191

Viera je nadprirodzená cnosť disponujúca náš rozum k tomu, aby prijal zjavené pravdy, aby odpovedal áno Kristovi, ktorý nám dal v plnosti poznať spasiteľský zámer Najsvätejšej Trojice. „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach“ (Hebr 1, 1—3).

Témy
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku