66

El Sacerdot —qui sigui— és sempre un altre Crist.

Aquest punt en un altre idioma