Sakregister över »Plogfåran«

A
Ambitiongod och dålig ambitionheliga ambitioner
Andlig vägledninghur man ska ta emot denställer kravuppriktighet
Andligt barnaskap
Ansvaransvarskänslaansvarslöshetför den egna heligheteni apostoliskt arbetei arbete med att styra
Apostlarden helige Petrusvid Pingst
Apostolatapostolat "ad fidem"apostolatets grundvalapostolisk effektivitet, frukterapostolisk iverapostolisk kallelsedygder som apostolatet kräverenhet i apostolatetexemplets apostolatfalska apostolatGuds redskaprättighet och skyldighetsvårigheter i apostolatetsätt att bedriva detvänskapens och det förtroliga samtalets apostolat
Arbetearbetets värdighetdygder i arbetethelga arbetethelga sig genom arbetetJesu Kristi exempelmänsklig fulländningredskap för apostolaträtta avsikterta vara på tiden
Arbetsamhet
Asketisk kampglad och sportsligi vardagslivetihärdig och kraftfullkälla till glädjenödvändigheten av och målen förödmjuk
Att lösgöra sigfrån det egna jagetfrån egna intressenfrån hedersbetygelserfrån hedersbetygelserfrån jordiska tingfrån åsikter
Auktoritettyranni
B
Beslutsfattandeden styrandes dygderkännetecken på gott styrevanstyre, tyranni
Botens sakrament
Botfärdighetbörja omkärlekssmärta
Botgöring
Bristeravundhögmodmodlöshetoppositionslustsmicker
Broderlig tillrättavisning
Broderskapbroderskap och glädjefalskt broderskapuniversellt broderskapUttryck för
Bönbegärande bönbön och arbetekänneteckenmuntlig bönoch apostolatstilla bön
Bönesuckar
D
Djärvhetför att göra Guds Viljai apostolatet
Djävulen
Domen
Dygdermänskliga dygder
Dödenförberedelse införtänka på dödenär Livet
E
Effektivitet
Egoism
Ekumenikfalsk ekumenik
Enhet
Enkelhetbrist på enkelhet
Ensamhet
Eukaristieukaristiskt livKommunionverklig närvaro
Evangelisation
Evangeliumatt läsa det heliga Evangeliet
F
Fantasi
Fattigdom
Feghet
Frestelserbotemedelkämpa mot, inte diskutera medmot kallelsen
Friden frukt av självöverlåtelseen följd av hängivelsenen följd av kampfridfullheti svårigheterinre fridså frid
Fridfullhetfrukt av självöverlåtelsen
Frihetfrihet och hängivelsei apostolateti timliga frågorreligionsfrihetälska och försvara
Fromhetälska Kyrkanälska Kyrkans tradition
Fromhetsövningartill den Korsfäste
Fåfänga
Följsamhet
Föresatser
Första kristna
Förståelsehelig orubbligheti apostolateti arbetet med att styrai samlevnadeninför andras svaghetkärlek till nästan
Förtröstanförtrösta på Gudi det apostoliska arbeteti det inre livetpå medmänniskorna
G
Generositethängivelsei apostolateti den asketiska kampenmed materiella medeloch familj
Glädjeatt så frid och glädjeen frukt av hängivelsenglädje och apostolatglädje och broderskapglädje och inre livglädje och korsglädje åt att leva och att dögott humörGuds barns glädje
Guds barnGuds barns frihetGuds barns glädjesjälvöverlåtelse, förtröstan
Guds försyn
Guds kärlekbesvara Guds Kärlekrenar
Guds nådatt motsvara nådendess natur och effekter
Guds närvaro
Guds viljasjälvöverlåtelseälska, identifiera sig med
Gudstjänst
H
Hedonism
Helgjutet liv
Helgonhelige Augustinus
Heliga Familjen
Heligas gemenskap
Helige Ande
Helighetallmän kallelseförutsättning för effektivitethelighet och asketisk kampkärlek till Gudönska bli helig
Helvetet
Himlen
Hjärtaatt bevaka sitt hjärtaatt ha ett hjärtablodsbandhjärta och renhethjärtats hängivelseJungfru Marias exempelkravsentimentalitetsom liknar Kristi Hjärta
Hopphopp om att nå Himlenoch asketisk kamp
Hyckleri
Hängivelseav blodsbandav hedernav tidengenerositethängivelsens frukteroch friheten
Högmod
I
Ihärdighet
Inre livbön, Guds närvaroegenskaperhelighet och dygdermänniskor med eukaristiskt sinnenådens verkannödvändigheten avskall ta sig uttryck i handlingsvårigheter i det inre livettorkaumgänge med Jesus Kristusumgänge med Jungfru Maria och helgonen
Insikt
J
Jesus Kristusatt identifiera sig med KristusHerrens heliga mänskliga naturJesu Liv
Jungfru Mariahelighet och dygderjungfru Maria och Kyrkanjungfru Marias ljuva Hjärtamariansk fromhetMarias livmedåterlöserskamänniskornas moder
K
Kallelseatt vara kallelsen trogenbesvara kallelsenGuds kallelsehinder och frestelserkallelse och familjkallelse och glädjenatur och egenskaper
Karaktär
Klokhetdå man dömerdå man styrfalsk klokhetmed läsning
Konsekvens
Kontemplativa
Korsetatt älska Korsetförtal och oförståelseGuds sigilljungfru Marias exempelkrucifixetsmärta och offervarje dags kors
Kraftfullhet
Kristen familjbarnuppfostrandess natur och egenskaperfamiljerna och kallelsen
Kristen kallelseapostolisk kallelseatt leva som kristnakallelse till helighet
Kristen moral
Kultur
Kyrkanatt vara Kyrkan trogen och älska hennebe för Kyrkangrundande, dess natur och egenskaperKyrkans läroämbeteKyrkans rättighetersvårigheter i Kyrkans liv
Kyskhetdess naturmedel för att bevara dennödvändigheten aväktenskaplig kyskhet
Kärlek
Kärlek till nästanbarmhärtighetsverkkärlek till Gud och kärlek till nästankärlek till nästan och sanning
L
LagGuds lagmänniskors lag
Laicism
Levnadsplan
LidandeJungfru Marias exempelmedlidande inför andras smärtaoförståelsesjukdomövernaturlig innebörd
Ljumhet
Lojalitetgentemot den egna kallelsengentemot Kyrkani det kristna uppförandetillojalitet
Lydnaddess natur, nödvändigheten avdisciplinegenskaperi apostolatet
Läsning
Lättja
Lättsinne
M
Materialism
Medborgaranda
Medelekonomiska och materiella medelövernaturliga medel
Medåterlösare
Miljögå mot strömmensöka sig till Jungfru Maria
Moddjärvheträdsla
Moden
Mognad, mänsklig och övernaturliglättsinne
Motgångarhållning inför motgångari apostolatetskvaller
Människans liv
Människans själ
Mänsklig hänsynför att utöva troni det apostoliska arbeteti hängivelsen
Mänskliga knep
N
Nationalism
Naturlighetdiskretionenkelheti apostolateti det kristna livetJesu Kristi naturlighetnär man lösgör sig och när man tuktar sig självoch effektivitet
O
Omvändelse
Optimism"omnia in bonum"i kampenpositiv anda i beslutsfattandettro, hopp
Ordning
P
Patriotism
Personlighet
Pessimism
Prästadöme
Prästerligt sinne
Påven
R
Rosenkransen
Rätta Avsikteratt korrigera omdömendå man styri apostolateti arbetet
Rättvisasocial rättvisa
S
Samhällekristna samhället
Samhörighet med världenälska världen
Samlevnad
Samvetet
Samvetsrannsakanreträttdagar
Sannfärdighetangrepp mot sanningentrohet och att älska sanningen
Sekterism
Sjukdom
Själstyrkagentemot omgivningeni beslutsfattandet
Självtuktdess natur, nödvändigheten avinre tuktanKroppslig botövningregelbundna uppoffringar
Självuppoffring
Självöverlåtelse
Skyldigheter och rättigheter
Skärselden
Små sakersmå uppoffringar
Småborgerlighet
Sorg
Sprida tron
Storsinthet
Studier
Svagheter
Svårigheterfridfullhet och glädjeförtröstan på Gudsubjektiva svårigheter
Syndkamp mot syndenverkan avånger
T
Ta vara på tideni apostolateti hängivelseni levnadsplaneni studiernaoch det eviga livetoch Guds ära
Tacksägelser
Teologi
Timliga verksamheteratt sätta Kristus på toppenhelga dem
Tjänsttjäna Gudtjäna i undervisningtjäna Kyrkantjänstvillighet
Trodess natur, nödvändigheten avHandlingskraftig trostyrka i tron
Trohetgentemot levnadsplanenlojalitet gentemot Kyrkantrohet och asketisk kampvid pliktuppfyllelse
Trosläraatt kunna göra sig förståddnödvändighet av att tillägna sig den goda läranskyldighet att sprida densätt att förmedla troslärantroslära
Tålamodhelig otåligheti arbetet med människor
U
Undervisning
Uppfostran
Uppoffra sina gärningar
Uppriktigheti den andliga vägledningenmed sig själv
Upp­rättelse
Utbildningaspekter av utbildningbehov av, syften med, medel förutbildningsarbete
Uthålligheti apostolateti kallelseni kampeni påbörjat arbeteuthållighet till slutet
V
Vardagslivhelighet i vardagslivetJesu Kristi exempel
Vila
Vilja
Vinna nya apostlarapostel för att vinna nya apostlarövernaturliga medel
Vittnesbördav glädjekristet uppträdande
Vänskapegenskaperfalsk vänskapkamratskapvänskap och lojalitetvänskap och tjänst
Världenatt älska världenhelga världenkristen materialismkristen medborgare
Världsomfattande sinnelagi apostolatet
Y
Yttersta tingen
Å
Åskådliga exempelallmän mobiliseringarbetsnarkomanibortskämt barnbrinnande blickbrinnande kolbris och orkanbryta mark, öppna plogfårafemtekolonnförr, mer och bättreförsta avtalade mötetGreklands sju viseguld och koppari Guds taktisolerad gerillasoldatjordens saltkristen revolutionlegeringlyktor i mörkretläkarjournallänkar i en kedjamå varje vandrare följa sin vägnyckelbegreppomslagspapper och presentrosor och taggarsju låsskala potatisskära till diamantsoldatens sårvakt på sin postvindbryggavingar för att flygaväderkvarnvärvningsbyrå
Åsna
Ä
Äktenskap
Änglar
Ö
Ödmjukhetdess natur, nödvändigheten avkännedom om Gud och självkännedomodmjukhet och svagheterredskap i Guds händerödmjukhet och att glömma sig själv
Övernaturligt Synsättger fridi apostolatetinför dödeninför motgångarmänsklig syn
Överseende – Orubblighet