118

Stretnutie s Ježišom Kristom v Chlebe a Slove

Ak dokážeme kontemplovať tajomstvo Krista, ak sa na neho budeme snažiť hľadieť čistými očami, uvedomíme si, že aj dnes je možné dôverne sa k nemu priblížiť, a to telesne i duchovne. Kristus nám k tomu jasne vyznačil cestu: prostredníctvom Chleba a prostredníctvom Slova, tým, že sa budeme živiť Eucharistiou, že ho budeme poznávať a plniť to, čo nás prišiel naučiť, že sa s ním budeme zhovárať v modlitbe. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom (Jn 6, 56). Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého (Jn 14, 21).

Nie sú to iba sľuby. Je to podstata a realita skutočného života: života milosti, ktorý nás vedie k osobnému a bezprostrednému styku s Bohom. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske (Jn 15, 10). Toto Ježišovo ubezpečenie, ktoré vyriekol pri Poslednej večeri, je tým najlepším úvodom k sviatku Nanebovstúpenia. Kristus vedel, že je potrebné, aby odišiel, pretože po Nanebovstúpení tajomným spôsobom — ktorý my nie sme schopní pochopiť — príde v novom vyliatí lásky tretia osoba Najsvätejšej Trojice: hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám (Jn 16, 7).

Odišiel a poslal nám Ducha Svätého, ktorý vedie a posväcuje naše duše. Tým, že v nás Tešiteľ pôsobí, potvrdzuje to, čo nám zvestoval Kristus: že sme Božie deti, že sme nedostali ducha otroctva, aby sme sa museli zasa báť, ale Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče! (Porov. Rim 8, 15)“.

Vidíte? Je to pôsobenie Božskej Trojice v našich dušiach. Každý kresťan má prístup k Bohu, prebývajúcemu v jeho najvnútornejšom bytí, ak odpovie na milosť, ktorá nás vedie k zjednoteniu sa s Kristom v Chlebe a Slove, v Najsvätejšej hostii a v modlitbe. Cirkev nám každodenne ponúka na zamyslenie túto skutočnosť živého Chleba a venuje jej ďalšie dva významné sviatky liturgického roka: Zelený štvrtok a slávnosť Božieho Tela. Dnes, na sviatok Nanebovstúpenia sa pristavíme pri vzťahu k Ježišovi a budeme pozorne načúvať jeho Slovu.

Tento bod v inom jazyku