Sakregister över »Smedjan«

A
Andlig vägledningföljsamhet, lydnaduppriktighet
Andligt barnaskapbarnaskapets livenkelhet och djärvhetett barns fromhetödmjukhet och överlåtelse
Ansvarför den egna helighetenför nästans heligheti apostoliskt arbetei arbetet
Apostlarden helige Johannesden helige Paulusden helige Petrus
Apostolatapostolat "ad fidem"apostolatets grundvalapostolisk effektivitet, frukterapostolisk iverapostolisk kallelsedygder som apostolatet kräverenhet i apostolatetexemplets apostolatGuds redskaprättighet och skyldighetsvårigheter i apostolatetsätt att bedriva dettroslärans apostolat
Arbetedess natur, nödvändigheten avhelga arbetetmedel för att helga sig självmänsklig fulländning och rätta avsikterredskap för apostolat
Arbetsamhet
Asketisk kampglad och sportsligi vardagslivetihärdig och kraftfullnödvändigheten av och målen förödmjuk
Att lösgöra sigfrån jordiska tingJesu Kristi exempeluttryck för
Auktoritet
B
Beslutsfattande
Botens sakrament
Botfärdighetkärlekssmärta
Botgöringbotgöring som dygdbotgöringsanda
Brister
Broderlig tillrättavisning
Broderskapbroderlig tillrättavisningfinkänslighet i umgängetkärlek till nästantjänst
Bönbegärande bönbehovet avkänneteckenmuntlig bönstilla bön
BönesuckarDomine, adiuva incredulitatem meam!ure igne Sancti Spiritus!ut videam!
D
Djärvhet
Djävulen
Dop
Dygdermänskliga dygderteologala dygder
Dödenutan att frukta döden
E
Effektivitet
Egoism
Ekumenik
Enhet
Enkelhet
Ensamhet
Eukaristieukaristiskt livsom sakramentverklig närvaro
Evangelisation
Evangeliumatt läsa det heliga Evangelietliknelser
Evigt livatt längta efter lyckanhopp om Himlen:
F
Fattigdomanda av fattigdomJesu Kristi exempel
Feghet
Frestelserbotemedel
Fridinre fridså frid
Fridfullhet
Frihetfrihet och hängivelsei det andliga livet
Fromheteukaristisk fromhetfromhet grundad på troskunskapfromhetslivgrund för alla handlingarheliga bilderi levnadsplanenliturgisk fromhetmariansk fromhet
Fromhetsnormer
Fromhetsövningarden heliga Rosenkransenmarianska fromhetsövningartill den heliga Treenighetentill den Korsfästetill Jesusbarnettill Skyddsänglarna
Följsamhetatt lära sig lydaföljsamhet gentemot nådeni apostolatetredskaps följsamhet
Föresatserskall vara konkreta
Första kristna
Förståelsehelig orubblighetkärlek till nästanoch ödmjukhetstort hjärta
Förtröstanförtrösta på Gudunder svårigheter
G
Generositeti att tjäna sina medmänniskormed Gud
Glädjeen följd av hängivelsenen leende askesglädje och fridglädje och korsgott humörGuds barns glädje
Guds barmhärtighet
Guds barnandligt barnaskap, självöverlåtelsegrunden för det andliga livetGuds barns bönGuds barns glädjehopp, förtröstan
Guds försyn
Guds kärlekGuds förkärlekGuds inkarnerade kärlekGuds kärlek till människorna
Guds nådatt motsvara nådendess natur och effekter
Guds närvaroi arbeteti vardagslivetkontemplativa mitt i världenmänskliga knepsom Guds barnvi är inte ensamma
Guds redskap
Guds viljaatt kämpa för att uppfylla denJungfru Marias exempelälska, identifiera sig med
Guds ära
Gudstjänst
H
Hedonism
Helgjutet liv
Heliga Familjen
Heliga Treenigheteninnebor i själenoch Jungfru Maria
Heligas gemenskapenhetutbyte av övernaturligt liv
Helige Andeandakt till den helige Ande:en frukt av korsethans verkan i själentröstaren
Helige Josefandakt till den helige Josefdet inre livets mästare
Helighetallmän kallelseförutsättning för effektiviteti vardagslivetkänneteckenmedel för att uppnå den
Helvetet
Hjärtaatt bevaka sitt hjärtaatt ha ett hjärta
Hoppförtröstansfull kamphopp om att nå himlenhoppas på Jesus KristusJungfru Maria, vårt Hopptrots svagheter
Hängivelseatt hänge hjärtatatt hänge sig åt Gudatt svara jafrihet och hängivelsegenerositethängivelsens frukterJungfru Marias exempeltjänstvillighet
I
Inre livden helige Josef, det inre livets mästaregrunden för apostolatetinte en fråga om känslorJungfru Maria och det inre livetskall ta sig uttryck i handlingsvårigheter i det inre livetumgänge med Guduthållighet
Inre samling
J
Jesus Kristusatt identifiera sig med Kristushans födsel och liv i det fördoldahans förhärligandeHans lidande och dödhans människoblivandeHerrens heliga mänskliga naturJesu heliga HjärtaKristus Konungen
Jungfru Mariahennes liv och privilegiermariansk fromhet
K
Kallelseatt vara kallelsen trogenbesvara kallelsenGuds kallelsekallelse och asketisk kampnatur och egenskaper
Karaktär
Klokhetköttets klokhet
Kontemplativamitt i världenoavbruten dialog
Korsetatt meditera över Korsetatt vara tillsammans med Kristus på Korsetatt älska Korsetden helige Ande är en frukt av Korsetförtal och oförståelseGuds sigillkrucifixetoffer och självtuktsegerns teckentecken på det äkta Korsetväg mot härligheten
Kristen familjbarnens rättigheter och skyldigheterbarnens uppfostrandess natur och egenskaperfamiljerna och kallelsen
Kristen kallelseapostolisk kallelseatt besvara kallelsenatt leva som kristnaatt sprida fridatt älska Korsetden kristne, en annan Kristushelga världenkallelse till helighetkristet vittnesbördkärlek och trohet gentemot Kyrkanmedåterlösaresalt och ljussamlevnad, kärlekskyldig att besociala skyldighetertjänstvillighet
Kristen moral
Kultur
Kyrkanatt vara Kyrkan trogen och älska hennebe för Kyrkanenhetsvårigheter i Kyrkans livuppdrag
Kyrkans Hierarki
Kyrkans läroämbete
Kyskhetett glatt bejakandemedel för att leva den
Kärlekatt vara aktsam på detaljerkärlek och offer
Kärlek till nästankärlek och offerkärlek till Gud och kärlek till nästankärlek till Kyrkan
L
Lagantikristna lagarmänniskors lag
Laicismantikristna lagarförföljelse av Kyrkan
Levnadsplan
Lidandekristen innebörd
liturgiadventstidenden heliga mässanjultiden
Ljumhet
Lydnaddess natur, nödvändigheten aveffektivitetegenskaperi apostolatet
Läsning
M
Materialism
Medelekonomiska och materiella medelövernaturliga medel
Medåterlösare
Miljö
Modför att försvara sanningen
Mognad, mänsklig och övernaturlig
Motgångarbevis på Guds kärlekhållning inför motgångari apostolatet
Måttfullhet
Människans person
Människans liv
Människans själ
Mänsklig hänsyn
Mässanatt fira mässanatt älska den heliga mässandet inre livets mittpunkt och roteukaristisk kommunionprästens fromhet
N
Nationalism
Naturlighet
O
Offer
Omdöme
Omvändelseatt rätta tillbörja och att börja om igenmed Jungfru Marias hjälp
Optimismatt inte vara rädd för någon eller någoti den inre kampen och i apostolatetkristen optimismsegermoral
Ordning
P
Pessimism
Prästadömeatt be för prästernadet prästerliga kallets känneteckenprästerlig tjänstprästernas livprästkallelser
Prästerligt sinne
Påvenatt älska och vörda honomenhet med påventrohet
R
Reningav hjärtatav intentioner
Rosenkransen
Rätta Avsikteratt göra allt av kärlekatt söka Guds ärai apostolatet
Rättvisa
S
Sakrament
Samhälleatt ge det en kristen meningavkristnandedeltagande i det offentliga livetsamlevnad, förståelse
Samhörighet med världen
Samvetet
Samvetsrannsakanbehovet avrannsakningsandasätt att göra denödmjukhet, uppriktighet
Sannfärdighetatt försvara sanningenatt sprida sanningensanning och kärlek till nästan
Sjukdom
Själstyrka
Självkännedom
Självtuktdess natur, nödvändigheten avinre tuktanKroppslig botövningregelbundna uppoffringar
Självuppoffringatt ge sig till andraatt ge sig till Gudatt glömma sig självoffer av kärlek
Självöverlåtelseförtröstansfull kampvid ekonomiska svårigheter
Skyddsänglarna
Skyldigheter och rättigheteratt respektera det goda ryktetatt uppfylla sina skyldighetersociala skyldigheter
Skärselden
Små sakeratt göra dem stora genom kärlekväg till helighet
Sonande
Studier
SvagheterGud räknar med våra bristerGuds kärlek och barmhärtighetödmjukhet, förtröstan på Gud
Svårigheterkärlek, djärvhetsubjektiva svårighetertillflykt till Jungfru Mariatro, förtröstanövernaturligt synsätt
Syndarvssyndenförlåtliga synderkamp mot syndenunderlåtelsesynderånger, gottgörelse
T
Ta vara på tiden
Tacksägelseratt be ”Te Deum”att besvara Gudskäl för
Timliga verksamheteratt sätta Kristus på toppenatt vara närvarande igudomlig mening
Tjänstatt efterlikna Jesu exempelatt glömma sig självatt tjäna med glädjetjänstvillighet
Trodess natur, nödvändigheten avHandlingskraftig trostyrka i tron
Trohetgentemot den kristnes plikterGuds hjälplojalitet gentemot Kyrkantrohet i det lillatrohet och hopp
Troskunskap
Trosläranödvändighet av att tillägna sig den goda läranTrosundervisning
Tålamod
U
Uppriktigheti den andliga vägledningen
Upp­rättelse
Utbildningaspekter av utbildningbehov av, syften med, medel förutbildningsarbete
Uthålligheti levnadsplanenuthållighet till slutet
V
Vardagslivatt motsvara nådenevig innebördmed blicken riktad mot himlenoch apostolatta vara på tiden
Vila
Vinna nya apostlar
Vittnesbördexemplets apostolat
Vänskap
Världenatt inverka kristet på världenatt älska världenhelga världenkriser i dagens värld
Världsomfattande sinnelag
Å
Åskådliga exempel”gåvan att kommunicera”ammunition för stridenatt bränna sina skeppatt spotta ”paddan”bakterier och vilddjurbarnet som går upp på trappanbrinnande kolbåten i havets vågorden gudomlige bildhuggarendet inre livets antennelkraftverkfacklorfattigt barn som upptäcker att han är Kungens sonfiskande och nätgrundstenGuds gycklareguld och diamantergöra sig till en mattahjärtats slagi Guds taktinte sikta lägrejäsmedel i degenkapslar som innesluter frönakol och askakonstnärens orokrukmakarekugghjul i en maskinkung Midaslemmar i samma kroppmoln (vatten) som befruktar världenmänskliga kärlekssånger med gudomlig genklangreservoarpennarödmålade pålarsaltslaggetsparven och örnenspik i väggenstel som kartong (trasdocka)stickan i fingretsåningsmantrampa på sig självträdgård utan friska blommorvardagsprosavetekornvetenskapens rustningvinstocken och grenarnaåsnaögondropparövernaturligt perspektiv
Åsna
Återlösningdess frukter
Ä
Äktenskap
Änglar
Ö
Ödmjukhetdess natur, nödvändigheten avfrukterkännedom om Gud och självkännedomodmjukhet och svagheterredskap i Guds händerödmjukhet och att glömma sig själv
Övernaturligt livatt leva i Kristusumgänge med den helige Ande
Övernaturligt Synsätti apostolateti det inre livetinför motgångarövernaturligt sinnelag