153

Stretávať sa s Ježišom v Slove a v Chlebe

Ježiš sa ukrýva v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej, aby sme sa odvážili stýkať sa s ním, aby bol naším pokrmom, aby sme sa s ním stali jedno. Slovami bezo mňa nemôžete nič urobiť (Jn 15, 5), neodsudzuje kresťana na neúčinnosť, ani ho nezaväzuje, aby ho úporne a zložito vyhľadával. Zostal s nami a úplne sa nám dáva k dispozícii.

Keď sa zhromažďujeme pred oltárom, na ktorom sa slávi Najsvätejšia obeta omše; keď kontemplujeme Najsvätejšiu hostiu vystavenú v monštrancii, alebo sa jej klaniame skrytej vo Svätostánku, mali by sme si oživovať našu vieru, myslieť na nový život, ktorý sa nám dáva a byť dojatí Božou láskou a nehou.

Vytrvalo sa všetci zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách (Sk 2, 42). Takto nám Sväté písmo opisuje prvých kresťanov: boli zhromaždení vo viere apoštolov v dokonalej jednote, účasťou na Eucharistii, jednomyseľne zotrvávajúc v modlitbe. Viera, Chlieb, Slovo.

Ježišova prítomnosť v Eucharistii je pevnou zárukou jeho prítomnosti v našich dušiach; zárukou jeho moci, ktorá udržiava svet; zárukou jeho prísľubov vykúpenia, vďaka ktorým bude ľudská rodina — na konci čias — naveky prebývať v nebeskom domove spolu s Bohom Otcom, Bohom Synom a Bohom Duchom Svätým: s Najsvätejšou Trojicou, Jedným Bohom. Tam je celá naša viera, vyjadrená skutkami, keď veríme v Ježiša a v jeho skutočnú prítomnosť pod spôsobom chleba a vína.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku