152

Nový život

Je to prostá a súčasne slávnostná chvíľa ustanovenia Nového zákona. Ježiš ruší starú ekonómiu Zákona a zjavuje nám, že on sám bude náplňou našej modlitby a nášho života.

Len si všimnite tú radosť, ktorá zaplavuje dnešnú liturgiu: nech je chvála dokonalá, nech je plná, slávna, stála a radostné uctenie (Sekvencia Lauda Sion (Chváľ, Sione, Spasiteľa)). Je to veľká kresťanská radosť, ktorá ospevuje príchod nových čias: Za posvätnej tej večere, Baránkom tým novým berie, Starý zákon už svoj cieľ. Nová doba nastupuje, tôňa pravde ustupuje, svetlo dané za podiel (Sekvencia Lauda Sion (Chváľ, Sione, Spasiteľa)).

Toto je zázrak lásky. Toto je opravdivý chlieb Božích detí (Sekvencia Lauda Sion (Chváľ, Sione, Spasiteľa)). Ježiš, Jednorodený Syn Večného Otca, sa nám ponúka za pokrm. A ten istý Ježiš Kristus, ktorý nás tu posilňuje, nás očakáva v nebi ako svojich hostí, spoludedičov a spoločníkov (Sekvencia Lauda Sion (Chváľ, Sione, Spasiteľa)), pretože tí, ktorí sa živia Kristom, aj keď zomrú smrťou pozemskou a časnou, budú žiť večne, lebo Kristus je život nepominuteľný (Svätý Augustín, In Ioannes Evangelium tractatus, 26, 20 (PL 35, 1616)).

Pre kresťana, ktorý sa posilňuje mannou, definitívne nám danou v Eucharistii, sa večná blaženosť začína už teraz. To staré sa už pominulo: odložme nabok všetko zastarané, nech je už pre nás všetko nové: srdcia, slová i skutky (Hymnus Sacris solemnis).

Toto je Dobrá zvesť. Zvesť nová, novina, pretože nám hovorí o takej nesmiernej láske, o akej sme predtým ani len netušili. Zvesť dobrá, lebo niet nič lepšieho, než je dôverné zjednotenie sa s Bohom, s Dobrom nad všetky dobrá. Je to Dobrá zvesť, lebo istým spôsobom, ktorý nie je možné ani opísať, je pre nás závdavkom večného života.

Tento bod v inom jazyku