Vijfde Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis dragen

Jezus is uitgeput. Zijn schreden worden steeds wankeler, en de soldaten hebben haast om alles te beëindigen. Daarom houden zij, zodra ze de stad hebben verlaten via de Rechtspoort, een man aan die van zijn akker terugkwam. Hij heet Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, en zij dwingen hem het Kruis van Jezus te dragen (vgl. Mc. 15, 21).

In het grote geheel van de passie betekent deze hulp bitter weinig. Maar Jezus heeft genoeg aan een glimlach, een woord, een gebaar, een beetje liefde, om zijn genade rijkelijk uit te storten in de ziel van de vriend. Jaren later zullen de zonen van Simon, inmiddels christenen geworden, erkenning en waardering genieten onder hun broeders in het geloof. Alles begon bij een onverwachte ontmoeting met het Kruis.

Ik openbaarde Mij aan wie niet naar Mij vroegen, en liet Mij vinden, door wie Mij niet zochten. (Jes. 65, 1). Soms verschijnt het Kruis zonder dat wij het zoeken: het is dan Christus die naar ons vraagt. En mocht het hart afkeer tonen van dit onverwachte, juist daarom nog somberder Kruis,… geef het dan geen vertroostingen. En als het er toch om vraagt, zeg het dan langzaam in een edel medegevoel en vertrouwelijk: Hart, hart aan het Kruis, hart aan het Kruis.

Gedachten ter overweging

1. Wil je weten hoe jij de Heer kunt bedanken voor wat Hij voor ons gedaan heeft?… Met liefde! Er is geen andere weg.

Liefde betaal je met liefde. Maar de zekerheid dat men liefheeft verkrijgt men door het offer. Vat dus moed: Verloochen jezelf en neem zijn Kruis op. Dan zul je er zeker van zijn dat je zijn Liefde met liefde beantwoordt.

2. Het is niet te laat, alles is nog niet verloren… Ook al lijkt het jou zo. Ook al herhalen dit duizenden onheilspellende stemmen. Ook al omringen jou spottende en ongelovige blikken… je bent op het goede moment aangekomen om het Kruis op je te nemen: de Verlossing heeft nog steeds plaats - nu! - en Jezus heeft vele Simons van Cyrene nodig.

3. Een edel hart schrikt niet terug voor het offer, als het erom gaat de beminde persoon gelukkig te kunnen zien. Om een lijdend gezicht te doen opklaren weet een edelmoedige ziel de afkeer te overwinnen en zich zonder omhaal over te geven… En God, verdient Hij minder dan een mens van vlees, dan een handvol leem?

Leer je grillen te versterven. Aanvaard de tegenspoed zonder die te overdrijven, zonder misbaar te maken, zonder… hysterisch te doen. Zo zul je het Kruis van Jezus verlichten.

4. Waarlijk, beden is heil over dit huis gekomen; ook bij is een kind van Abraham. Want de Mensenzoon is gekomen, om te zoeken en te redden, wat verloren was (Lc. 19, 9-10).

Zacheus, Simon van Cyrene, Dimas, de honderdman…

Nu weet je inmiddels wel waarom de Heer je gezocht heeft. Wees Hem er dankbaar voor!… Maar opere et veritate, in daad en in waarheid.

5. Hoe jij echt het heilig Kruis van Jezus kunt beminnen?… Verlang ernaar!… Smeek de Heer om kracht om het in alle harten, overal ter wereld, te kunnen planten! En daarna… doe met vreugde aan genoegdoening; tracht Hem ook te beminnen met het kloppen van al die harten die nog steeds niet van Hem houden.

Dit hoofdstuk in een andere taal