41

Jozefova viera, nádej a láska

Spravodlivosť neznamená jednoduché podriadenie sa nejakému pravidlu: bezúhonnosť musí vychádzať zvnútra, musí byť hlboká a živá, lebo spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť (Hab 2, 4). Žiť pre vernosť, žiť z viery: slová, ktoré boli neskôr často témou meditácií svätého Apoštola Pavla, sa vrchovato splnili na svätom Jozefovi. Jeho plnenie Božej vôle nie je ani rutinné ani formalistické, ale spontánne a hlboké. Zákon, podľa ktorého žil každý praktizujúci Žid, nebol preňho len jednoduchou zbierkou zákonov alebo chladným súborom predpisov, ale vyjadrením vôle živého Boha. Preto dokázal rozpoznať Pánov hlas, keď sa naňho tak neočakávane a prekvapujúcim spôsobom obrátil.

Veď život svätého Patriarchu bol síce prostý, ale nie ľahký. Po prežitých chvíľach úzkosti sa dozvedá, že Máriin Syn sa počal pôsobením Ducha Svätého. A toto Dieťa, Boží Syn, Dávidov potomok podľa tela, sa narodí v jaskyni. Anjeli oslavujú jeho narodenie a významné osobnosti z ďalekých krajín sa mu prichádzajú pokloniť, no judejský kráľ túži po jeho smrti a je potrebné utiecť. Boží Syn je zdanlivo bezbranné dieťa, ktoré bude žiť v Egypte.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku