36

Zodpovední pred Bohom

„ Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa. (Sir 15, 14). To by sa nestalo, keby nemal možnosť slobodnej voľby. “ (Sv. Tomáš Akvinský, Quaestiones disputatae. De malo, q. VI, a. 1). Pred Bohom sme zodpovední za všetko, čo slobodne konáme. Nie je možná žiadna anonymita, človek stojí pred svojím Pánom a na jeho vôli leží rozhodnutie, či bude žiť ako jeho priateľ, alebo ako jeho nepriateľ. Tak začína cesta vnútorného boja, našej celoživotnej záležitosti, lebo pokiaľ sme na zemi, plnosť slobody nedosiahne nikto.

Okrem iného, naša kresťanská viera nás vedie k tomu, aby sme vytvárali ovzdušie slobody pre všetkých a môžeme začať tým, že odmietneme akýkoľvek lživý nátlak pri hlásaní viery. „ Keď sme ku Kristovi vlečení, veríme bez toho, že by sme to chceli; používa sa násilie, nie sloboda. Bez toho, že by sme to chceli, môžeme vstúpiť do Cirkvi; bez toho, že by sme chceli, môžeme pristúpiť k oltáru, môžeme, bez toho, že by sme chceli, prijímať Sviatosti. Ale veriť môže iba ten, kto chce. “ (Sv. Augustín, In Ioannis Evangelium tractatus, 26, 2 (PL 35, 1607). Je teda samozrejmé, že keď človek dospeje do veku, keď je schopný používať rozum, pre vstup do Cirkvi a pre odpoveď na vytrvalé volanie, s akým sa na nás Boh obracia, sa vyžaduje osobná sloboda.

Tento bod v inom jazyku