170

A preto žiť v Ježišovom Srdci a úzko sa s ním zjednotiť znamená stať sa príbytkom Boha. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec (Jn 14, 21), povedal nám Pán. A Kristus i Otec, v Duchu Svätom, prichádzajú do duše a robia si v nej príbytok (Porov. Jn 14, 23).

Ak chápeme — hoci len v malej miere — tieto základné pravdy, náš spôsob života sa zmení. Budeme pociťovať hlad po Bohu a prijmeme za svoje slová žalmu: Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody (Ž 62, 2). A Kristus, ktorý v nás vzbudil tieto túžby, nám vychádza v ústrety a hovorí: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije (Porov. Jn 7, 37). Ponúka nám svoje Srdce, aby sme v ňom našli náš odpočinok a našu silu. Ak prijmeme jeho volanie, presvedčíme sa, že jeho slová sú pravdivé: náš hlad a smäd vzrastú do takej miery, že zatúžime, aby si Boh v našom srdci urobil miesto odpočinku, a aby od nás neodnímal svoje teplo a svetlo.

Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! (Lk 12, 49). Trochu sme sa priblížili k ohňu Božej lásky; dovoľme, aby jeho plameň zmenil náš život, pociťujme zápal šíriť tento Boží oheň až na samý kraj zeme a priblížiť ho aj tým, ktorí žijú okolo nás: aby aj oni spoznali Kristov pokoj a s ním našli svoje šťastie. Kresťan, ktorý žije zjednotený s Ježišovým Srdcom, nemôže mať iné ciele, než je pokoj v spoločnosti, pokoj v Cirkvi, pokoj vo vlastnej duši; Boží pokoj, ktorý sa naplní, keď k nám príde jeho kráľovstvo.

Mária, Regina pacis, Kráľovná pokoja, ty si mala vieru a uverila si, že sa splní Anjelovo posolstvo, pomáhaj nám rásť vo viere, byť pevnými v nádeji a prehlbovať našu lásku. Lebo práve to chce dnes od nás tvoj Syn, keď nám ukazuje svoje Najsvätejšie Srdce.

Tento bod v inom jazyku