147

Byť apoštolom apoštolov

Napĺňať svet svetlom, byť soľou a svetlom (Porov. Mt 5, 13-14): tak opísal Pán poslanie svojich učeníkov. Prinášať až do posledných končín zeme dobrú zvesť o Božej láske. Tomuto by sme mali my kresťania všetci zasvätiť svoj život, či už takým alebo onakým spôsobom.

Pôjdem ešte ďalej. Musíme v sebe pociťovať túžbu nezostávať sami a máme povzbudiť aj ostatných, aby prispeli k božskému poslaniu prinášať ľudským srdciam radosť a pokoj. V takej miere, v akej napredujete, priťahujte za sebou aj iných – píše svätý Gregor Veľký – túžte mať spoločníkov na ceste k Pánovi (Svätý Gregor Veľký, In Evangelia homiliae, 6, 6 (PL 76, 1096)).

Majte však na pamäti, že cum dormirent homines – kým ľudia spali, prišiel rozsievač kúkoľa, ako nám hovorí Pán v jednom podobenstve (Porov. Mt 13, 25). My ľudia sme vystavení nebezpečenstvu, že zaspíme spánkom sebectva, povrchnosti, že svoje srdcia necháme rozptyľovať množstvom prchavých zážitkov, pričom nám bude unikať pochopenie pravého zmyslu pozemských skutočností. Takýto spánok, ktorý zadúša dôstojnosť človeka a robí ho otrokom smútku, nám nič dobrého neprináša.

Obzvlášť by nás mal bolieť postoj kresťanov, ktorí by mohli dať viac, ale váhajú sa rozhodnúť; ktorí by sa mohli úplne odovzdať a prežívať všetky dôsledky svojho povolania Božích detí, no nechcú byť veľkorysí. Musí nás to bolieť, lebo milosť viery nám nebola daná, aby zostala skrytá, ale aby žiarila pred ľuďmi (Porov. Mt 5, 15-16), pretože tu ide o časné a večné šťastie tých, ktorí takto konajú. Kresťanský život je obdivuhodné Božie dielo, ktoré so sebou prináša prísľub naplnenia a pokoja, avšak za predpokladu, že tento Boží dar dokážeme oceniť (Porov. Jn 4, 10) a byť veľkorysými bez miery.

Je teda potrebné prebudiť tých, ktorí mohli upadnúť do tohto zlého spánku: pripomenúť im, že život nie je hra, ale Božský poklad, ktorý má prinášať ovocie. Je treba ukázať cestu aj tým, ktorí síce majú dobrú vôľu a dobré úmysly, ale nevedia, ako ich uskutočňovať. Kristus na nás nalieha. Každý z vás má byť nielen apoštolom, ale apoštolom apoštolov, ktorý pritiahne za sebou ostatných a povzbudí ich, aby aj oni umožnili iným ľuďom spoznávať Ježiša Krista.

Tento bod v inom jazyku