178

Nosiť Boha vo svojom tele

Vždy mi spôsobovala veľký smútok zásada niektorých ľudí — mnohých! — ktorí si za trvalý zdroj svojho poučovania volia nečistotu. Tým však len dosiahnu, ako som si u mnohých overil, pravý opak toho, o čo sa usilovali, lebo nečistota je lepkavejšia ako smola. Okrem toho svedomie deformuje všelijakými komplexmi a obavami, akoby čistota srdca bola takmer neprekonateľnou prekážkou. My by sme na to mali ísť inak a o svätej čistote hovoriť pozitívne a jasne, zrozumiteľnými a triezvymi slovami.

Hovoriť o tejto téme znamená hovoriť o Láske. Práve som vám naznačil, ako veľmi mi pomáha utiekať sa k Najsvätejšiemu Človečenstvu nášho Pána, neopísateľne úžasnej skutočnosti Boha, ktorý sa ponížil až tak, že sa stal človekom, a ktorý sa necíti byť pokorený tým, že na seba vzal naše telo so všetkými jeho obmedzeniami a slabosťami. Okrem hriechu, samozrejme, a to všetko len preto, lebo nás bláznivo miluje! Neponižuje sa tým, že sa k nám skláňa, naopak, tým nás povznáša a zbožšťuje na tele aj na duši. Odpovedať na túto jeho Lásku áno jasnou, horúcou a usporiadanou náklonnosťou, to je cnosť čistoty.

Mali by sme kričať do celého sveta, a to nielen ústami, no predovšetkým svedectvom vlastného života: neotravujme si svoje srdcia, akoby sme boli len úbohé zvery, ovládané tými najnižšími pudmi. Istý kresťanský autor to vysvetľuje takto: „ Všimnite si, že ľudské srdce nie je malé, veď sa doň toľko zmestí. Nemerajte jeho veľkosť fyzikálnymi mierami, lež schopnosťou jeho myslenia, súcou dosiahnuť poznanie toľkých právd. V srdci je možné pripraviť cestu Pánovi, vytýčiť priamy chodník, aby po ňom mohli kráčať Slovo a Múdrosť Božia. Čestným životom a bezúhonnými skutkami pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky, aby vo vás Božie Slovo mohlo kráčať bez potknutia a aby vám dalo spoznať svoje tajomstvá a svoj prícho “ (Origenes, In Lucam homiliae, 21 (PG 13, 1856)).

Sväté písmo nám zjavuje, že toto veľkolepé dielo posvätenia, táto skrytá a obdivuhodná práca Ducha Svätého sa uskutočňuje v duši aj v tele. „Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? volá apoštol. Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? (…) A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!“ (1 Kor 6, 15, 19—20).

Tento bod v inom jazyku