137

A nakoniec — zjednotenie sa s krížom, pretože v Kristovom živote predchádzala zmŕtvychvstaniu a zoslaniu Ducha Svätého Kalvária a ten istý postup sa musí zopakovať aj v živote každého kresťana. Sme — hovorí nám svätý Pavol — Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení (Rim 8, 17). Duch Svätý je ovocím kríža, absolútneho odovzdania sa Bohu, hľadania výlučne jeho slávy a úplného zrieknutia sa seba samého.

Len vtedy, keď sa človek verný milosti rozhodne postaviť do stredu svojej duše kríž, keď zaprie seba samého z lásky k Bohu a skutočne sa odpúta od sebectva a všetkých falošných ľudských istôt — čiže keď opravdivo žije svoju vieru — vtedy a len vtedy dostane v plnosti veľký oheň, veľké svetlo, veľkú útechu Ducha Svätého.

A vtedy do našej duše vstúpi pokoj a sloboda, ktorú pre nás vydobyl Kristus (Porov. Gal 4, 31), a ktorá je nám udeľovaná skrze milosť Ducha Svätého. Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota (Porov. Gal. 5, 22-23): a kde je Pánov Duch, tam je sloboda (2 Kor 3, 17).

Tento bod v inom jazyku