32

Sloboda svedomia

Ako počas tých rokov môjho kňazského pôsobenia kážem, vlastne skôr kričím o láske k osobnej slobode, pozorujem u niektorých istú nedôveru, ani čo by sa domnievali, že obrana slobody by mohla predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre našu vieru. Všetci malomyseľní sa môžu upokojiť, pretože tým jediným, čo vieru ohrozuje, je mylné pojatie slobody — ako slobody bezcieľnej, bezzásadovej, bezprávnej, nezodpovednej, jedným slovom: samopaš. Bohužiaľ, niektorí ľudia práve za takúto slobodu bojujú; a podobné požiadavky sú už naozaj útokom proti viere.

Z tohto dôvodu sa nedá ani tak úplne hovoriť o slobode svedomia, lebo by to znamenalo hodnotiť ako mravne dobrý aj fakt, že človek zavrhne Boha. Už sme si povedali, že sa môžeme postaviť proti vykupiteľským zámerom Pána; môžeme, ale robiť by sme to nemali. A ak by niekto tento postoj zaujal úmyselne, zhrešil by prestúpením prvého a základného prikázania: „A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.“ (Dt 6, 5).

Ja zo všetkých síl hájim slobodu svedomia (Lev XIII., enc. Libertas praestantissimum, 20.6.1888: ASS 201888, 606),a teda, že nikomu nie je dovolené brániť človeku v úcte k Bohu. Je treba si ceniť oprávnenú túžbu po pravde; človek má vážnu povinnosť hľadať Boha, poznávať ho a klaňať sa mu, no nikto na svete si nesmie dovoliť nútiť svojho blížneho, aby vyznával vieru, ktorú nemá, rovnako ako si nikto nemôže osobovať právo škodiť niekomu, kto túto vieru od Boha dostal.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku