316

Nech vás Matka Božia i Matka naša ochraňuje, aby ste mohli slúžiť Cirkvi v plnosti viery, s darmi Ducha Svätého a kontemplatívnym životom. A aby sme všetci, konaním svojich povinností, svojou prácou a odpoveďou na záväzky svojho stavu radostne chválili Pána.

Milujte Cirkev, slúžte jej s radosťou a uvedomelosťou toho, kto sa z lásky dokázal rozhodnúť pre túto službu. A ak by sme videli, že niektorí kráčajú životom bez nádeje, ako učeníci idúci do Emauz, pristúpme k nim s vierou — nie vo vlastnom mene ale v Kristovom — a snažme sa ich uistiť, že Ježišov prísľub stále platí, že on neprestajne bdie nad svojou nevestou, že ju neopustí. Že temnota pominie, pretože sme deťmi svetla (Porov. Ef 5, 8) a sme povolaní k večnému životu.

„Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: ‚Hľa, všetko robím nové.‘ A hovoril: ‚Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé.‘ A povedal mi: ‚Stalo sa!‘ Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom“ (Zjv 21, 4—7).

Témy
Tento bod v inom jazyku