86

Svätý Tomáš stanovuje tri úkony tejto cnosti intelektu: žiadať o radu, posúdiť ju a rozhodnúť sa (Porov. Sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologiae, II—II, q. 47. A. 8). Prvým krokom na ceste k rozvážnosti je uvedomenie si vlastnej obmedzenosti; to je cnosť pokory. Pripustiť, že o určitých otázkach nemôžeme vedieť všetko, že v mnohých prípadoch nedokážeme postihnúť všetky okolnosti, ktoré je treba mať pri posudzovaní na zreteli. Preto by sme sa mali obrátiť na radcu, a nie len tak na hocikoho, ale niekoho, kto by s nami zdieľal úprimnú túžbu milovať Boha a verne ho nasledovať. Nestačí žiadať len tak o nejaký názor; musíme sa obrátiť na toho, kto nám môže poradiť nezištne a správne.

Potom je treba tento názor posúdiť, pretože rozvaha si väčšinou vyžaduje rýchle a správne rozhodnutie. Ak je niekedy múdre rozhodnutie oddialiť, až dokiaľ nebudeme môcť všetko dobre zvážiť, za iných okolností by bolo veľkou nerozvážnosťou nezačať čím skôr robiť to, čo sa nám zdá, že je treba robiť, zvlášť ak ide o dobro druhých.

Tento bod v inom jazyku