Svēto sadraudzība

Svēto Sadraudzība. Kā tev to pa-skaidrot? Vai tu zini, ko miesai nozīmē asins pārliešana? Tad, lūk, Svēto Sadraudzība ir kaut kas līdzīgs, bet - dvēselei.

Dzīvojiet īpašā Svēto Sadraudzībā, un ikviens no jums iekšējās cīņas mirkļos, tāpat ari pie sava darbagalda sajutis prieku un spēku atziņā, ka neesat viens.

Mans dēls! Tu dzīvoji Svēto Sadraudzībā, kad man rakstīji: „Vakar es sajutu, ka jūs lūdzat par mani!“

Kāds cilvēks, kurš zina, kā tiek „raidīta“ dievišķā žēlastība, teica: „Jūsu vēstule man ļoti palīdzēja, jutu, ka tā ir piesātināta ar lūgšanu! Man tik ļoti nepieciešams, lai par mani lūdz!“

Ja tu sajūti Svēto Sadraudzību, ja tu tajā dzīvo, tad tu labprāt gribēsi gandarīt. Un sapratīsi, ka gandarīšana ir „gaudium, etsi laboriosum“ - „prieks, kaut ari sūrs“. Un sajutīsi sevi tajā gandarītāju pulkā, kas ir bijuši, ir un vēl būs.

Tev būs vieglāk izpildīt savu pienākumu, ja domāsi par to palīdzību, kādu tev sniedz tavi brāļi, kā ari par palīdzību, kuru tu dažkārt nesniedz viņiem, kļūdams tiem neuzticīgs.

„Ideo omnia sustineo propter electos.“ - „Tāpēc es visu paciešu izredzēto dēl,“ - „ut et ipsi salutem consequantur“ - „lai ari viņi c' sasniegtu pestīšanu,“ - „quae est in Christo lesu.“ - „kas ir Jēzū Kristū.“

Labi ir dzīvot Svēto Sadraudzībā!

Lūdz Dievu, lai Viņš tev dod apustuļa Pāvila garu.

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šī nodaļa citā valodā