Dotrina-heziketa

Dotrina-heziketa → apostolautzarentzat
Dotrina-heziketa → beharra
Dotrina-heziketa → irizpide