49

Naša profesionálna práca je takisto apoštolátom, príležitosťou odovzdať sa ostatným ľuďom, aby sme im zjavili Krista a viedli ich k Bohu Otcovi skrze lásku, ktorú v dušiach roznecuje Duch Svätý. Medzi príznaky, ktoré Svätý Pavol vymenováva v Liste Efezanom a ktorými sa má prejaviť zmena spôsobená ich obrátením, ich povolaním ku kresťanstvu, nachádzame aj tento: Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu (Ef 4, 28). Ľudia potrebujú nielen pozemský chlieb, ktorý im zabezpečí živobytie, ale tiež chlieb z neba, ktorý osvieti a rozohreje ich srdcia. A práve prostredníctvom vašej práce a všetkých iniciatív s ňou súvisiacich, prostredníctvom vašich rozhovorov a vášho styku s ľuďmi, môžete a mali by ste onen apoštolský príkaz uskutočňovať.

Ak budeme pracovať s týmto duchom, náš život — hoci uprostred obmedzení vlastných podmienkam na zemi — sa stane predchuťou nebeskej slávy, oného spoločenstva s Bohom a svätými, kde bude kraľovať iba láska, odovzdanosť, vernosť, priateľstvo a radosť. Vo svojom každodennom zamestnaní nájdete skutočný, trvalý a drahocenný základ na uskutočňovanie plného kresťanského života a na sprítomňovanie milosti pochádzajúcej od Krista.

Pri vašom pracovnom nasadení, vykonávanom v Božej prítomnosti, pôjde o príležitosť praktizovať vieru, nádej a lásku. Jednotlivé dopady, vzťahy a problémy, ktoré vaša práca so sebou prinesie, sa stanú námetom vašej modlitby. Úsilie popasovať sa s vlastným zamestnaním bude príležitosťou niesť kríž, ktorý je pre kresťana základom. Skúsenosť z vlastných slabostí a neúspechov, ktoré sa vyskytnú vždy a v každom ľudskom úsilí, vám dá viac realizmu, väčšiu pokoru, viac pochopenia pre iných. Úspechy a radosti budú pre vás výzvou vzdávať vďaku a myslieť na to, že nežijete iba pre seba, ale pre službu ostatným a Bohu.

Tento bod v inom jazyku