145

Mária z nás robí bratov

Nemôžeme sa obracať na Máriu ako deti a pritom myslieť len na seba a na svoje vlastné problémy. Nemôžeme sa stýkať s Pannou Máriou, a pritom sa starať len o svoje osobné, sebecké starosti. Mária nás vedie k Ježišovi a Ježiš je primogenitus in multis fratribus (Rim 8, 29), prvorodený medzi mnohými bratmi. Spoznať Ježiša znamená uvedomiť si, že náš život nemôže mať iný zmysel, než dávať sa do služby druhým. Kresťan sa nemôže zdržovať len pri svojich osobných problémoch, lebo predmetom jeho starostlivosti musí byť celá všeobecná Cirkev a myšlienka na spásu všetkých duší.

A tak dokonca aj tie záležitosti, ktoré by sa dali považovať za veľmi súkromné či dôverné — ako napríklad starostlivosť o svoj duchovný rozvoj —, v skutočnosti nie sú osobné, pretože posväcovanie a apoštolát sú ako spojené nádoby. Musíme sa preto starať o rast nášho duchovného života a o rozvoj kresťanských cností, mysliac na dobro celej Cirkvi, lebo by sme nemohli konať dobro a dať iným spoznávať Krista, keby v nás nebolo úprimné úsilie o uskutočňovanie učenia Evanjelia.

Naše modlitby preniknuté týmto duchom — aj keď začínajú témami a predsavzatiami zdanlivo osobnými — budú nakoniec vždy smerovať k úvahám o službe iným ľuďom. A ak sa na tejto ceste necháme viesť za ruku Preblahoslavenou Pannou Máriou, ona sa pričiní, aby sme sa cítili bratmi všetkých ľudí: pretože všetci sme deťmi toho Boha, ktorého je ona Dcérou, Nevestou i Matkou.

Problémy našich blížnych majú byť aj našimi problémami. Kresťanské bratstvo musí byť zakorenené hlboko v našej duši, tak, že nám žiaden človek nebude ľahostajný. Mária, Ježišova matka, ktorá ho vychovala, ktorá sa o neho starala a sprevádzala ho počas jeho pozemského života a ktorá je s ním teraz na nebesiach, nám pomôže spoznať Ježiša, ktorý ide okolo nás a sprítomňuje sa nám v potrebách našich ľudských bratov.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku