140

Matka Kristova, Matka kresťanov

Od toho roku 1935 som počas početných a pravidelných návštev svätýň Matky Božej mal príležitosť hlbšie sa zamyslieť a rozjímať nad tým, ako mnoho kresťanov prejavuje náklonnosť Ježišovej Matke. A vždy som myslel na to, že táto neha je odpoveďou lásky a prejavom synovskej vďačnosti. Mária je totiž úzko spojená s tým najväčším prejavom Božej lásky: s Vtelením Slova, ktoré sa stalo človekom ako my a vzalo na seba naše slabosti a hriechy. Mária, verná božskému poslaniu, pre ktoré bola stvorená, sa úplne odovzdala a neustále sa odovzdáva službe ľuďom, ktorí sú všetci povolaní, aby boli bratmi jej Syna Ježiša. Matka Božia je tak teraz aj skutočnou Matkou ľudí.

Je to tak, lebo to tak chcel Pán. A Duch Svätý zariadil, aby to bolo zapísané a dozvedeli sa o tom všetky pokolenia: Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho Matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe (Jn 19, 25-27).

Ján, milovaný Ježišov učeník, prijíma Máriu, berie si ju k sebe domov, prijíma ju do svojho života. Autori duchovných textov videli v týchto slovách Svätého Evanjelia výzvu pre všetkých kresťanov, aby sme aj my uviedli Máriu do svojho života. V istom zmysle je toto vysvetlenie vlastne nadbytočné. Mária určite chce, aby sme ju vzývali, aby sme sa k nej s dôverou utiekali, aby sme sa odvolávali na jej materstvo a prosili ju, aby ukázala, že je naša Matka (Monstra te esse Matrem (liturgický hymnus Ave Maris stella — Zdravas, Hviezda morská)).

Ona je však Matkou, ktorá sa nenechá prosiť a ktorá dokonca predchádza naše prosby, pretože pozná naše potreby a ponáhľa sa nám na pomoc, svojimi skutkami dokazujúc, že na svoje deti vždy pamätá. Každý z nás, keď sa zamyslí nad svojím životom a keď si uvedomí, ako sa v ňom prejavuje Božie milosrdenstvo, odhalí tisíc dôvodov, aby sa veľmi osobitným spôsobom cítil byť Máriiným dieťaťom.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku