128

Kresťanská cesta

Kristovo učenie je tak priehľadné! Otvorme si ako obvykle Nový zákon, tentoraz na jedenástej kapitole sv. Matúša: „… učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29). Vidíš? Máme sa učiť od neho, od Ježiša, nášho jedinečného vzoru. Ak chceš ísť dopredu a vyhnúť sa zakopnutiam a blúdeniu, nemusíš robiť nič iné ako len kráčať po ceste, po ktorej kráčal On, klásť svoje nohy do jeho šľapají, vojsť do jeho pokorného a trpezlivého Srdca, piť z prameňa jeho prikázaní a lásky; jedným slovom, musíš sa s Kristom stotožniť, musíš sa naozaj snažiť o to, aby si sa pre svojich blížnych stal druhým Kristom.

Aby sa nikto nemohol vyhovárať, prečítajme si ešte ďalší citát zo sv. Matúša. V šestnástej kapitole Pán ešte viac spresňuje svoje učenie: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24). Božia cesta je cestou odriekania, umŕtvovania a odovzdanosti, avšak žiadneho smútku či skľúčenosti.

Nasleduj Kristov príklad od jaslí v Betleheme až po trón na Kalvárii. Uvažuj nad jeho obetavosťou, mysli na jeho útrapy: bol hladný a smädný, pociťoval únavu, horko, ospalosť, zakúsil zlé zaobchádzanie, neporozumenie, slzy… (Porov. Mt 4, 1—11; 8, 20; 8, 24;12, 1; 21, 18—19; Lk 2, 6—7; 4, 16—30; 11, 53—54; Jn 4, 6; 11, 33—35; atď.) a radosť, že môže spasiť všetko ľudstvo. Bol by som rád, keby si si vryl hlboko do pamäti a do srdca — aby si o nich mohol často rozjímať a premeniť ich na praktické dôsledky — slová sv. Pavla, ktorými vyzýva Efezanov, aby bez váhania nasledovali Pánove kroky: „Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!“ (Ef 5, 1—2).

Témy
Tento bod v inom jazyku