750

Escolta’m, home immers en la ciència fins a les celles: la teva ciència no em pot negar la veritat de les activitats diabòliques. La meva Mare, la santa Església —durant molts anys: i és també una lloable devoció privada— ha fet que els sacerdots al peu de l’altar invoquin cada dia sant Miquel, contra nequitiam et insidias diaboli —contra la maldat i les insídies de l’enemic.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma