128

Turíce dnes

Táto hlboká skutočnosť, s ktorou nás zoznamuje text Svätého Písma, nie je iba nejakou spomienkou na minulosť, na zlatý vek Cirkvi, ktorý už patrí do dejín. Je to — napriek slabostiam a hriechom každého z nás — aj skutočnosť dnešnej Cirkvi a Cirkvi všetkých čias. A ja poprosím Otca — oznamuje Pán svojim učeníkom — a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky (Jn 14, 16). Ježiš svoj sľub dodržal: vstal z mŕtvych, vystúpil do neba, a v jednote s Večným Otcom nám zosiela Ducha Svätého, aby nás posväcoval a dával nám život.

Božia sila a moc osvecujú tvár zeme. Duch Svätý svojou prítomnosťou naďalej pomáha Kristovej Cirkvi, aby bola — vždy a vo všetkom — znamením vyzdvihnutým pred všetkými národmi, zvestujúc ľudstvu Božie milosrdenstvo a lásku (Iz 11, 12). Hoci by boli naše obmedzenia veľké, môžeme my ľudia s dôverou hľadieť na nebo a byť plní radosti: Boh nás miluje a vyslobodzuje nás z našich hriechov. Prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého v Cirkvi sú zárukou a prísľubom večnej blaženosti, tej radosti a pokoja, ktoré má pre nás Boh pripravené.

Podobne ako prví muži a ženy na Turíce, ktorí sa priblížili k svätému Petrovi, aj my sme boli pokrstení. V krste sa náš Otec Boh ujal našich životov, začlenil nás do Krista a zoslal nám Ducha Svätého. Pán, hovorí Písmo Sväté, nás spasil kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života (Tít 3, 5-7).

Keď si uvedomíme našu slabosť a naše poklesky; pohoršenia, ktoré môže vyvolať bolestný pohľad na obmedzenosť a dokonca úbohosť niektorých ľudí, čo sa nazývajú kresťanmi; zdanlivé zlyhanie alebo bezcieľnosť niektorých apoštolských diel, toto všetko — ako potvrdenie skutočnosti hriechu a ľudských nedostatkov — môže predstavovať skúšku našej viery a vyvolať pokušenie a pochybnosti: kde je Božia sila a moc? Je to chvíľa, keď je potrebné zareagovať, keď si máme čistejšie a naliehavejšie vzbudzovať nádej, a tak sa snažiť o upevňovanie svojej vernosti.

Témy
Tento bod v inom jazyku