980

«¿És que no tenim la facultat de dur en els viatges alguna dona germana en Jesucrist, perquè ens assisteixi, com fan els altres apòstols i els parents del Senyor i el mateix Pere?»

Això ho diu sant Pau a la primera epístola als Corintis: —No es pot menysprear la col·laboració de «la dona en l’apostolat».

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma