenatt älska världenGuds rike i världenhelga världenhelighet mitt i världenKristi verk förverkligas i historienmänsklighetens historiasätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhet
Världsomfattande sinnelag
Y
Yrkeskallyrkeskallet, en viktig del av Guds kallelse
Å
Ångerbiktomvändelse
ÅterlösningJesus Kristus är återlösarenmedåterlösa med Kristusmänniskornas frälsningsätta Kristus på toppen av all mänsklig verksamhetvärldens återlösning håller på att förverkligas
Ä
Äktenskapdess värdedess ändamålfamiljenfamiljeplikter
Änglar
Ö
Ödmjukheten grundläggande dygd i det kristna livetHerrens ödmjukhethögmodJungfru Marias ödmjukhetåsnanödmjukhet och de kristnas kallelseödmjukhet och kärlek till nästan
Överlåtelse till Gudföljsamhet
Övernaturligt livapostolatarbetebönelivcentrerat i Eukaristindelaktiga av Guds livden helige Andes verkanhelgjutet livinre kampinre livJungfru Maria och det inre livetpersonlig helighetsjälvtuktutvecklas genom sakramentenövernaturligt liv som grundas på det gudomliga barnaskapet
Övernaturligt Synsätttro