26

Zmysel slobody

Nikdy nebudeme schopní pochopiť slobodu Ježiša Krista, tak nesmiernu a nekonečnú ako jeho láska. Avšak drahocenný poklad jeho veľkomyseľnej obety by nás mal viesť k zamysleniu. Prečo si mi ponechal, môj Pane, privilégium, vďaka ktorému som schopný nasledovať tvoje kroky, no tiež ťa urážať? Tak prichádzame k úvahe o správnom využití slobody — keď je zameraná na dobro; a o jej pomýlenom smerovaní, keď človek s touto schopnosťou na Boha zabudne a odlúči sa od zvrchovanej Lásky. Osobná sloboda — ktorú hájim a vždy budem hájiť zo všetkých síl — ma vedie k tomu, aby som sa s presvedčenou istotou, no zároveň vedomý si svojej vlastnej slabosti, pýtal: Čo odo mňa, Pane, očakávaš, aby som to mohol slobodne vykonať?

Na to nám odpovedá sám Kristus: veritas liberabit vos (Jn 8, 32), pravda vás oslobodí. Aká je tá nádherná pravda, ktorá v našom živote začína a dovršuje cestu slobody? Zhrniem vám to, s radosťou a istotou vychádzajúcich zo vzťahu medzi Bohom a jeho stvoreniami: je to poznanie, že sme vyšli z Božích rúk, že v nás našla zaľúbenie Svätá Trojica, že sme deťmi takého úžasného Otca. Prosím nášho Pána, aby sme si to konečne uvedomili a aby sme sa z toho dennodenne radovali; potom budeme konať ako slobodní ľudia. Nezabúdajte, že ten, kto si neuvedomuje, že je Božím synom, nepozná tú najhlbšiu pravdu o sebe a v jeho správaní chýba sebaovládanie a disciplína vlastná ľuďom, ktorí milujú Boha nadovšetko.

Mali by ste vedieť, že na to, aby sme získali nebo, musíme sa usilovať dobrovoľne, s plným a vytrvalým odhodlaním. No sloboda sama osebe nestačí: potrebuje svoju Polárku, potrebuje sprievodcu. „ Nie je možné, aby duša kráčala sama, bez niekoho, kto ju vedie. Preto bol oslobodený, aby mal za kráľa Krista, ktorého jarmo je príjemné a bremeno ľahké,(Mt 11, 30) a nie diabla, ktorého kráľovstvo ťaží. “ (Origenes, Commentarii in Epistolam ad Romanos, 5, 6 (PG 14, 1034—1035).

Zavrhnite omyl tých, čo sa uspokojujú so smutným pokrikovaním: sloboda, sloboda! V tomto volaní sa často skrýva tragická závislosť, pretože voľba, ktorá dáva prednosť omylu, neoslobodzuje; jediný, kto nás oslobodzuje, je Kristus (Gal 5, 1), lebo iba On je Cesta, Pravda a Život (Jn, 14, 6).

Tento bod v inom jazyku