129

Dovoľte, aby som vám vyrozprával istú príhodu z môjho osobného života, ktorá sa prihodila pred mnohými rokmi. Raz mi priateľ — človek dobrého srdca, ale neveriaci — ukázal mapu sveta a povedal: Len sa pozrite, od severu na juh, od východu až na západ. A na čo sa mám pozrieť? — spýtal som sa ho. Jeho odpoveď znela: Na porážku Krista. Toľko storočí snáh, aby jeho učenie preniklo do života ľudí, a pozrite sa na výsledok. V prvom momente ma naplnil veľký smútok. Je skutočne veľmi bolestné pomyslieť na to, že je ešte mnoho tých, čo nepoznajú Pána, a že aj medzi tými, čo ho poznajú, je nemálo takých, ktorí žijú, ako keby ho nepoznali.

Ten pocit však trval len chvíľu. Potom ho nahradila láska a vďačnosť, lebo Kristus chcel z každého človeka urobiť slobodného spolupracovníka na jeho vykupiteľskom diele. Nie, Kristus nebol porazený: jeho učenie a život neustále prinášajú pre svet ovocie. A ním zavŕšené vykúpenie je dostačujúce v tej najväčšej miere.

Boh nechce otrokov, ale deti a rešpektuje našu slobodu. Dielo spásy pokračuje naďalej a my sa na ňom zúčastňujeme: Kristova vôľa je, aby sme — podľa pôsobivých slov svätého Pavla — na svojom tele, na svojom živote, dopĺňali, čo chýba jeho utrpeniu, pro Corpore eius, quod est Ecclesia (Porov. Kol 1, 24), pre jeho Telo, ktorým je Cirkev.

Stojí to za to vsadiť svoj život, úplne sa odovzdať, a tak odpovedať na lásku a dôveru, ktorú do nás Boh vkladá. A viac ako čokoľvek iné stojí za to rozhodnúť sa vziať vážne svoju kresťanskú vieru. V Kréde vyznávame vieru v Boha Otca Všemohúceho; v Jeho Syna, Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych; v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa. Vyznávame, že Cirkev, jedna, svätá katolícka, apoštolská, je Telom Kristovým, oživovaným Duchom Svätým. Radujeme sa z odpustenia hriechov a z nádeje na budúce vzkriesenie. Prenikajú však tieto pravdy do hĺbky nášho srdca, alebo zostávajú len na našich perách? Božské posolstvo víťazstva, radosti a pokoja sviatku Zoslania Ducha Svätého musí byť neotrasiteľným základom spôsobu myslenia, konania a života každého kresťana.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku