184

Ľudská láska a čistota

K rozhovoru s Pánom mi často poslúžili — ako vám často spomínam a nehanbím sa za to — oné ľudové piesne, v ktorých sa spieva o láske. Naozaj sa mi páčia. Pán si ma rovnako ako niektorých z vás vyvolil výlučne pre seba, takže i my do Božej reči preložíme šľachetnú lásku svetských pesničiek. To isté vlastne robí aj Duch Svätý v Piesni piesní a robili tak i veľkí mystici všetkých čias.

Prečítajte si znovu verše svätice z Ávily: Ak chceš, aby som odpočívala, z lásky k tebe odpočívať chcem; ak mi prikážeš pracovať, od práce umrieť chcem. Len povedz: kde, ako a kedy? Veď vrav, sladká láska, vrav: čo mi prikážeš: hľa, toto sprav? (Sv. Terézia z Ávily, Vuestra soy, para Vos nací. Poesías 5, 9.(voľne preložené).Alebo i pieseň svätého Jána z Kríža, ktorá takto roztomilo začína: Mladý pastierik sa osamote trápi, k rozkoši a potešeniu ľahostajný, na pastierku svoju myslí, hruď zvierajú mu lásky útrapy (Sv. Ján z Kríža, Otras canciones a lo divino de Cristo y el alma. Poesías, 10. (voľne preložené).

Ľudská láska, ak je čistá, vo mne vzbudzuje nesmierny rešpekt, nevysloviteľnú úctu. Ako by sme si necenili vznešenú a svätú lásku rodičov, ktorým vo veľkej miere vďačíme za svoje priateľstvo s Bohom? Žehnám tejto láske obidvoma rukami a keď sa ma niekto spýta, prečo vravím obidvoma, ihneď odpoviem: pretože nemám štyri!

Nech je požehnaná ľudská láska! No odo mňa žiadal Pán viac. A ako nám potvrdzuje katolícka teológia, odovzdať sa z lásky k nebeskému kráľovstvu výhradne Ježišovi, a kvôli Ježišovi všetkým ľuďom, je niečo vznešenejšieho ako manželská láska, a to i napriek tomu, že manželstvo je sviatosť, ba dokonca sacramentum magnum (Ef 5, 32).

No vždy, v každom jednotlivom prípade, každý na svojom mieste a v povolaní, ktoré Boh vložil do jeho srdca — či už ako slobodný, ženatý, vdovec alebo kňaz — sa musí usilovať ohľaduplne žiť cnosť čistoty, pretože čistota je cnosťou pre všetkých — a od všetkých vyžaduje boj, takt, dokonalosť, pevnosť a onú jemnosť, ktorú pochopíme iba vtedy, ak sa privinieme do tesnej blízkosti Kristovho milujúceho srdca na kríži. Neznepokojujte sa, keď na vás niekedy doľahne pokušenie. Jedna vec je, že pokušenie dolieha a úplne iná zase, keď sa mu podlieha. Pokušenie sa dá s Božou pomocou ľahko zahnať. To, čo však v žiadnom prípade nesmieme robiť, je sa s ním pustiť do reči.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku