67

No vull —perquè és sabut— deixar de recordar-te una altra vegada que el Sacerdot és «un altre Crist». —I que l’Esperit Sant ha dit: Nolite tangere Christos meos —no pretengueu tocar «els meus Crists».

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma